ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.» Άρθρο 39 Σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.»

 

1. Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο εντός της Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος ορίζεται με το Καταστατικό της, και διατηρεί υποκατάστημα εντός της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.
2. α) Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Τουρισμού.
β) Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και, για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τον παρόντα, από τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α΄ 314).
3. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
α) η διοίκηση, η διαχείριση και η εν γένει αξιοποίηση της οριοθετημένης ζώνης αιγιαλού στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του αιγιαλού (Αρ. Απ. 146665/22.8.2018 ΦΕΚ 298/22.8.2018 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού Π.Ο.Α. στην Π.Ε. Ζακύνθου), όπως προσδιορίζεται σε αυτή, καθώς και της παραλίας και ειδικότερα από το σημείο Α (με συντεταγμένες Χ=202945,5 Υ=4194509,5) μέχρι το σημείο Β (με συντεταγμένες Χ=203412,0 Υ=4196503) μετά των εντός αυτής επικείμενων κινητών πραγμάτων (ναυάγιο) και ακινήτων, κατασκευών και εγκαταστάσεων με τα παραρτήματα και τα συστατικά τους, θεωρούμενα εφεξής ως νομίμως υφιστάμενα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί αιγιαλού και της δασικής νομοθεσίας (στο εξής «Υπό Αξιοποίηση Περιοχή»), για λόγους μείζονος σημασίας δημοσίου συμφέροντος, και δη της εξασφάλισης της διάρκειας ζωής, βιωσιμότητας και προστασίας του εντός της υπό Αξιοποίηση Περιοχής τουριστικού εκθέματος και της ασφάλειας της προσβασιμότητας σε αυτό. Για τους ως άνω επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος είναι δυνατή η απαλλοτρίωση του κινητού (ναυαγίου) εντός της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής υπέρ της Εταιρείας.
β) η διαχείριση και διαρκής λειτουργία ή ετοιμότητα σε λειτουργία όλων των χώρων, υποδομών και εξοπλισμού εντός της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, της τακτικής και έκτακτης συντήρησης αυτών, της καθαριότητας, της λήψης μέτρων για απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτήν, της φύλαξης και κάθε άλλης σχετικής υπηρεσίας.
γ) η αποκλειστική είσπραξη και διαχείριση οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών και ανάλογου χαρακτήρα χρεώσεων.
4. Στην Εταιρεία περιέρχονται και παραχωρούνται κατά χρήση και κατοχή, χωρίς αντάλλαγμα, η στην παρ. 3 ειδικώς προσδιορισθείσα Υπό Αξιοποίηση Περιοχή, καθώς και το δικαίωμα διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των εντός αυτής κινητών (ναυάγιο) και ακινήτων με κοινή απόφαση των αρμόδιων κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών και Τουρισμού. Με την έκδοση της ως άνω κοινής απόφασης, η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί κάθε σχετική πράξη διαχείρισης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της για δικό της λογαριασμό και στο όνομά της και σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας.
5. Οι ως άνω παραχωρήσεις απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αμοιβή ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος για το κάθε μορφής εισόδημα που προκύπτει από τη δραστηριότητα της Εταιρείας, του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, του φόρου έναρξης δραστηριότητας, τέλους εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων, δικαιωμάτων συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και αμοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων, τελών κτηματογράφησης και πάσης φύσεως ανταποδοτικών τελών.
6. Η Εταιρεία για την εξυπηρέτηση του σκοπού της, ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο και επιχειρηματικό, δικαιούμενη να προβαίνει σε κάθε πράξη διαχείρισης, εκμετάλλευσης και εν γένει αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4413/2016 (Α’ 148). Ενδεικτικά δύναται α) να συνιστά φορέα υλοποίησης σχεδίου, έργου ή προγράμματος που δικαιούται να κινήσει τη διαδικασία Σύνταξης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), β) να αποδέχεται δωρεές κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3Α του ν. 4182/2013 (Α’ 185) και του άρθρου 55 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγίες και άλλες χαριστικές παροχές από οποιαδήποτε πηγή στο όνομά της, γ) να αποκτά ενοχικά δικαιώματα σε άλλα ακίνητα που βρίσκονται πλησίον της έκτασης της Υπό Αξιοποίησης Περιοχής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δ) να διενεργεί διαδικασίες ανάθεσης, εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργου, μελετών, προμηθειών, υπηρεσιών και έργων τεχνικής βοήθειας, καθώς και την υλοποίηση αυτών, σχετικών με τη διαχείριση και ανάδειξη της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής, χρηματοδοτούμενων από προγράμματα του ΕΣΠΑ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή ταμείων και προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ε) να συνάπτει συμβάσεις σύμπραξης με νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα για την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 3389/2005 (Α’ 232) και συμπληρωματικά στον ν. 4413/2016 (Α’ 148), στ) να συνάπτει και να εκτελεί προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), με την προβλεπόμενη σε αυτό διαδικασία, ζ) να προβαίνει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατά τα τρία (3) πρώτα χρόνια λειτουργίας της σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αντιμετώπιση επιτακτικών ή έκτακτων αναγκών για την ασφάλεια του τουριστικού εκθέματος και της προσβασιμότητας στην περιοχή, όπως τις μελέτες και τα έργα που αφορούν ζα) στην αναπαλαίωση, υποστήλωση, υποστήριξη, αντιοξείδωση και προστασία από τη διάβρωση της μεταλλικής κατασκευής του καραβιού, με τοποθέτηση ικριωμάτων ασφαλείας για τους επισκέπτες, ζβ) στην τοποθέτηση στη θάλασσα, κατά τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, πλωτής εξέδρας για την εξασφάλιση προστατευμένης πρόσβασης των λουόμενων και πρόσδεσης /έδρασης σκαφών και ζγ) στην υποστήριξη, αντιστήριξη και σταθεροποίηση των πρανών, των επισφαλών οριζόντιων στρωμάτων και στοιχείων της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής κατόπιν άδειας από τις αρμόδιες αρχές με απευθείας ανάθεση μελετών σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, πανεπιστημιακά ιδρύματα ή άλλους φορείς του Δημοσίου και σε απευθείας ανάθεση έργου ή εργασιών σε τρίτους που έχουν αποδεδειγμένα εξειδικευμένη και συναφή εμπειρία, κατά παρέκκλιση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων και δημοσίων έργων.
7. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς εκατό (100) ευρώ, αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το ελληνικό Δημόσιο και καταβάλλεται το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατατιθέμενο σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος στο όνομα της «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.». Οι μετοχές της Εταιρείας είναι μη μεταβιβάσιμες.
8. Η Εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώριση του Καταστατικού της στο Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τα δικαιώματα του μετόχου ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ) ασκούνται από τον Υπουργό Οικονομικών. Το καταστατικό της Εταιρείας μπορεί να εγκρίνεται, να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης του μετόχου της Εταιρείας, πλην των διατάξεων που προβλέπονται με τον παρόντα νόμο.
9. Τα έσοδα της Εταιρείας αποτελούνται από: α) την αποκλειστική είσπραξη και διαχείριση οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών και ανάλογων χρεώσεων, β) τους τόκους, τα μερίσματα και τις κάθε είδους αποδόσεις των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και των χρηματικών διαθεσίμων της, γ) τις επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, ανάλογα με το πρόγραμμα αξιοποίησης και τις ανάγκες της και δ) τα έσοδα που προκύπτουν από κάθε άλλη νόμιμη αιτία. Η Εταιρεία απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου προνομίων και ατελειών του Δημοσίου.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Οικονομικών, η Εταιρεία μπορεί να επιχορηγείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, στον βαθμό που επιτρέπεται από τις δημοσιονομικές συνθήκες.
11. Η σύσταση και η λειτουργία της Εταιρείας δεν παραβλάπτει δικαιώματα Ο.Τ.Α.

 • 26 Ιουνίου 2021, 12:32 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΑΥΑΓΙΟΥ

  ΠΡΟΣ : Αξ. κ. Υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη
  ΚΟΙΝ: Γραφείο Πρωθυπουργού
  Ζάκυνθος 26/6/2021

  Αξ κ. Υπουργέ
  Οι υπογράφοντες χαιρετίζουμε την σωστή και επιβεβλημένη νομοθετική πρωτοβουλία της πολιτείας για την λειτουργία του ΝΑΥΑΓΙΟΥ και η οποία δημιουργεί σημαντικές και ποικίλες ευκαιρίες, για την ανάπτυξη της περιοχής και την προβολή της Ζακύνθου, μετά από 40 χρόνια απραξίας και αδράνειας.
  Συμφωνούμε ότι μόνο το κράτος μπορεί να δώσει λύσεις στα σημαντικά ζητήματα της περιοχής που αναζητούν λύσεις προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική αξιοποίησή της. Τέτοια είναι οι δασικές εκτάσεις, ο αιγιαλός, οι απαλλοτριώσεις, κατόπιν αποζημίωσης, όμορων περιοχών, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, καθώς και η πολιτική προστασία.
  Η μοναδικότητα του Μνημείου της Φύσης, μας οδηγεί στο να πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι κρατική υπόθεση η διαχείρισή του, με τη συμμετοχή φυσικά και του τοπικού παράγοντα, όπως επίσης πιστεύουμε ότι η σύσταση της ΝΑΥΑΓΙΟ Α.Ε. μπορεί και πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην σωστή διαχείριση του μνημείου και της περιοχής, εφόσον αυτή καλύπτει ορισμένες προϋποθέσεις:

  1) Θα πρέπει να κρατηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας αυτής της εταιρείας. Άλλωστε ο αιγιαλός ανήκει στο δημόσιο και η κυριότητά του αυτή εκτείνεται και στο ίδιο το Ναυάγιο, ως συστατικό του αιγιαλού.

  2) Πιστεύουμε ότι το όλο εγχείρημα, δεν θα έχει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση της τοπικής κοινωνίας, αν η εκπροσώπηση στον φορέα δεν περιλαμβάνει εκτός από τον Δήμο Ζακύνθου και τις τοπικές κοινότητες Αναφωνητρίας και Βολιμών. Παράλληλα πιστεύουμε ότι κανενός άλλου, εκ των ιδιοκτητών οικοπέδων της περιοχής, δεν είναι αναγκαία, η συμμετοχή του στον υπό σύσταση φορέα. Άλλωστε, εφ όσον αυτοί το επιθυμούν, θα μπορούν στο μέλλον να συνεργαστούν με τον φορέα στα πλαίσια της καλύτερης αξιοποίησης ολόκληρης της ορεινής ζώνης της Ζακύνθου.
  Ο υπό σύσταση φορέας θα αποφέρει έσοδα από τις δράσεις και τις υποδομές που θα προσφέρει στους επισκέπτες, καθώς και από την χρήση της κατοχυρωμένης ονομασίας του ΝΑΥΑΓΙΟΥ (SHIPWRECK), τόσο προς το κράτος, όσο και προς την τοπική κοινωνία. Θα πρέπει επομένως να προβλεφθεί ώστε η κατανομή των εσόδων της εταιρείας, μετά από την αφαίρεση των λειτουργικών δαπανών, να περιλαμβάνει εκτός από το δημόσιο, την ευρύτερη Ορεινή περιοχή των Ελατίων, αλλά και τον Δήμο της Ζακύνθου, καθώς δικαιούνται οφέλη ανταποδοτικά.
  3) Όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην περιοχή, η υπό σύσταση εταιρεία δεν έχει λόγο να επέμβει, ιδιαίτερα εφόσον εκκρεμούν υποθέσεις για τις οποίες έχει επιληφθεί η Δικαιοσύνη.
  4) Ο υπό σύσταση φορέας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα και την πρόθεση συνεργασίας και με άλλους φορείς, επιστημονικούς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, τοπικούς ή μη, εντός και εκτός Ελλάδας, ώστε με την προσέλκυση κεφαλαίων να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη όλης της περιοχής και να την καταστήσει ως έναν από τους πιο σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Η εταιρεία θα μπορεί για τον σκοπό αυτό να αγοράζει ή και να νοικιάζει εκτάσεις που γειτνιάζουν με την υπό αξιοποίηση έκταση και να προβαίνει στη σύνταξη μελετών για όσα έργα κρίνονται απαραίτητα. Η εταιρεία επίσης θα μπορεί να υπογράφει προγραμματικές συμβάσεις με ιδιώτες και φορείς όμορων περιοχών που έχουν ιδιοκτησία στην περιοχή.
  Αναγνωρίζουμε ότι είναι η πρώτη φορά που θα υπάρχει επιτέλους κάποιος υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία της περιοχής Ναυάγιο, ο οποίος θα διαχειρίζεται οτιδήποτε συμβαίνει στην περιοχή και γι αυτό δεν μπορούμε παρά να χαιρετήσουμε και να στηρίξουμε την αναληφθείσα πρωτοβουλία.

  ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ
  1) ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Πρώην Δήμαρχος Ζακυνθίων)
  2) ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ (Πρώην Δήμαρχος Ζακυνθίων)
  3) ΑΚΤΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρώην Δήμαρχος Ελατίων)
  4) ΚΟΜΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Πρώην Δήμαρχος Λαγανά)
  5) ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Πρώην Δήμαρχος Λαγανά)
  6) ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Αντιδήμαρχος Λαγανά)
  7) ΚΟΤΤΗΣ ΦΩΤΗΣ (Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ζακύνθου)
  8) ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΝΙΚΟΣ (Πρώην Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου)
  9) ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Δημοτικός Σύμβουλος Ζακύνθου)
  10) ΧΑΡΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος Τ.Κ. Άνω Βολιμών)
  11) ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Πρόεδρος Τ.Κ. Εξωχώρας)
  12) ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Πρόεδρος Τ.Κ. Ορθονιών)
  13) ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Πρόεδρος Τ.Κ. Αναφωνήτριας)
  14) ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (Πρόεδρος Τ.Κ. Βασιλικού)
  15) ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (Πρώην Αντινομάρχης Ζακύνθου)
  16) ΜΠΕΤΙΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (Πρώην Αντινομάρχης Ζακύνθου)
  17) ΓΚΛΑΒΑΣ ΝΙΚΟΣ (Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Αρκαδίων Ζακύνθου)
  18) ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Πρόεδρος Λεμβούχων Βόρειας Ζακύνθου)
  19) ΓΙΑΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Πρόεδρος Λεμβούχων Πορτο Βρώμη Μαριών)
  20) ΚΟΠΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Πρώην Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Ζακύνθου)

 • 26 Ιουνίου 2021, 11:21 | Αντωνιος Κασσιματης δημοτικός σύμβουλος

  Η συνολική φιλοσοφία των αρθρων 39-41, για την σύσταση της ΑΕ “ Παραλία Ναυαγίου”, όπως αυτή αποτυπωνεται ειδικότερα στον χαρακτηρα, στον σκοπό, στην αποκλειστική εκμετάλευση των πόρων, στην διοίκηση, στα μέσα δράσης και τις λειτουργίες της εταιρείας, είναι απαράδεκτη και ληστρική.
  Συνιστα μιά βίαιη και προκλητική αρπαγή απο την τοπικη κοινωνία της Ζακύνθου και τους φορείς που κατεξοχήν την εκπροσωπούν, του παγκοσμίου φήμης τοποσημου της Ζακύνθου, της παραλίας του Ναυαγίου.
  Ενω επαναφέρει, μεσω νομοθετικής πρωτοβουλίας πλέον, όσα επιχειρηθηκαν να δρομολογηθουν απο μεγαλοαπατεωνες δήθεν “επενδυτές” με την γνωστη απο το 2014 αγοραπωλησία των 15.000 στρεμματων στην ευρυτερη περιοχή της παραλίας του Ναυαγίου. Υπόθεση που εχει μπλοκάρει στα δικαστηρια.
  Μόνη λυση η ριζική αλλαγη των αρθρων 39-41 του νομοσχεδίου, με την αποδοχή της σταθερης και επαναλαμβανόμενης απόφασης-πρότασης του δημοτικού συμβουλιου :
  1) Ο δήμος Ζακύνθου να αποκτησει το 51% του μετοχικου καφαλαίου της υπο σύσταση ΑΕ
  2) Να υπαρξει σαφής πρόβλεψη για την συμμετοχή του δήμου Ζακύνθου στα εόσοδα της εταιρείας
  3) Οι όμορες τοπικες κοινότητες Βολιμων και Αναφωνητρίας να συμμετέχουν στο ΔΣ της ΑΕ
  4) Να συμμετέχουν ακόμα όλοι οι νόμιμοι ιδιοκηττες της περιοχής

 • 26 Ιουνίου 2021, 00:30 | Κική καρυδάκη

  Αρθρο39§1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Αττική. Παράλογο και προσβλητικό για τον Δήμο τους κατοίκους, τις όμορες περιοχές. Το υποκατάστημα προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.
  -§3γ. Η αποκλειστική είσπραξη και διαχείριση καθώς και τα ανταποδοτικά τέλη ανήκουν στην ΑΕ.
  -§6α. Η Εταιρεία δικαιούται να κινήσει διαδικασία ειδικού πολεοδομικού Σχεδίου που σε συνδυασμό με την § 6γ , «αποκτά ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα πλησίον της έκτασης της υπό αξιοποίηση περιοχής». Δημιουργεί την βεβαιότητα μιας ακόμα τσιμεντοποίησης περιοχής ιδιαίτερου φυσικού κάλλους μιας και από καιρό έχει ανοίξει η όρεξη επενδυτών τύπου Χάρος και Πιμάνα.
  -§6ε . Η ΑΕ του Δημοσίου και με τις ευλογίες του, ΣΥΝΑΠΤΕΙ συμβάσεις σύμπραξης με τον Ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ). Αφού λοιπόν η ΑΕ διαχειρίζεται μόνο την ασφάλεια και την συντήρησή της περιοχής προς τι οι ΣΔΙΤ? Ο Ιδιωτικός τομέας θα συμβάλλει για την ΨΥΧΗ του, ή για το κέρδος?
  -§9γ. Η ΑΕ επιχορηγείται από το ΔΗΜΟΣΙΟ και τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, δικονομικών ,προνομίων του δημοσίου, ατελειών κλπ. Δηλ. με τα χρήματα των ελλήνων φορολογούμενων θα κερδίζουν οι επενδυτές και σε βάρος και της ντόπιας κοινωνίας, του Δήμου και των φυσικών ιδιοκτητών της περιοχής, δηλ όλων των κατοίκων της Ζακύνθου και των επόμενων γενεών.
  -Τέλος τι νόημα έχουν οι 2500 μετοχές αν ισχύει το αμεταβίβαστο?
  Επειδή τα συμφέροντα του ζακυνθινού πολίτη, δηλ η καθ ολοκληρία προστασία της περιοχής και η βεβαιότητα που θα προκαλούσε ένα νομοσχέδιο στην κατεύθυνση της ήπιας ανάπτυξης, και με προφανείς τις προθέσεις και τις καθαρές λύσεις της κυβέρνησης της ΝΔ, ζητώ την απόσυρση του υπό ψήφιση νομοσχεδίου

 • 25 Ιουνίου 2021, 18:50 | Ηλίας Μακρής

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Άρθρο 39.3α: Νομιμοποίηση υφιστάμενων κινητών και ακίνητων, εγκαταστάσεων και κατασκευών « κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί αιγιαλού και της δασικής νομοθεσίας» ( αρχίζουμε τις παρεκκλίσεις για τα υπόλοιπα θα φροντίσει το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, που θα ετοιμάζουν με όχημα την εταιρεία. βλ. 39.6α).
  Άρθρο 39.3γ.:Ερήμην της τοπικής κοινωνίας εισπράττει και διαχειρίζεται, για το συμφέρον των μετόχων της, τα ανταποδοτικά τέλη ( αφού προφανώς τα έχει καθορίσει και με δικές της μονομερείς αποφάσεις ???)
  Άρθρο 39. 6α:Η δυνατότητα της εταιρείας να κινήσει διαδικασία Σύνταξης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου σύμφωνα με τον νόμο 4759/2020 ( Δεκέμβρης), είναι αποκαλυπτικό προθέσεων….. Τέτοιες διευκολύνσεις απαιτούν όσοι ονειρεύονται να γίνουν… «Εμίρης στην θέση του Εμίρη».
  Προφανώς ο αιγιαλός και η παραλία του Ναυαγίου δεν χρειάζονται ειδική πολεοδόμηση…( δηλαδή δόμηση με ειδικούς συντελεστές, χάραξη οικοδομικών τετράγωνων και γενικότερες… πολεοδομικές διευκολύνσεις).
  Άρθρο 39.6γ: Η ΑΕ αποκτά δικαίωμα παρέμβασης σε κάθε είδους υφιστάμενες συμβάσεις σε άλλα ακίνητα πλησίον της υπό αξιοποίηση περιοχής.
  Πως ορίζεται το «πλησίον», δεν απασχολεί το νομοθέτη….Το θέμα είναι να βάλει πόδι στην περιοχή!
  Άρθρο 39.6ε: Η αναφορά σε συμπράξεις με ιδιωτικές εταιρείες ( ΣΔΙΤ) ολοκληρώνει την αποκάλυψη των σκοπών του Νομοσχεδίου. Επισημαίνω ότι δεν υπήρχε στο προσχέδιο.
  Τα έργα και την παροχή υπηρεσιών, δεν θα τα κάνει μόνη της η ΑΕ. Στην πραγματικότητα επιχειρείται η ιδιωτικοποίηση μέσω ΣΔΙΤ. Συνεπώς, δεν έχει καμία αξία το αμεταβίβαστο των μετοχών.
  Άρθρο 39.6ζ: ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Για τρία (3) χρόνια όλες οι «επείγουσες και έκτακτες δουλειές» όπως η υποστήριξη των πρανών, η συντήρηση του πλοίου, θαλάσσια προβλήτα κά, Θα γίνονται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων και δημοσίων έργων.

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ
  Συμμετοχή με το 51% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ, του Δήμου Ζακύνθου.
  Να προχωρήσει στην συνέχεια ο δήμος σε διάλογο και με τους άλλος ιδιοκτήτες της περιοχής ( εκκλησία κλπ) για την δημιουργία φορέα διαχείρισης, στο πρότυπο του Φορέα Διαχείρισης του ΕΘΠΖ. Απ’ όσο γνωρίζω υπάρχει σχετική απόφαση του Δήμου Ζακύνθου την οποία οφείλετε να αναζητήσετε και να την λάβετε υπόψη σας.

 • 25 Ιουνίου 2021, 11:19 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

  Κύριε υπουργέ παρακαλώ όπως σας ενδιαφέρουν επισεις όπως και η ανάπτυξη του ναυαγιου ,εξίσου το ίδιο και η απάτη αγοραπολησίας στην ορεινή Ζάκυνθος ,και εμεις που χάνουμε τις περιουσίες μας και εμείς Έλληνες είμαστε, εκτός και αν έχετε τίποτα ψεύτικες πληροφορίες ότι είμαστε κατά σας, η υπάρχει μεγαλύτερο συμφερων σε κάποια ομάδα που στηρίζει την απατη και θελετε να μας τιμωρήσετε ,,το πολιτικό κόστος θα είναι τεράστιο σημειώστε το ,εκτός κι αν δεν σας ενδιαφέρει και ενδιαφέρεστε μόνο και μόνο με κάθε τρόπο πως θα μεταβιβασε την ορεινή Ζακυνθο κάπου που είναι ταγμένη,λύπουμε πολύ και ποιο πολύ για τη γενιά που έρχετε, άλλο σαν θιγόμενος Ελληνας ιδιοκτήτης με μια σταση που διατηρείται κατά μας ευχωμε ο θεός να μας βοηθήσει!!!

 • 25 Ιουνίου 2021, 11:19 | Τσουκαλάς Γιώργος

  Κύριε Θεοχάρη βρίσκεστε μπροστά σε ένα από τα μεγαλύτερα ΣΚΑΝΔΑΛΑ της Μεταπολίτευσης. Το «ΒΑΤΟΠΕΔΙ ΤΗς ΖΑΚΥΝΘΟΥ»η navagiogate και ΝΑΥΑΓΙΟ ΑΕ.
  Σας κατηγορούν σε επίσημα δημοσιεύματα οτι Συνεργάζεστε με τους κατηγορούμενους για την παράνομη Αγοραπωλησία στο Ναυάγιο της Ζακύνθου 14500 στρεμματα και με την Pimana sa καθώς και τοπικούς πολιτικούς παράγοντες που έδωσαν Ένορκες καταθέσεις για την παράνομη Αγοραπωλησία. Γνωρίζετε την Pimana που παράνομα αγόρασε τα Χωριά μας?
  Γνωρίζει ο Πρωθυπουργός της Χώρας για τις παράνομες δραστηριότητες στην περιοχή του Ναυαγίου της Ζακύνθου?
  Σας κατηγορούν για PLan B με την δημιουργία ΝΑΥΑΓΙΟ ΑΕ και εξυπηρέτηση συμφερόντων της Pimana, τι έχετε να πείτε?
  Οι φτωχοί κάτοικοι ειχαμε απεναντι μας την pimana και μετα το Βουλευμα που λέει ξεκάθαρα για την παράνομη αγοραπωλησία στο Ναυαγιο 14500 Στρέμματα, έρχεται απέναντι μας το κράτος με την εταιρεία ΝΑΥΑΓΙΟ ΑΕ για να πάρει ξάνα την περιοχή απο τους κατοικους. Περιέργως οι άνθρωποι που έδωσαν Ένορκες καταθέσεις για την αγοραπωλησία και την ΠΙΜΑΝΑ βγαίνουν σαν λαγοί στη Ζάκυνθο για να διασώσουν τη δημιουργία εταιρείας ΝΑΥΑΓΙΟ ΑΕ και επειδή είναι ΑΧΡΗΣΤΟΙ οι ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΙ όπως λένε οι ίδιοι ως Αιρετοί δεν Άφησαν την Αναπτυξη του Ναυαγιου. Μόνη Λύση η Ναυάγιο ΑΕ και μετά σε μια σοβαρή εταιρεία η Διαχείριση και εκμετάλλευση του Ναυαγίου οπως η Pimana?

 • 25 Ιουνίου 2021, 11:20 | Σπυρίδων Τσουκαλάς

  Κύριε Υπουργέ με σεβασμό προς το πρόσωπό σας, θέλω να σάς εκφράσω κάποια ερωτήματα για το θέμα του Ναυαγίου και συγκεκριμένα στην παράνομη αγοραπωλησία όπως όλοι γνωρίζουμε που έγινε πρίν χρόνια στην πατριδα μου, στο νησί μου και ακόμα χειρότερα στο χωριό μου, διότι προς το παρόν μένω στο εξωτερικό.
  Με πια κριτήρια και πώς θα πείσω εγώ σαν πατέρας τα παιδιά μού να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους για ένα καλύτερο μέλλον, όταν ξεπουλάνε κάθε τις κομμάτι για πενταροδεκάρες;
  Πώς θα τους εξηγήσω όταν διαβάζουν παντού στα μέσσα κοινωνικής δικτύωσης ότι στην πατρίδα τους η βία και ο τραμπουκισμός είναι καθημερινό φαινόμενο.
  Πώς θα τους πείσω να επενδύσουν (δουλέψουν) στη χώρα τους στο μέλλον όταν θα ζουν με το φόβο βάση αυτά που ακούνε να γίνονται, ότι θα βρεθούν κάποιοι άλλοι κύριοι να τους πουλήσουν το βιός τους χωρίς την θέληση τους;
  Εσείς τι θα τους απαντούσατε;
  Αλήθεια τι θα κάνατε στη θέση μου;
  Υ.Γ Επιτέλους ας βρεθεί κάποιος να ξεβρωμίσει αυτή την χώρα, αυτόν τον παράδεισο από τους αετονύχιδες και τους νταήδες.
  Σάς ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 • 22 Ιουνίου 2021, 22:19 | ΝΑΥΑΓΙΟ ΦΩΝΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

  22/6/2021

  Προς: Γραφείο Πρωθυπουργού

  Κοιν.: 1)κ. Κ. Τσιάρα Υπουργό Δικαιοσύνης
  2)κ. Γ. Γεραπετρίτη Υπουργό Επικρατείας 3)κ. Μ. Χρυσοχοίδη Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
  4)κ. Ν. Χαρδαλιά Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας
  5)κ. Γρ. Δημητριάδη, Διευθυντή Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού 6)Εισαγγελέα Αρείου Πάγου 7)Εισαγγελέα Εφετών Πατρών
  8)κ. Β. Ματαράγκα Πρόεδρο Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου

  Θέμα: Επιστολή Καταγγελιών

  Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

  Θα θέλαμε να είσαστε εμπράκτως δίπλα μας στον Αγώνα που δίνουμε οι Κάτοικοι των Ορεινών Κοινοτήτων της Ζακύνθου. Βεβαίως, αντιλαμβανόμαστε πλήρως τα αυξημένα σας καθήκοντα μεσούσης συνθηκών πανδημίας και τη σημασία που έχει η κατανομή του χρόνου σας στην αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων της Ελλάδας. Με την παρούσα επιστολή, λοιπόν, θα σας επισημάνουμε τον κίνδυνο τον οποίον διατρέχετε και εσείς, και η κυβέρνηση, αλλά και η χώρα μας.

  Παραθέτουμε απόσπασμα από το Δελτίου Τύπου του Μητροπολίτη του νησιού μας, Διονυσίου, στις 9 Απριλίου 2021:

  «Έτσι, παρόλο που κατανοούμε και σεβόμαστε απόλυτα τις ανάγκες και τις επιθυμίες των καιρών της λήθης, εντούτοις, κρίνουμε ότι η στάση του κ. Υπουργού και άλλων απέναντι στην Εκκλησία και την ιστορία της Ζακύνθου υπήρξε καθ’ υπόδειξιν υποκριτική, αγγίζοντας τα όρια της Ύβρεως, αν και επιμελώς ενδεδυμένη με τον μανδύα του δημοσίου συμφέροντος.»

  Οι καμπάνες χτυπούν για τον κ. Θεοχάρη….

  Εν συνεχεία, επικαλούμαστε δεύτερο απόσπασμα από το ίδιο Δελτίο Τύπου:

  «Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, απευθυνθήκαμε στον κ. Υπουργό Τουρισμού ενώ ενημερώσαμε αρμοδίως και τον Δ/ντη του Γραφείου του Πρωθυπουργού κ. Γρ. Δημητριάδη, ξεκαθαρίζοντας ότι η τοπική Εκκλησία δεν πρόκειται να υποκύψει σε εκβιασμούς, και να λειτουργήσει έτσι, ως Καθαρτήριο παράνομης προέλευσης κεφαλαίων και Καταφύγιο νομάδων κερδοσκόπων. Ο δικός μας ο κόσμος…δεν είναι για ξε-πούλημα!»

  Ο Σεβασμιότατος αναφέρεται σε γεγονότα τα οποία αποτελούν κοινό μυστικό για όλους τους ζακυνθινούς εδώ και χρόνια. Για να είμαστε βέβαιοι ότι έχετε σαφή εικόνα για το θέμα και για να έχουμε οι κάτοικοι τη συνείδηση μας καθαρή, θα σας περιγράψουμε το σχέδιο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με το περίφημο Ναυάγιο, την παράνομη αγοραπωλησία 14.500 στρεμμάτων γης και την πρόσφατη «Ναυάγιο ΑΕ».

  Ακολουθεί η δράση της εγκληματικής οργάνωσης:

  • Το 2009, ίσως να μην έχει βρεθεί ακόμα η κατάλληλη μεσιτική εταιρεία, το σχέδιο, όμως, ξεκινά δυναμικά με εμπρησμούς πλησίον του Ναυαγίου και ευρύτερα στην περιοχή των τριών χωριών που θίγονται έως και σήμερα. Οι φωτιές θα συνεχιστούν όλα αυτά τα χρόνια που ακολουθούν με μεθόδευση.
  • Κάπου στο 2011-12, η μεσιτική εταιρεία έχει βρεθεί και το σχέδιο σε γραφειοκρατικό επίπεδο ολοκληρώνεται. Ο κ. Χάρος Γεώργιος εμφανίζεται ως μεγιστάνας των Επτανήσων με 14.500 στρέμματα γης στην ιδιοκτησία του. Ολοι οι ζακυνθινοί, βέβαια, γνωρίζουν ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που προσπαθούσε να επιβιώσει τίμια, πουλώντας σουβλάκια σε τοπικά πανηγύρια.
  • Το 2014 ο κ. Χάρος με παράνομα δικαιολογητικά, που του είχε εξασφαλίσει η εγκληματική οργάνωση, μέσω της σχέσης της με πληθώρα δημοσίων υπαλλήλων και φορέων του νησιού, και όχι μόνο, πουλά έκταση 14.500 στρεμμάτων στην Πιμάνα ΑΕ, η οποία περιέχει τις πατρογονικές μας περιουσίες, ιστορικά μοναστήρια της περιοχής, αλλά και μνημεία της ορθοδοξίας, τα οποία σχετίζονται με δύο Άγιους Πατέρες της Εκκλησίας. Στην πωληθείσα έκταση και ο κόλπος του Ναυαγίου.
  • Πλάτη στην αγοραπωλησία αυτή έβαλαν πέντε άτομα με ένορκες βεβαιώσεις υπέρ του κ. Χάρου και της Πιμάνα. Οι τρεις από τους πέντε είναι αιρετοί και όλη η Ζάκυνθος γνωρίζει ποιοι είναι. Ο ένας, μάλιστα, εξ’ αυτών παραιτήθηκε πριν λίγες μέρες από την Πολιτική Προστασία. Γιατί άραγε;
  • Από το 2014 η περιοχή δεσμεύεται εξαιτίας του παράνομου συμβολαίου (παράνομου σύμφωνα με το Βούλευμα του 2020, κατά το οποίο ο Χάρος δεν είχε ούτε ένα στρέμμα στην κατοχή του, δηλαδή πούλησε αέρα) και κανένας φορέας του νησιού, ούτε το ίδιο το κράτος, δε μπορεί να παρέμβει και να αναβαθμίσει την περιοχή του Ναυαγίου. Η τοποθεσία συστηματικά υποβαθμίζεται και γίνεται επικίνδυνη για την προσέλευση των τουριστών. Δηλαδή, οι ίδιοι άνθρωποι που έδωσαν τις ένορκες βεβαιώσεις, όταν αυτές παραγγέλθηκαν από την Πιμάνα, είναι οι ίδιοι που φρόντισαν το Ναυάγιο να μη μπορεί να φιλοξενήσει με ασφάλεια τους επισκέπτες. Και οι ίδιοι άνθρωποι παραιτούνται πριν λίγες μέρες από την Πολιτική Προστασία και ρίχνουν ευθύνες σε ποιους….στους εαυτούς τους;;;
  • Το Βούλευμα του Ιουνίου του 2020 διατάζει ανακριτική διαδικασία και στέλνει τον κ. Χάρο και άλλους στη Δικαιοσύνη για κακουργήματα. Σε αυτόν τον απόηχο, βρίσκεται εναλλακτικό σχέδιο από την εγκληματική οργάνωση. Το Δεκέμβριο του 2020, ανακοινώνονται από τον Υπουργό Τουρισμού οι προθέσεις του. Πρόκειται για την «Ναυάγιο ΑΕ».
  • Πριν λίγες βδομάδες, είδε το φως της δημοσιότητας μία επερώτηση του κ. Θεοχάρη προς τον Υπουργό Οικονομικών, κατά το έτος 2016. Αφού ο κ. Θεοχάρης, ως βουλευτής Β΄ Αθηνών, έκανε μία εισαγωγή, παρουσιάζοντας λεπτομέρειες σχετικά με την αγοραπωλησία του 2014, κούναγε τότε το δάχτυλο στην κυβέρνηση ώστε να ξεμπλοκάρει την όλη υπόθεση, καθώς θεωρούσε ότι επρόκειτο για μια πολύ σοβαρή….επένδυση….Τότε η παρέμβαση του χαρακτηρίστηκε απλά λίγο περίεργη και ύποπτη. Εντούτοις, μετά τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών γύρω από την υπόθεση και μετά την πρόθεση του Υπουργού να πουλήσει το Ναυάγιο σε ΑΕ, η οποία θα μπορεί να απαλλοτριώνει γύρωθεν της παραλίας πρόσθετες περιοχές, η επερώτηση του ίδιου τότε….αποκτά άλλη ανάγνωση τώρα!

  Σε αυτό το σημείο διερωτόμαστε. Η Δημοκρατία δεν κινδυνεύει όταν άνθρωποι με υψηλά αξιώματα την καταστρατηγούν; Ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν αλλοιώνεται από πράξεις που συγκρούονται με αρχές δημοκρατικές και αξίες πολιτισμικές, κοινωνικές ενός ολόκληρου νησιού και των κατοίκων του; Η εξυπηρέτηση συμφερόντων που βλάπτουν και ξεπουλούν τη χώρα μας και δεν προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών της Ζακύνθου, δεν αποτελούν σοβαρή απειλή για το υπέρτατο αξίωμα του Πρωθυπουργού; Αν επικαλεστούμε την Ιστορία της Ελλάδος, άνθρωποι που κατηγορήθηκαν για εσχάτη προδοσία στο παρελθόν, είχαν διαπράξει λιγότερα ή περισσότερα από όσα ανωτέρω περιγράφησαν;

  Κάτοικοι Ορεινών Κοινοτήτων Ζακύνθου

 • 22 Ιουνίου 2021, 21:48 | ΝΑΥΑΓΙΟ ΦΩΝΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

  11/06/2021

  Προς: Γραφείο Πρωθυπουργού

  Κοιν.: 1)κ. Κ. Τσιάρα Υπουργό Δικαιοσύνης
  2)κ. Γ. Γεραπετρίτη Υπουργό Επικρατείας 3)κ. Μ. Χρυσοχοίδη Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
  4)κ. Ν. Χαρδαλιά Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας
  5)κ. Γρ. Δημητριάδη, Διευθυντή Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού
  6)Εισαγγελέα Αρείου Πάγου 7)Εισαγγελέα Εφετών Πατρών

  Θέμα: Επιστολή Διαμαρτυρίας

  Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

  Δια της παρούσης Επιστολής μας, επιθυμούμε να Σας γνωστοποιήσουμε την Αγανάκτηση και την Οργή των Κατοίκων των Ορεινών Κοινοτήτων της Ζακύνθου, για τους παρακάτω λόγους:

  Από το 2004 και εντεύθεν, ένα συνονθύλευμα αιρετών, οι οποίοι καταχράστηκαν τα εκατομμύρια και την εμπιστοσύνη του ζακυνθινού λαού, παραμένουν ακόμη και σήμερα, δέκα – οκτώ (18) ολόκληρα χρόνια μετά, εκτός φυλακής, καθώς τα Δικαστήρια… αναβάλλονται το ένα πίσω από το άλλο.

  Από το 2009 και εντεύθεν, ένα τσούρμο Εγκληματίες εμπρηστές που κατέκαψαν τα χωριά μας, από άκρη σε άκρη, παραμένουν ακόμη και σήμερα δώδεκα (12) ολόκληρα χρόνια μετά, εκτός φυλακής, έχοντας όμως ήδη χαράξει ανεξίτηλα, τα όρια του προς πώλησιν οικοπέδου των 14.500 στρεμμάτων, στην περιοχή του Ναυάγιου Ζακύνθου.

  Από το 2014 και εντεύθεν, ένα μπουκέτο από Αετονύχηδες κομπιναδόρους, οι οποίοι μοίραζαν Ένορκες Βεβαιώσεις και ξεπούλησαν το βιός και τις περιουσίες μας, στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PIMANA S.A, με έδρα τις Παρθένες Νήσους, παραμένουν επτά (7) ολόκληρα χρόνια μετά, εκτός της τσιμπίδας του Νόμου.

  Παρακολουθώντας, λοιπόν, με μεγάλη προσοχή και αγωνία τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Οργανωμένο Έγκλημα στη Ζάκυνθο, επιθυμούμε να Σας γνωρίσουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον τόπο μας δεν είναι τόσο η προ ημερών δολοφονία του επιχειρηματία, αλλά η κυριαρχία του Οργανωμένου Οικονομικού Εγκλήματος σε Όλους τους θεσμούς και φορείς της Ζακύνθου. Δηλαδή, η κυριαρχία πάνω στη ζωή και τα όνειρά μας.

  Είναι ποτέ δυνατόν αυτοί που έφαγαν, ξέσκισαν, ξεπούλησαν και πλούτισαν πάνω στις πλάτες του ζακυνθινού λαού, να παριστάνουν σήμερα τους τιμητές και να διεκδικούν ή να κατέχουν αξιώματα;

  Είναι ποτέ δυνατόν αυτοί που γελοιοποιήθηκαν με τελεσίδικες δικαστικές Αποφάσεις και Βουλεύματα στα Ελληνικά Δικαστήρια, να Σας ζητούν να τους φτιάξετε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο Ναυάγιο, την οποία διαδίδουν ότι ήδη έχουν βάλει στο χέρι;

  Είναι ποτέ δυνατόν να φθάνουν στο σημείο να δυσφημούν ένα ολόκληρο Νησί, προβάλλοντας εικόνες και βίντεο από ατύχημα του 2017, με σκοπό να Εκβιάσουν την Ελληνική Κυβέρνηση να προχωρήσει στη σύσταση ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, με σκοπό την παράδοση της ζακυνθινής γης στις Παρθένες Νήσους και στο Κατάρ;

  Είναι ποτέ δυνατόν η Ελληνική Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός της Χώρας, να ανέχονται τέσσερις «Κυρίους» από τη Ζάκυνθο, να εξευτελίζουν παγκοσμίως την πατρίδα μας, για το ατομικό συμφέρον και τον άνομο πλουτισμό τους;

  Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε προχθές ότι το κλειδί στην εξόντωση του Οργανωμένου Εγκλήματος είναι να ακολουθήσετε τα ίχνη του χρήματος. Κάντε το επιτέλους να τελειώνουμε!

  Κάτοικοι Ορεινών Κοινοτήτων Ζακύνθου

 • 22 Ιουνίου 2021, 21:05 | NAVAGIOGATE

  Ξεχείλισε το Ποτήρι της Οργής των Θιγόμενων Κατοίκων στα Ορεινά της Ζακύνθου

  27/4/2021

  Ανεπιθύμητο Πρόσωπο για τα χωριά μας ο Θεοχάρης. Πρωτοφανή και ανήκουστα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω της ομάδας ανωνύμων του navagiogate.com.

  Στην υπ’ αριθ. 1279/ 18-11-2016 Ερώτηση του, προς τον Υπουργό Οικονομικών, ο νυν Υπουργός Τουρισμού και εμπνευστής της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε., μεταξύ των άλλων, αναφέρει μέσα στη Βουλή των Ελλήνων ότι σε Νήσο Pearl θα μετέτρεπαν την Ζάκυνθο οι «επενδυτές» της ΠΙΜΑΝΑ, οι οποίοι σήμερα, μόνοι τους, ομολογούν ότι είναι απατεώνες και τρώγονται στα Ελληνικά Δικαστήρια για το Ποιος έφαγε τα περισσότερα. Μόνο μια λέξη κ. Θεοχάρη: ΝΤΡΟΠΗ.

  Επτά (7) χρόνια ολόκληρα κρατάει η δέσμευση των περιουσιών μας από την PIMANA S.A. Παρόλο που το σχέδιο της παράνομης αγοραπωλησίας αποκαλύφθηκε από το Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών το περσινό καλοκαίρι, οι περιουσίες μας είναι ακόμα εγκλωβισμένες σε συμβόλαιο πώλησης του Χάρου, δήθεν «ιδιοκτήτη», προς την PIMANA S.A. Όμως, ουδέποτε υπήρξε κάτοχος αυτών των εκτάσεων ο Χάρος με κάποιον νόμιμο τρόπο, όπως ρητά αναφέρει το Βούλευμα. Οι πρωτοβουλίες, λοιπόν, του Χάρη Θεοχάρη περί Ανώνυμης Εταιρείας στο Ναυάγιο τον καθιστούν «Μπροστινό» της PIMANA S.A. Μόνο μια λέξη κ. Θεοχάρη: ΝΤΡΟΠΗ.

  Και Διερωτόμαστε τα εξής:
  Αλήθεια, από πού γνώριζε o Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, το 2016, ότι οι Καταριανοί θα κάνουν τη Ζάκυνθο σαν την Νήσο Pearl, αφού τέσσερα ολόκληρα χρόνια μετά που επισκέφθηκε τα γραφεία της εταιρείας ο Δήμαρχος Ζακύνθου, δεν είχαν ούτε ζωγραφιά της επένδυσης να του δείξουν;

  Αλήθεια, με ποιο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, αποδείχθηκε ότι η έκταση που πούλησε ο Χάρος ήταν ιδιωτική, όπως αναφέρει ο σεβαστός κ. Υπουργός Τουρισμού;

  Συνεχίζει ο κ. Θεοχάρης, μετά την έκδοση του υπ’ αριθ. 1679/2020 (11-6-2020) Βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, να πιστεύει ότι οι απατεώνες που εμφανίσθηκαν το 2014 να πωλούν και να αγοράζουν τις περιουσίες μας, ήταν επενδυτές;

  Αλήθεια, από πού γνώριζε ο Υπουργός Τουρισμού ότι το τίμημα της πώλησης ήταν 12.000.000 euro και όχι 9.000.000 euro , όπως αναφέρεται στο επίμαχο υπ’ αριθ. 23943/2014 Συμβόλαιο Αγοραπωλησίας; Ποιοι πήραν τα υπόλοιπα 3.000.000 euro; Ντόπιοι ή ξενωτικοί; Μεσίτες ή πολιτικοί;

  Από τον Χάρη Θεοχάρη ζητάμε να σταματήσει να εκτελεί εντολές της PIMANA S.A….να αφήσει στην άκρη το Plan B της ΠΙΜΑΝΑ για την ληστεία των Ορεινών της Ζακύνθου. Να μην ξανα-αναφέρει ούτε λέξη περί ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στο ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Να ανακαλέσει δημόσια όλα όσα δήλωσε. Αν έχει φιλότιμο να παραιτηθεί.

  Από τον Πρωθυπουργό ζητάμε να πάρει άμεσα θέση το Μέγαρο Μαξίμου. Αρκετά είναι τα επτά (7) χρόνια ταλαιπωρίας στα Ελληνικά Δικαστήρια.
  Από την Εισαγγελία Ζακύνθου ζητάμε, απόψε κιόλας, να μελετήσει τα όσα πρωτοφανή κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο κ. Χάρης Θεοχάρης.

  Αιτούμαστε κατ’ επείγουσα Προκαταρκτική εξέταση, σχετικά με όσα αναφέρει ο κ. Χάρης Θεοχάρης στην από 18/11/2016 Ερώτησή του προς τον Υπουργό Οικονομικών.

  Οι Θιγόμενοι Κάτοικοι των Ορεινών Κοινοτήτων της Ζακύνθου

 • 22 Ιουνίου 2021, 21:24 | NAVAGIOGATE

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
  ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.”

  8 Απριλίου 2021

  Το τελευταίο διάστημα καλλιεργείται, μέσα από τοποθετήσεις και σχόλια, η άποψη ότι η σύσταση ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την εκμετάλλευση του Ναυαγίου, έρχεται για να λύσει προβλήματα στο Νησί της Ζακύνθου. Στην πραγματικότητα, όμως, μια τέτοια προκλητική ενέργεια, το μόνο που κάνει είναι να προσθέτει επιζήμιο φορτίο στα ήδη υπάρχοντα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα της περιοχής.

  Αν μείνουμε στην κορυφή του παγόβουνου, τότε η αντίληψη μας για το θέμα δεν θα είναι ολοκληρωμένη. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, θα περιγράψουμε εν συντομία το ιστορικό, που πολλοί παριστάνουν πώς δε θυμούνται και σκόπιμα δε συμπεριλαμβάνουν στην επιχειρηματολογία τους, προκειμένου να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη της Ζακύνθου και να πείσουν ότι τώρα τούς έπιασε ο πόνος, δήθεν, για το Ναυάγιο.

  Από τις 7/5/2014 ο κόλπος του Ναυαγίου, καθώς και χιλιάδες στρέμματα μοναστηριακών και ιδιωτικών εκτάσεων πλησίον αυτού, βρίσκονται εγκλωβισμένα σε μια παράνομη και κατάπτυστη «Αγοραπωλησία». Άραγε, από Όλους αυτούς που σήμερα σκίζουν τα ρούχα τους, μηδενός εξαιρουμένου του Υπουργού Τουρισμού και του Χάρου, ακούσατε ποτέ ούτε μια λέξη για το Ναυάγιο;

  Ωστόσο, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 1679/2020 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο φερόμενος ως πωλητής των 14.467,69 στρεμμάτων, ο οποίος δήλωσε ότι μεταβιβάζει όλη αυτή τη γη στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PIMANA S.A., αποδείχθηκε ότι ήταν απατεώνας και δεν είχε ούτε ένα στρέμμα γης στην κατοχή του, παρά τις Ένορκες Βεβαιώσεις και τις Πράξεις Δήλωσης που του προσέφεραν κάποια από τα φερόμενα ως μέλη του Δ.Σ. της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.».

  Εν αναμονή, λοιπόν, καταιγιστικών δικαστικών εξελίξεων τις επόμενες ώρες, καθώς ολοκληρώθηκε ήδη η συμπληρωματική Ανάκριση στην Ανακρίτρια Διαφθοράς και κατατέθηκαν με κάθε επισημότητα οι τίτλοι ιδιοκτησίας όλων των θιγόμενων κατοίκων, με ποιο τρόπο, άραγε, μια τόσο βιαστική και πρόχειρη απόφαση περί της σύστασης ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, που θα διαχειρίζεται τουριστικά την παραλία και το πλάτωμα του Ναυαγίου, μπορεί να βοηθήσει τους κατοίκους; Τη στιγμή, μάλιστα, που το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο προωθεί το υπουργείο τουρισμού, δίνει τη δυνατότητα τεχνιέντως στην εν λόγω εταιρεία, να απαλλοτριώνει επιπλέον εκτάσεις, πέριξ του Ναυαγίου, για δικό της όφελος;

  Εν κατακλείδι, τα ερωτήματα τα δικά μας είναι τα εξής: Γιατί για επτά (7) ολόκληρα χρόνια ΚΑΝΕΝΑΣ από τους λαλίστατους σήμερα «ειδικούς» δεν έβγαλε άχνα, ούτε για το Ναυάγιο αλλά και κυρίως ούτε για την παράνομη αγοραπωλησία, με την οποία πουλήθηκαν οι περιουσίες διακοσίων (200) οικογενειών μαζί με τα μοναστήρια και τις εκκλησίες μας;
  Που ήταν αλήθεια οι ξενοδόχοι τα τελευταία επτά (7) χρόνια να μας πουν για το Ναυάγιο, την PIMANA S.A., τον Χάρη Θεοχάρη και τον Χάρο, την επένδυση κ.α.; Τον μεσίτη της PIMANA S.A. τον Τζαμάλ τον ξέρουνε; Τον Άδωνις;

  Που ήταν αλήθεια η ΔΗΜΤΟ Ελατίων όταν καήκανε τα χωριά μας, συστηματικά από το 2009 μέχρι και πέρυσι, και μόνο κατά μήκος της πωληθείσας έκτασης, να μας πει τη γνώμη της; Ο Δασάρχης καλός;
  Επειδή, λοιπόν, ΚΑΝΕΝΑΣ από ευτούνους που σήμερα ράβουνε τουαλέτες και κουστούμια, για να παραστήσουν τους Συμβούλους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ του Θεοχάρη, δεν παρουσιάστηκε πουθενά και επειδή μετά το Βούλευμα του 2020 αποκαλύφθηκε η ΑΠΑΤΗ που Κάποιοι στήνανε από το 2003 και είναι φαρμακωμένοι, τους στέλνουμε το ξεκάθαρο μήνυμα ότι το ΝΑΥΑΓΙΟ είναι περιουσία ολόκληρου του ζακυνθινού λαού και έτσι θα παραμείνει….είτε το θέλουν είτε όχι. Ας το ξαναπούμε άλλη μια φορά: Το Ναυάγιο είναι κτήμα και περιουσία ολόκληρου του ζακυνθινού λαού. Το κόλπο της σύστασης ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, στην οποία θα ανήκει η περιοχή και ο κόλπος του Ναυαγίου, και την επόμενη της ψήφισης του Νομοσχεδίου, θα γίνει περιουσία του Υπερταμείου και εν συνεχεία της PIMANA με έδρα τις Παρθένες Νήσους….το πήρανε χαμπάρι ακόμα και στη Κυβέρνηση.

  Όσο δε για το «κόψιμο», περί των έργων ανάπτυξης στο πλάτωμα του Ναυαγίου, ερωτάμε:
  Ποια έργα και ποια παραμύθια σερβίρετε στο κόσμο βρε απατεώνες; Ολόκληρη η περιοχή του Ναυαγίου, μέχρι το φρύδι του γκρεμού, έχει κηρυχθεί αναδασωτέα με ΦΕΚ δύο φορές…ούτε γαρουφαλιά δεν μπορεί ΚΑΝΕΝΑΣ να φυτέψει….ούτε παγκάκι να βάλει. Τα είπατε αυτά στον Χάρη Θεοχάρη; Ή είχατε έσωθεν εντολή, από επίδοξους μνηστήρες της θέσης του, να τον πάτε για φούντο.

  Αυτά για σήμερα

 • 22 Ιουνίου 2021, 16:05 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Αξιότιμοι Βουλευτές,

  Η σύσταση ΑΕ για τη διαχείριση του Ναυαγίου έχει άμεση ύποπτη σχέση με την παράνομη αγοραπωλησία του 2014. Τότε, ο κ. Χάρος Γεώργιος, ο οποίος έχει παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη σύμφωνα με το Βούλευμα Πλημμελειοδικών Αθηνών υπαριθμόν 1679/2020, πούλησε 14.500 στρέμματα γης στην Ορεινή Ζάκυνθο παρανόμως, αφού δεν του ανήκε τίποτε, σύμφωνα με το εν λόγω Βούλευμα. Στην πωληθείσα έκταση, βρίσκονται η πατρογονική μου περιουσία, αλλά και πολλών συγχωριανών μου, καθώς και μοναστήρια και μνημεία δύο Άγιων Πατέρων της Εκκλησίας. Επίσης, πουλήθηκε και το Ναυάγιο! Όλα αυτά έχουν εκφραστεί και από το Μητροπολίτη Διονύσιο και Mητροπολίτη Χρυσόστομο. Επίσης, το παράνομο συμβόλαιο και το παράνομο τοπογραφικό της αγοραπωλησίας έχουν δημοσιευθεί στο internet. Εφτά ολόκληρα χρόνια, οι περιουσίες μας είναι δεσμευμένες.

  Το 2016 ο κ. Θεοχάρης κάνει επερώτηση στον Υπουργό Οικονομικών και αναφέρεται στην αγοραπωλησία ωσάν μια νόμιμη και σοβαρή επενδυτική κίνηση. Αναφέρει και άλλα στην επερώτηση του που χρήζουν περαιτέρω έρευνας, μιας και τότε η υπόθεση βρισκόταν ακόμα σε αρχικό δικαστικό στάδιο, κάτι που με προβληματίζει πολύ. Ο Ανακριτής άραγε που πραγματοποιεί την ανακριτική διαδικασία που διατάζει το περσινό Βούλευμα, είναι ενήμερος για αυτό το γεγονός;

  Ο κ. Θεοχάρης, νυν Υπουργός Τουρισμού, υποστήριζε το 2016 την παράνομη αγοραπωλησία και πίεσε για να τη ξεμπλοκάρει και τώρα φέρνει προς διαβούλευση νομοσχέδιο ιδιαίτερα επικίνδυνο για τα χωριά μας και τις περιουσίες μας. Η ΑΕ που θα αναλάβει τη διαχείριση του πουλημένου από το 2014 Ναυαγίου, δύναται να απαλλοτριώνει τριγύρω εκτάσεις, οι οποίες ανήκουν είτε σε κατοίκους είτε σε μοναστήρια μας. Δε θέλω να κατηγορώ ανθρώπους που δε γνωρίζω, δεν είναι του χαρακτήρος μου, αλλά φοβάμαι ότι πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο που το μόνο που κάνει είναι να ξεπουλά το νησί μας προς εξυπηρέτηση ξένων συμφερόντων.

  Θα ήθελα κύριοι Βουλευτές να λάβετε υπόψιν τα όσα αναφέρω με πολύ μεγάλο προβληματισμό, ανησυχία και φόβο. Είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφόρηση.

  Μανιάτης Γεώργιος – Κάτοικος Αναφωνήτριας Ζακύνθου

 • 22 Ιουνίου 2021, 15:21 | NAVAGIOGATE

  Ξεχείλισε το Ποτήρι της Οργής των Θιγόμενων Κατοίκων στα Ορεινά της Ζακύνθου

  27/4/2021

  Ανεπιθύμητο Πρόσωπο για τα χωριά μας ο Θεοχάρης. Πρωτοφανή και ανήκουστα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω της ομάδας ανωνύμων του navagiogate.com.
  Στην υπ’ αριθ. 1279/ 18-11-2016 Ερώτηση του, προς τον Υπουργό Οικονομικών, ο νυν Υπουργός Τουρισμού και εμπνευστής της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε., μεταξύ των άλλων, αναφέρει μέσα στη Βουλή των Ελλήνων ότι σε Νήσο Pearl θα μετέτρεπαν την Ζάκυνθο οι «επενδυτές» της ΠΙΜΑΝΑ, οι οποίοι σήμερα, μόνοι τους, ομολογούν ότι είναι απατεώνες και τρώγονται στα Ελληνικά Δικαστήρια για το Ποιος έφαγε τα περισσότερα. Μόνο μια λέξη κ. Θεοχάρη: ΝΤΡΟΠΗ.
  Επτά (7) χρόνια ολόκληρα κρατάει η δέσμευση των περιουσιών μας από την PIMANA S.A. Παρόλο που το σχέδιο της παράνομης αγοραπωλησίας αποκαλύφθηκε από το Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών το περσινό καλοκαίρι, οι περιουσίες μας είναι ακόμα εγκλωβισμένες σε συμβόλαιο πώλησης του Χάρου, δήθεν «ιδιοκτήτη», προς την PIMANA S.A. Όμως, ουδέποτε υπήρξε κάτοχος αυτών των εκτάσεων ο Χάρος με κάποιον νόμιμο τρόπο, όπως ρητά αναφέρει το Βούλευμα. Οι πρωτοβουλίες, λοιπόν, του Χάρη Θεοχάρη περί Ανώνυμης Εταιρείας στο Ναυάγιο τον καθιστούν «Μπροστινό» της PIMANA S.A. Μόνο μια λέξη κ. Θεοχάρη: ΝΤΡΟΠΗ.

  Και Διερωτόμαστε τα εξής:
  Αλήθεια, από πού γνώριζε o Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, το 2016, ότι οι Καταριανοί θα κάνουν τη Ζάκυνθο σαν την Νήσο Pearl, αφού τέσσερα ολόκληρα χρόνια μετά που επισκέφθηκε τα γραφεία της εταιρείας ο Δήμαρχος Ζακύνθου, δεν είχαν ούτε ζωγραφιά της επένδυσης να του δείξουν;
  Αλήθεια, με ποιο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, αποδείχθηκε ότι η έκταση που πούλησε ο Χάρος ήταν ιδιωτική, όπως αναφέρει ο σεβαστός κ. Υπουργός Τουρισμού;
  Συνεχίζει ο κ. Θεοχάρης, μετά την έκδοση του υπ’ αριθ. 1679/2020 (11-6-2020) Βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, να πιστεύει ότι οι απατεώνες που εμφανίσθηκαν το 2014 να πωλούν και να αγοράζουν τις περιουσίες μας, ήταν επενδυτές;
  Αλήθεια, από πού γνώριζε ο Υπουργός Τουρισμού ότι το τίμημα της πώλησης ήταν 12.000.000 euro και όχι 9.000.000 euro , όπως αναφέρεται στο επίμαχο υπ’ αριθ. 23943/2014 Συμβόλαιο Αγοραπωλησίας; Ποιοι πήραν τα υπόλοιπα 3.000.000 euro; Ντόπιοι ή ξενωτικοί; Μεσίτες ή πολιτικοί;

  Από τον Χάρη Θεοχάρη ζητάμε να σταματήσει να εκτελεί εντολές της PIMANA S.A….να αφήσει στην άκρη το Plan B της ΠΙΜΑΝΑ για την ληστεία των Ορεινών της Ζακύνθου. Να μην ξανα-αναφέρει ούτε λέξη περί ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στο ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Να ανακαλέσει δημόσια όλα όσα δήλωσε. Αν έχει φιλότιμο να παραιτηθεί.
  Από τον Πρωθυπουργό ζητάμε να πάρει άμεσα θέση το Μέγαρο Μαξίμου. Αρκετά είναι τα επτά (7) χρόνια ταλαιπωρίας στα Ελληνικά Δικαστήρια.
  Από την Εισαγγελία Ζακύνθου ζητάμε, απόψε κιόλας, να μελετήσει τα όσα πρωτοφανή κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο κ. Χάρης Θεοχάρης. Αιτούμαστε κατ’ επείγουσα Προκαταρκτική εξέταση, σχετικά με όσα αναφέρει ο κ. Χάρης Θεοχάρης στην από 18/11/2016 Ερώτησή του προς τον Υπουργό Οικονομικών.

  Οι Θιγόμενοι Κάτοικοι των Ορεινών Κοινοτήτων της Ζακύνθου

 • 22 Ιουνίου 2021, 15:00 | NAVAGIOGATE

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
  ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.”

  8 Απριλίου 2021

  Το τελευταίο διάστημα καλλιεργείται, μέσα από τοποθετήσεις και σχόλια, η άποψη ότι η σύσταση ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την εκμετάλλευση του Ναυαγίου, έρχεται για να λύσει προβλήματα στο Νησί της Ζακύνθου. Στην πραγματικότητα, όμως, μια τέτοια προκλητική ενέργεια, το μόνο που κάνει είναι να προσθέτει επιζήμιο φορτίο στα ήδη υπάρχοντα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα της περιοχής.
  Αν μείνουμε στην κορυφή του παγόβουνου, τότε η αντίληψη μας για το θέμα δεν θα είναι ολοκληρωμένη. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, θα περιγράψουμε εν συντομία το ιστορικό, που πολλοί παριστάνουν πώς δε θυμούνται και σκόπιμα δε συμπεριλαμβάνουν στην επιχειρηματολογία τους, προκειμένου να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη της Ζακύνθου και να πείσουν ότι τώρα τούς έπιασε ο πόνος, δήθεν, για το Ναυάγιο.
  Από τις 7/5/2014 ο κόλπος του Ναυαγίου, καθώς και χιλιάδες στρέμματα μοναστηριακών και ιδιωτικών εκτάσεων πλησίον αυτού, βρίσκονται εγκλωβισμένα σε μια παράνομη και κατάπτυστη «Αγοραπωλησία». Άραγε, από Όλους αυτούς που σήμερα σκίζουν τα ρούχα τους, μηδενός εξαιρουμένου του Υπουργού Τουρισμού και του Χάρου, ακούσατε ποτέ ούτε μια λέξη για το Ναυάγιο;
  Ωστόσο, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 1679/2020 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο φερόμενος ως πωλητής των 14.467,69 στρεμμάτων, ο οποίος δήλωσε ότι μεταβιβάζει όλη αυτή τη γη στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PIMANA S.A., αποδείχθηκε ότι ήταν απατεώνας και δεν είχε ούτε ένα στρέμμα γης στην κατοχή του, παρά τις Ένορκες Βεβαιώσεις και τις Πράξεις Δήλωσης που του προσέφεραν κάποια από τα φερόμενα ως μέλη του Δ.Σ. της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.».

  Εν αναμονή, λοιπόν, καταιγιστικών δικαστικών εξελίξεων τις επόμενες ώρες, καθώς ολοκληρώθηκε ήδη η συμπληρωματική Ανάκριση στην Ανακρίτρια Διαφθοράς και κατατέθηκαν με κάθε επισημότητα οι τίτλοι ιδιοκτησίας όλων των θιγόμενων κατοίκων, με ποιο τρόπο, άραγε, μια τόσο βιαστική και πρόχειρη απόφαση περί της σύστασης ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, που θα διαχειρίζεται τουριστικά την παραλία και το πλάτωμα του Ναυαγίου, μπορεί να βοηθήσει τους κατοίκους; Τη στιγμή, μάλιστα, που το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο προωθεί το υπουργείο τουρισμού, δίνει τη δυνατότητα τεχνιέντως στην εν λόγω εταιρεία, να απαλλοτριώνει επιπλέον εκτάσεις, πέριξ του Ναυαγίου, για δικό της όφελος;

  Εν κατακλείδι, τα ερωτήματα τα δικά μας είναι τα εξής: Γιατί για επτά (7) ολόκληρα χρόνια ΚΑΝΕΝΑΣ από τους λαλίστατους σήμερα «ειδικούς» δεν έβγαλε άχνα, ούτε για το Ναυάγιο αλλά και κυρίως ούτε για την παράνομη αγοραπωλησία, με την οποία πουλήθηκαν οι περιουσίες διακοσίων (200) οικογενειών μαζί με τα μοναστήρια και τις εκκλησίες μας;
  Που ήταν αλήθεια οι ξενοδόχοι τα τελευταία επτά (7) χρόνια να μας πουν για το Ναυάγιο, την PIMANA S.A., τον Χάρη Θεοχάρη και τον Χάρο, την επένδυση κ.α.; Τον μεσίτη της PIMANA S.A. τον Τζαμάλ τον ξέρουνε; Τον Άδωνις;

  Που ήταν αλήθεια η ΔΗΜΤΟ Ελατίων όταν καήκανε τα χωριά μας, συστηματικά από το 2009 μέχρι και πέρυσι, και μόνο κατά μήκος της πωληθείσας έκτασης, να μας πει τη γνώμη της; Ο Δασάρχης καλός;
  Επειδή, λοιπόν, ΚΑΝΕΝΑΣ από ευτούνους που σήμερα ράβουνε τουαλέτες και κουστούμια, για να παραστήσουν τους Συμβούλους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ του Θεοχάρη, δεν παρουσιάστηκε πουθενά και επειδή μετά το Βούλευμα του 2020 αποκαλύφθηκε η ΑΠΑΤΗ που Κάποιοι στήνανε από το 2003 και είναι φαρμακωμένοι, τους στέλνουμε το ξεκάθαρο μήνυμα ότι το ΝΑΥΑΓΙΟ είναι περιουσία ολόκληρου του ζακυνθινού λαού και έτσι θα παραμείνει….είτε το θέλουν είτε όχι. Ας το ξαναπούμε άλλη μια φορά: Το Ναυάγιο είναι κτήμα και περιουσία ολόκληρου του ζακυνθινού λαού. Το κόλπο της σύστασης ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, στην οποία θα ανήκει η περιοχή και ο κόλπος του Ναυαγίου, και την επόμενη της ψήφισης του Νομοσχεδίου, θα γίνει περιουσία του Υπερταμείου και εν συνεχεία της PIMANA με έδρα τις Παρθένες Νήσους….το πήρανε χαμπάρι ακόμα και στη Κυβέρνηση.
  Όσο δε για το «κόψιμο», περί των έργων ανάπτυξης στο πλάτωμα του Ναυαγίου, ερωτάμε:
  Ποια έργα και ποια παραμύθια σερβίρετε στο κόσμο βρε απατεώνες; Ολόκληρη η περιοχή του Ναυαγίου, μέχρι το φρύδι του γκρεμού, έχει κηρυχθεί αναδασωτέα με ΦΕΚ δύο φορές…ούτε γαρουφαλιά δεν μπορεί ΚΑΝΕΝΑΣ να φυτέψει….ούτε παγκάκι να βάλει. Τα είπατε αυτά στον Χάρη Θεοχάρη; Ή είχατε έσωθεν εντολή, από επίδοξους μνηστήρες της θέσης του, να τον πάτε για φούντο.
  Αυτά για σήμερα

 • 22 Ιουνίου 2021, 15:28 | ΝΑΥΑΓΙΟ ΦΩΝΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
  ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.”

  8 Απριλίου 2021

  Το τελευταίο διάστημα καλλιεργείται, μέσα από τοποθετήσεις και σχόλια, η άποψη ότι η σύσταση ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την εκμετάλλευση του Ναυαγίου, έρχεται για να λύσει προβλήματα στο Νησί της Ζακύνθου. Στην πραγματικότητα, όμως, μια τέτοια προκλητική ενέργεια, το μόνο που κάνει είναι να προσθέτει επιζήμιο φορτίο στα ήδη υπάρχοντα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα της περιοχής.
  Αν μείνουμε στην κορυφή του παγόβουνου, τότε η αντίληψη μας για το θέμα δεν θα είναι ολοκληρωμένη. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, θα περιγράψουμε εν συντομία το ιστορικό, που πολλοί παριστάνουν πώς δε θυμούνται και σκόπιμα δε συμπεριλαμβάνουν στην επιχειρηματολογία τους, προκειμένου να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη της Ζακύνθου και να πείσουν ότι τώρα τούς έπιασε ο πόνος, δήθεν, για το Ναυάγιο.
  Από τις 7/5/2014 ο κόλπος του Ναυαγίου, καθώς και χιλιάδες στρέμματα μοναστηριακών και ιδιωτικών εκτάσεων πλησίον αυτού, βρίσκονται εγκλωβισμένα σε μια παράνομη και κατάπτυστη «Αγοραπωλησία». Άραγε, από Όλους αυτούς που σήμερα σκίζουν τα ρούχα τους, μηδενός εξαιρουμένου του Υπουργού Τουρισμού και του Χάρου, ακούσατε ποτέ ούτε μια λέξη για το Ναυάγιο;
  Ωστόσο, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 1679/2020 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο φερόμενος ως πωλητής των 14.467,69 στρεμμάτων, ο οποίος δήλωσε ότι μεταβιβάζει όλη αυτή τη γη στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PIMANA S.A., αποδείχθηκε ότι ήταν απατεώνας και δεν είχε ούτε ένα στρέμμα γης στην κατοχή του, παρά τις Ένορκες Βεβαιώσεις και τις Πράξεις Δήλωσης που του προσέφεραν κάποια από τα φερόμενα ως μέλη του Δ.Σ. της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.».

  Εν αναμονή, λοιπόν, καταιγιστικών δικαστικών εξελίξεων τις επόμενες ώρες, καθώς ολοκληρώθηκε ήδη η συμπληρωματική Ανάκριση στην Ανακρίτρια Διαφθοράς και κατατέθηκαν με κάθε επισημότητα οι τίτλοι ιδιοκτησίας όλων των θιγόμενων κατοίκων, με ποιο τρόπο, άραγε, μια τόσο βιαστική και πρόχειρη απόφαση περί της σύστασης ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, που θα διαχειρίζεται τουριστικά την παραλία και το πλάτωμα του Ναυαγίου, μπορεί να βοηθήσει τους κατοίκους; Τη στιγμή, μάλιστα, που το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο προωθεί το υπουργείο τουρισμού, δίνει τη δυνατότητα τεχνιέντως στην εν λόγω εταιρεία, να απαλλοτριώνει επιπλέον εκτάσεις, πέριξ του Ναυαγίου, για δικό της όφελος;

  Εν κατακλείδι, τα ερωτήματα τα δικά μας είναι τα εξής: Γιατί για επτά (7) ολόκληρα χρόνια ΚΑΝΕΝΑΣ από τους λαλίστατους σήμερα «ειδικούς» δεν έβγαλε άχνα, ούτε για το Ναυάγιο αλλά και κυρίως ούτε για την παράνομη αγοραπωλησία, με την οποία πουλήθηκαν οι περιουσίες διακοσίων (200) οικογενειών μαζί με τα μοναστήρια και τις εκκλησίες μας;
  Που ήταν αλήθεια οι ξενοδόχοι τα τελευταία επτά (7) χρόνια να μας πουν για το Ναυάγιο, την PIMANA S.A., τον Χάρη Θεοχάρη και τον Χάρο, την επένδυση κ.α.; Τον μεσίτη της PIMANA S.A. τον Τζαμάλ τον ξέρουνε; Τον Άδωνις;

  Που ήταν αλήθεια η ΔΗΜΤΟ Ελατίων όταν καήκανε τα χωριά μας, συστηματικά από το 2009 μέχρι και πέρυσι, και μόνο κατά μήκος της πωληθείσας έκτασης, να μας πει τη γνώμη της; Ο Δασάρχης καλός;
  Επειδή, λοιπόν, ΚΑΝΕΝΑΣ από ευτούνους που σήμερα ράβουνε τουαλέτες και κουστούμια, για να παραστήσουν τους Συμβούλους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ του Θεοχάρη, δεν παρουσιάστηκε πουθενά και επειδή μετά το Βούλευμα του 2020 αποκαλύφθηκε η ΑΠΑΤΗ που Κάποιοι στήνανε από το 2003 και είναι φαρμακωμένοι, τους στέλνουμε το ξεκάθαρο μήνυμα ότι το ΝΑΥΑΓΙΟ είναι περιουσία ολόκληρου του ζακυνθινού λαού και έτσι θα παραμείνει….είτε το θέλουν είτε όχι. Ας το ξαναπούμε άλλη μια φορά: Το Ναυάγιο είναι κτήμα και περιουσία ολόκληρου του ζακυνθινού λαού. Το κόλπο της σύστασης ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, στην οποία θα ανήκει η περιοχή και ο κόλπος του Ναυαγίου, και την επόμενη της ψήφισης του Νομοσχεδίου, θα γίνει περιουσία του Υπερταμείου και εν συνεχεία της PIMANA με έδρα τις Παρθένες Νήσους….το πήρανε χαμπάρι ακόμα και στη Κυβέρνηση.
  Όσο δε για το «κόψιμο», περί των έργων ανάπτυξης στο πλάτωμα του Ναυαγίου, ερωτάμε:
  Ποια έργα και ποια παραμύθια σερβίρετε στο κόσμο βρε απατεώνες; Ολόκληρη η περιοχή του Ναυαγίου, μέχρι το φρύδι του γκρεμού, έχει κηρυχθεί αναδασωτέα με ΦΕΚ δύο φορές…ούτε γαρουφαλιά δεν μπορεί ΚΑΝΕΝΑΣ να φυτέψει….ούτε παγκάκι να βάλει. Τα είπατε αυτά στον Χάρη Θεοχάρη; Ή είχατε έσωθεν εντολή, από επίδοξους μνηστήρες της θέσης του, να τον πάτε για φούντο.
  Αυτά για σήμερα

 • 22 Ιουνίου 2021, 15:43 | ΝΑΥΑΓΙΟ ΦΩΝΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

  11/06/2021

  Προς: Γραφείο Πρωθυπουργού

  Κοιν.: 1)κ. Κ. Τσιάρα Υπουργό Δικαιοσύνης
  2)κ. Γ. Γεραπετρίτη Υπουργό Επικρατείας 3)κ. Μ. Χρυσοχοίδη Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
  4)κ. Ν. Χαρδαλιά Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας
  5)κ. Γρ. Δημητριάδη, Διευθυντή Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού
  6)Εισαγγελέα Αρείου Πάγου 7)Εισαγγελέα Εφετών Πατρών

  Θέμα: Επιστολή Διαμαρτυρίας

  Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

  Δια της παρούσης Επιστολής μας, επιθυμούμε να Σας γνωστοποιήσουμε την Αγανάκτηση και την Οργή των Κατοίκων των Ορεινών Κοινοτήτων της Ζακύνθου, για τους παρακάτω λόγους:
  Από το 2004 και εντεύθεν, ένα συνονθύλευμα αιρετών, οι οποίοι καταχράστηκαν τα εκατομμύρια και την εμπιστοσύνη του ζακυνθινού λαού, παραμένουν ακόμη και σήμερα, δέκα – οκτώ (18) ολόκληρα χρόνια μετά, εκτός φυλακής, καθώς τα Δικαστήρια… αναβάλλονται το ένα πίσω από το άλλο.
  Από το 2009 και εντεύθεν, ένα τσούρμο Εγκληματίες εμπρηστές που κατέκαψαν τα χωριά μας, από άκρη σε άκρη, παραμένουν ακόμη και σήμερα δώδεκα (12) ολόκληρα χρόνια μετά, εκτός φυλακής, έχοντας όμως ήδη χαράξει ανεξίτηλα, τα όρια του προς πώλησιν οικοπέδου των 14.500 στρεμμάτων, στην περιοχή του Ναυάγιου Ζακύνθου.
  Από το 2014 και εντεύθεν, ένα μπουκέτο από Αετονύχηδες κομπιναδόρους, οι οποίοι μοίραζαν Ένορκες Βεβαιώσεις και ξεπούλησαν το βιός και τις περιουσίες μας, στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PIMANA S.A, με έδρα τις Παρθένες Νήσους, παραμένουν επτά (7) ολόκληρα χρόνια μετά, εκτός της τσιμπίδας του Νόμου.
  Παρακολουθώντας, λοιπόν, με μεγάλη προσοχή και αγωνία τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Οργανωμένο Έγκλημα στη Ζάκυνθο, επιθυμούμε να Σας γνωρίσουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον τόπο μας δεν είναι τόσο η προ ημερών δολοφονία του επιχειρηματία, αλλά η κυριαρχία του Οργανωμένου Οικονομικού Εγκλήματος σε Όλους τους θεσμούς και φορείς της Ζακύνθου. Δηλαδή, η κυριαρχία πάνω στη ζωή και τα όνειρά μας.
  Είναι ποτέ δυνατόν αυτοί που έφαγαν, ξέσκισαν, ξεπούλησαν και πλούτισαν πάνω στις πλάτες του ζακυνθινού λαού, να παριστάνουν σήμερα τους τιμητές και να διεκδικούν ή να κατέχουν αξιώματα;
  Είναι ποτέ δυνατόν αυτοί που γελοιοποιήθηκαν με τελεσίδικες δικαστικές Αποφάσεις και Βουλεύματα στα Ελληνικά Δικαστήρια, να Σας ζητούν να τους φτιάξετε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο Ναυάγιο, την οποία διαδίδουν ότι ήδη έχουν βάλει στο χέρι;
  Είναι ποτέ δυνατόν να φθάνουν στο σημείο να δυσφημούν ένα ολόκληρο Νησί, προβάλλοντας εικόνες και βίντεο από ατύχημα του 2017, με σκοπό να Εκβιάσουν την Ελληνική Κυβέρνηση να προχωρήσει στη σύσταση ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, με σκοπό την παράδοση της ζακυνθινής γης στις Παρθένες Νήσους και στο Κατάρ;
  Είναι ποτέ δυνατόν η Ελληνική Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός της Χώρας, να ανέχονται τέσσερις «Κυρίους» από τη Ζάκυνθο, να εξευτελίζουν παγκοσμίως την πατρίδα μας, για το ατομικό συμφέρον και τον άνομο πλουτισμό τους;
  Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε προχθές ότι το κλειδί στην εξόντωση του Οργανωμένου Εγκλήματος είναι να ακολουθήσετε τα ίχνη του χρήματος. Κάντε το επιτέλους να τελειώνουμε!

  Κάτοικοι Ορεινών Κοινοτήτων Ζακύνθου

 • 22 Ιουνίου 2021, 15:54 | ΝΑΥΑΓΙΟ ΦΩΝΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

  22/6/2021

  Προς: Γραφείο Πρωθυπουργού

  Κοιν.: 1)κ. Κ. Τσιάρα Υπουργό Δικαιοσύνης
  2)κ. Γ. Γεραπετρίτη Υπουργό Επικρατείας 3)κ. Μ. Χρυσοχοίδη Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
  4)κ. Ν. Χαρδαλιά Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας
  5)κ. Γρ. Δημητριάδη, Διευθυντή Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού 6)Εισαγγελέα Αρείου Πάγου 7)Εισαγγελέα Εφετών Πατρών
  8)κ. Β. Ματαράγκα Πρόεδρο Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου

  Θέμα: Επιστολή Καταγγελιών

  Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
  Θα θέλαμε να είσαστε εμπράκτως δίπλα μας στον Αγώνα που δίνουμε οι Κάτοικοι των Ορεινών Κοινοτήτων της Ζακύνθου. Βεβαίως, αντιλαμβανόμαστε πλήρως τα αυξημένα σας καθήκοντα μεσούσης συνθηκών πανδημίας και τη σημασία που έχει η κατανομή του χρόνου σας στην αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων της Ελλάδας. Με την παρούσα επιστολή, λοιπόν, θα σας επισημάνουμε τον κίνδυνο τον οποίον διατρέχετε και εσείς, και η κυβέρνηση, αλλά και η χώρα μας.
  Παραθέτουμε απόσπασμα από το Δελτίου Τύπου του Μητροπολίτη του νησιού μας, Διονυσίου, στις 9 Απριλίου 2021:
  «Έτσι, παρόλο που κατανοούμε και σεβόμαστε απόλυτα τις ανάγκες και τις επιθυμίες των καιρών της λήθης, εντούτοις, κρίνουμε ότι η στάση του κ. Υπουργού και άλλων απέναντι στην Εκκλησία και την ιστορία της Ζακύνθου υπήρξε καθ’ υπόδειξιν υποκριτική, αγγίζοντας τα όρια της Ύβρεως, αν και επιμελώς ενδεδυμένη με τον μανδύα του δημοσίου συμφέροντος.»
  Οι καμπάνες χτυπούν για τον κ. Θεοχάρη….
  Εν συνεχεία, επικαλούμαστε δεύτερο απόσπασμα από το ίδιο Δελτίο Τύπου:
  «Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, απευθυνθήκαμε στον κ. Υπουργό Τουρισμού ενώ ενημερώσαμε αρμοδίως και τον Δ/ντη του Γραφείου του Πρωθυπουργού κ. Γρ. Δημητριάδη, ξεκαθαρίζοντας ότι η τοπική Εκκλησία δεν πρόκειται να υποκύψει σε εκβιασμούς, και να λειτουργήσει έτσι, ως Καθαρτήριο παράνομης προέλευσης κεφαλαίων και Καταφύγιο νομάδων κερδοσκόπων. Ο δικός μας ο κόσμος…δεν είναι για ξε-πούλημα!»
  Ο Σεβασμιότατος αναφέρεται σε γεγονότα τα οποία αποτελούν κοινό μυστικό για όλους τους ζακυνθινούς εδώ και χρόνια. Για να είμαστε βέβαιοι ότι έχετε σαφή εικόνα για το θέμα και για να έχουμε οι κάτοικοι τη συνείδηση μας καθαρή, θα σας περιγράψουμε το σχέδιο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με το περίφημο Ναυάγιο, την παράνομη αγοραπωλησία 14.500 στρεμμάτων γης και την πρόσφατη «Ναυάγιο ΑΕ».
  Ακολουθεί η δράση της εγκληματικής οργάνωσης:
  • Το 2009, ίσως να μην έχει βρεθεί ακόμα η κατάλληλη μεσιτική εταιρεία, το σχέδιο, όμως, ξεκινά δυναμικά με εμπρησμούς πλησίον του Ναυαγίου και ευρύτερα στην περιοχή των τριών χωριών που θίγονται έως και σήμερα. Οι φωτιές θα συνεχιστούν όλα αυτά τα χρόνια που ακολουθούν με μεθόδευση.
  • Κάπου στο 2011-12, η μεσιτική εταιρεία έχει βρεθεί και το σχέδιο σε γραφειοκρατικό επίπεδο ολοκληρώνεται. Ο κ. Χάρος Γεώργιος εμφανίζεται ως μεγιστάνας των Επτανήσων με 14.500 στρέμματα γης στην ιδιοκτησία του. Ολοι οι ζακυνθινοί, βέβαια, γνωρίζουν ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που προσπαθούσε να επιβιώσει τίμια, πουλώντας σουβλάκια σε τοπικά πανηγύρια.
  • Το 2014 ο κ. Χάρος με παράνομα δικαιολογητικά, που του είχε εξασφαλίσει η εγκληματική οργάνωση, μέσω της σχέσης της με πληθώρα δημοσίων υπαλλήλων και φορέων του νησιού, και όχι μόνο, πουλά έκταση 14.500 στρεμμάτων στην Πιμάνα ΑΕ, η οποία περιέχει τις πατρογονικές μας περιουσίες, ιστορικά μοναστήρια της περιοχής, αλλά και μνημεία της ορθοδοξίας, τα οποία σχετίζονται με δύο Άγιους Πατέρες της Εκκλησίας. Στην πωληθείσα έκταση και ο κόλπος του Ναυαγίου.
  • Πλάτη στην αγοραπωλησία αυτή έβαλαν πέντε άτομα με ένορκες βεβαιώσεις υπέρ του κ. Χάρου και της Πιμάνα. Οι τρεις από τους πέντε είναι αιρετοί και όλη η Ζάκυνθος γνωρίζει ποιοι είναι. Ο ένας, μάλιστα, εξ’ αυτών παραιτήθηκε πριν λίγες μέρες από την Πολιτική Προστασία. Γιατί άραγε;
  • Από το 2014 η περιοχή δεσμεύεται εξαιτίας του παράνομου συμβολαίου (παράνομου σύμφωνα με το Βούλευμα του 2020, κατά το οποίο ο Χάρος δεν είχε ούτε ένα στρέμμα στην κατοχή του, δηλαδή πούλησε αέρα) και κανένας φορέας του νησιού, ούτε το ίδιο το κράτος, δε μπορεί να παρέμβει και να αναβαθμίσει την περιοχή του Ναυαγίου. Η τοποθεσία συστηματικά υποβαθμίζεται και γίνεται επικίνδυνη για την προσέλευση των τουριστών. Δηλαδή, οι ίδιοι άνθρωποι που έδωσαν τις ένορκες βεβαιώσεις, όταν αυτές παραγγέλθηκαν από την Πιμάνα, είναι οι ίδιοι που φρόντισαν το Ναυάγιο να μη μπορεί να φιλοξενήσει με ασφάλεια τους επισκέπτες. Και οι ίδιοι άνθρωποι παραιτούνται πριν λίγες μέρες από την Πολιτική Προστασία και ρίχνουν ευθύνες σε ποιους….στους εαυτούς τους;;;
  • Το Βούλευμα του Ιουνίου του 2020 διατάζει ανακριτική διαδικασία και στέλνει τον κ. Χάρο και άλλους στη Δικαιοσύνη για κακουργήματα. Σε αυτόν τον απόηχο, βρίσκεται εναλλακτικό σχέδιο από την εγκληματική οργάνωση. Το Δεκέμβριο του 2020, ανακοινώνονται από τον Υπουργό Τουρισμού οι προθέσεις του. Πρόκειται για την «Ναυάγιο ΑΕ».
  • Πριν λίγες βδομάδες, είδε το φως της δημοσιότητας μία επερώτηση του κ. Θεοχάρη προς τον Υπουργό Οικονομικών, κατά το έτος 2016. Αφού ο κ. Θεοχάρης, ως βουλευτής Β΄ Αθηνών, έκανε μία εισαγωγή, παρουσιάζοντας λεπτομέρειες σχετικά με την αγοραπωλησία του 2014, κούναγε τότε το δάχτυλο στην κυβέρνηση ώστε να ξεμπλοκάρει την όλη υπόθεση, καθώς θεωρούσε ότι επρόκειτο για μια πολύ σοβαρή….επένδυση….Τότε η παρέμβαση του χαρακτηρίστηκε απλά λίγο περίεργη και ύποπτη. Εντούτοις, μετά τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών γύρω από την υπόθεση και μετά την πρόθεση του Υπουργού να πουλήσει το Ναυάγιο σε ΑΕ, η οποία θα μπορεί να απαλλοτριώνει γύρωθεν της παραλίας πρόσθετες περιοχές, η επερώτηση του ίδιου τότε….αποκτά άλλη ανάγνωση τώρα!

  Σε αυτό το σημείο διερωτόμαστε. Η Δημοκρατία δεν κινδυνεύει όταν άνθρωποι με υψηλά αξιώματα την καταστρατηγούν; Ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν αλλοιώνεται από πράξεις που συγκρούονται με αρχές δημοκρατικές και αξίες πολιτισμικές, κοινωνικές ενός ολόκληρου νησιού και των κατοίκων του; Η εξυπηρέτηση συμφερόντων που βλάπτουν και ξεπουλούν τη χώρα μας και δεν προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών της Ζακύνθου, δεν αποτελούν σοβαρή απειλή για το υπέρτατο αξίωμα του Πρωθυπουργού; Αν επικαλεστούμε την Ιστορία της Ελλάδος, άνθρωποι που κατηγορήθηκαν για εσχάτη προδοσία στο παρελθόν, είχαν διαπράξει λιγότερα ή περισσότερα από όσα ανωτέρω περιγράφησαν;

  Κάτοικοι Ορεινών Κοινοτήτων Ζακύνθου

 • 16 Ιουνίου 2021, 19:52 | Ιωάννης Γκιτσάκης

  Σχετικά με το Ναυάγιο, θα πρέπει να προβλεφθεί ένα εισιτήριο εισόδου, το οποίο είτε να συμπεριλαμβάνεται στο αντίτιμο των ημερήσιων εκδρομών, είτε να συμπεριλαμβάνεται στο ακτοπλοϊκό ή στο αεροπορικό εισιτήριο για το νησί, καθώς θεωρείται δεδομένο πως ένας τουρίστας που επισκέπτεται τη Ζάκυνθο, είναι αδύνατον να μην επισκεφτεί και τη διάσημη παραλία του Ναυαγίου. Η είσπραξη εισιτηρίου για την είσοδο σε διάσημες παραλίες αποτελεί συνήθη πρακτική σε όλο τον κόσμο.