Άρθρο 10 Ετήσιος απολογισμός – Έκθεση πεπραγμένων του τοπικού ή περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης

Κάθε τοπικό ή περιφερειακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης έχει την υποχρέωση να εκδίδει ετήσιο απολογισμό – έκθεση πεπραγμένων με το στρατηγικό πλαίσιο, τη στοχοθεσία, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τα αποτελέσματα λειτουργίας με βάση συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης, καθώς και να κάνει προτάσεις βελτίωσης σε σημαντικά θέματα του τουρισμού, όπως η ανάλυση της αγοράς και τα έργα υποδομής.