Άρθρο 21 Καταστατικό

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Τουρισμού, καταρτίζεται το καταστατικό της Ι.Π.Ε.. Με το καταστατικό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στην έδρα, το μετοχικό κεφάλαιο, την αύξηση και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση των μετοχών, τα δικαιώματα των μετόχων, τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, την εταιρική χρήση, τη διανομή κερδών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάρισή της, την πρώτη εταιρική χρήση, το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, τους πρώτους, τακτικούς και αναπληρωματικούς, ελεγκτές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες.