Άρθρο 46 Προδιαγραφές εγκαταστάσεων μονάδων ιαματικής θεραπείας και κέντρων ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 3498/2006

 

Το πρώτο και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230), περί της ανέγερσης ή μετατροπής ή επέκτασης των εγκαταστάσεων μονάδων ιαματικής θεραπείας και των κέντρων ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης αντικαθίστανται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για την έκδοση άδειας δόμησης υποβάλλεται σχετικός φάκελος στο Πολεοδομικό Γραφείο της Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.. Στην περίπτωση που η έκδοση άδειας για οικοδομικές εργασίες αναφέρεται σε ακίνητο που απέχει μέχρι εκατό (100) μέτρα από την ακτογραμμή, απαιτείται να γίνει, με ποινή ακυρότητας της πράξης αυτής, ο καθορισμός του αιγιαλού και της παραλίας στην περιοχή αυτή σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2971/2001.
Η διαδικασία ελέγχου, τα σχετικά δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης της παρούσας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».