Άρθρο 22 Θέματα προσωπικού

1. Η Ι.Π.Ε. προσλαμβάνει το πάσης φύσεως προσωπικό της, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Η κάλυψη των αναγκών της Ι.Π.Ε. σε προσωπικό μπορεί να γίνεται και με μεταφορά και ένταξη στο προσωπικό εργαζομένων σε εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στην Ι.Π.Ε. ή των οποίων περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται ή περιέρχονται στην Ι.Π.Ε.. Η μεταφορά πραγματοποιείται μέσω σύμβασης δανεισμού εργαζομένου, σύμφωνα με την παρ. 3.
3. Η κάλυψη των αναγκών της Ι.Π.Ε. σε προσωπικό μπορεί να γίνεται και με τη σύναψη συμβάσεων δανεισμού των υπηρεσιών μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται. Οι προβλεπόμενες στο πρώτο εδάφιο συμβάσεις δανεισμού προσωπικού δεν λύουν την εργασιακή σχέση με τον αρχικό εργοδότη, ο οποίος εξακολουθεί να ευθύνεται για την καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων και την ασφάλισή τους. Η Ι.Π.Ε. ασκεί εργοδοτική εξουσία κατά τον χρόνο που διαρκεί ο δανεισμός και υποχρεούται σε καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών για εργασία πέραν της συμβατικής ή νόμιμης.
4. Για την αντιμετώπιση των αναγκών στελέχωσης της εταιρείας, είναι δυνατό να αποσπώνται ή να μετατάσσονται στην εταιρεία μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του δημόσιου τομέα από όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Ι.Π.Ε. και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες στελέχωσής της, είναι δυνατή η απόσπαση έως και δεκαπέντε (15) υπαλλήλων του πρώτου εδαφίου κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Τουρισμού και του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ι.Π.Ε. Είναι δυνατή η παράταση της απόσπασης των υπαλλήλων του προηγούμενου εδαφίου, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Τουρισμού και του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ι.Π.Ε. αποκλειστικά για ένα (1) ακόμα έτος.