Άρθρο 14 Σύσταση – επωνυμία – σκοπός – λειτουργία – διάρκεια

1. Συστήνεται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας» (Ι.Π.Ε.).
2. Η Ι.Π.Ε. έχει σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, και αξιοποίηση των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών, καθώς και των εγκαταστάσεών τους και του περιβάλλοντος των ιαματικών πηγών χώρου σε ακτίνα πεντακοσίων μέτρων, η οποία ανήκει στη διαχείριση του Ε.Ο.Τ. και περιλαμβάνεται στην προστατευτική περιοχή γύρω από την πηγή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 4844/1930 (Α’ 268) και τα οποία αποτελούν περιουσία του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4602/2019 (Α’ 45) περί αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού. Η αξιοποίηση των ανωτέρω εκτάσεων από την Ι.Π.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας.
3. Η Ι.Π.Ε. αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώριση του Καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.
4. Η Ι.Π.Ε. λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας. Διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α΄ 314).
5. Εποπτεία της Ι.Π.Ε. ασκεί ο Υπουργός Τουρισμού.
6. Η διάρκεια της Ι.Π.Ε. είναι πενήντα (50) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
7. Η Ι.Π.Ε. εδρεύει σε δήμο εντός της περιφέρειας Αττικής, ο οποίος ορίζεται με το Καταστατικό της.