Άρθρο 55 Ενέργειες προβολής και προώθησης Περιφερειών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19

 

Με γνώμονα την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που επήλθαν στην τουριστική αγορά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό την ενίσχυση της προσπάθειας ανάκαμψης του ελληνικού τουρισμού, με κοινή απόφαση των αρμόδιων κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) οργάνων του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειάρχη, οι Περιφέρειες δύνανται, έως τις 30.9.2021, να προχωρούν, στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μέχρι του συνολικού ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, με αντικείμενο την υλοποίηση ενεργειών προβολής και προώθησης του τουριστικού προϊόντος της εδαφικής τους αρμοδιότητας στο εξωτερικό, αλλά και την ανάπτυξη των εργαλείων εφαρμογής των εν λόγω ενεργειών, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 30 του ν. 3498/2006 (Α’ 230) περί διαφημιστικής προβολής της χώρας ή περιφερειών της. Η υλοποίηση των ενεργειών αυτών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2021.