Άρθρο 7 Έκθεση

Οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού οφείλουν να υποβάλλουν προς τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού, ανά δύο (2) έτη, έκθεση με αναλυτική αναφορά για την πραγματική κατάσταση του προορισμού και την αναπτυξιακή στρατηγική του. Η πρώτη έκθεση του πρώτου εδαφίου κατατίθεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την καταχώριση στο οικείο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.ΕΜ.Η.) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της τροποποίησης του καταστατικού υφισταμένου Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή υφισταμένης αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. για τη λειτουργία της ως Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού ή από τη σύσταση του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού κατά την παρ. 2 του άρθρου 4.

  • 26 Ιουνίου 2021, 13:22 | Κυριάκος Κώτσογλου Εντ. Σύμβουλος Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης

    Οι Περιφέρειες με τις Διευθύνσεις Τουρισμού καλύπτουν την αρμοδιότητα για την καταγραφή της πραγματικής κατάστασης του προορισμού και την αναπτυξιακή στρατηγική του. Την έκθεση μπορούν να την υποβάλλουν απευθείας οι Περιφέρειες;