Άρθρο 11 Εξουσιοδοτική διάταξη Μέρους Α΄

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 3, ως ελάχιστες ποσοτικές και ποιοτικές προϋποθέσεις, για τον χαρακτηρισμό μίας περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.