Άρθρο 54 Προγράμματα τουριστικής προβολής και συνδιαφήμισης των Περιφερειών με τον ιδιωτικό τομέα

 

1. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού καταρτίζουν και εκτελούν προγράμματα προβολής, διαφήμισης, δημόσιων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, μετά από σχετική έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ), είτε μόνοι τους είτε από κοινού με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Με τα πρόσωπα αυτά οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού συμβάλλονται είτε με απευθείας συμφωνίες είτε κατόπιν επιλογής τους μετά από σχετική πρόσκληση είτε δια του τύπου είτε μέσω των διαδικτυακών πυλών τους, για εκδήλωση ενδιαφέροντος και με βάση τις πλέον συμφέρουσες για τους οργανισμούς προτάσεις, που υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους. Με τις ίδιες συμφωνίες ορίζονται το αντικείμενο, οι προϋποθέσεις, καθώς και οι οικονομικοί και λοιποί όροι συνεργασίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού με τα ως άνω πρόσωπα και ο τρόπος πραγματοποίησής της. Η συνεργασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει:
α) την οικονομική συμμετοχή των παραπάνω φορέων ή προσώπων στο σύνολο ή και σε μέρος της σχετικής δαπάνης υλοποίησης των παραπάνω διαφημιστικών ενεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων που γίνονται από τις υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού. Οι φορείς και τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναφέρονται, όπου και όπως προβλέπεται και εφόσον το επιθυμούν, ως επιμέρους χορηγοί από κοινού με τον εκάστοτε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού στα παραπάνω διαφημιστικά προγράμματα και λοιπές δραστηριότητες.
β) τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση διαφημιστικών προγραμμάτων και λοιπών ενεργειών που θα εκτελούνται από τα συμβαλλόμενα με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού πρόσωπα ή τη συγχρηματοδότηση στην υλοποίηση αυτών, καθώς και την προβολή τους. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν τη χρήση καινοτόμων εργαλείων της σύγχρονης τεχνολογίας (όπως ενδεικτικά διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας), δράσεις δημοσίων σχέσεων και λοιπές προωθητικές δράσεις όπως, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και ευρωπαϊκά προγράμματα δικτύωσης, αγορά χορηγικών πακέτων σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις, ημερίδες, διοργάνωση και συμμετοχή σε κινηματογραφικές παραγωγές, τουριστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις, καθώς και σε προγράμματα συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης διεθνώς, είτε αναλαμβάνοντας στο ακέραιο την υλοποίηση των δράσεων είτε από κοινού σε συνεργασία με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
2. Η διαδικασία υλοποίησης των συμφωνιών για τα προγράμματα συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού άρχεται με πρωτοβουλία και πρόσκληση του αντισυμβαλλομένου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού, φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο υλοποιεί με δικά του μέσα και χρήματα συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια και προσκαλεί τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού να συμπράξει στην παραγωγή του προωθητικού προϊόντος για την προβολή του ελληνικού τουρισμού, καλύπτοντας μέρος του κόστους υλοποίησης.
3. Οι προϋποθέσεις και οι ειδικότεροι όροι υλοποίησης του προγράμματος προωθητικών ενεργειών, όπως αυτοί διατυπώνονται στις σχετικές συμφωνίες, διαμορφώνονται από τον αντισυμβαλλόμενο σε συνεργασία με τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού.
4. Για τη συμμετοχή του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού στις συμφωνίες αυτές απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ..
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζονται λεπτομέρειες ως προς την υλοποίηση των συμφωνιών του παρόντος.

 • 26 Ιουνίου 2021, 13:13 | Κυριάκος Κώτσογλου Εντ. Σύμβουλος Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης

  Τα προγράμματα τουριστικής προβολής που υλοποιούνται από τις Περιφέρειες και περιλαμβάνουν όλες τις δράσεις που περιγράφονται, είναι ψηφισμένες από το Περιφερειακό Συμβούλιο και έχουν λάβει τη Σύμφωνη Γνώμη και την έγκριση του ΕΟΤ και της Γ.Γ. του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής τόσο στο σύνολο τους όσο και στην εξειδίκευση κάθε ενέργειας στη συνέχεια. Αναφέρεται στο άρθρο ότι «Για τη συμμετοχή του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού στις συμφωνίες αυτές απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.». Είναι διαφορετική διαδικασία; Αν ναι θα επιφέρει επιπλέον γραφειοκρατία και καθυστερήσεις. Διαφοροποιείται κάτι ως προς την τήρηση των διατάξεων του 4412/2016 και του 4782/2021;

 • Να συμπληρωθεί ως εξής:
  1. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού […]. Η συνεργασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει:
  α) […].
  β) τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση διαφημιστικών προγραμμάτων και λοιπών ενεργειών προσβάσιμων σε όλους χωρίς αποκλεισμούς που θα εκτελούνται από τα συμβαλλόμενα με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού πρόσωπα ή τη συγχρηματοδότηση στην υλοποίηση αυτών, καθώς και την προβολή τους. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν τη χρήση προσβάσιμων καινοτόμων εργαλείων της σύγχρονης τεχνολογίας (όπως ενδεικτικά διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας), δράσεις δημοσίων σχέσεων και λοιπές προσβάσιμες προωθητικές δράσεις όπως, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και ευρωπαϊκά προγράμματα δικτύωσης, αγορά χορηγικών πακέτων σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις, ημερίδες, διοργάνωση και συμμετοχή σε κινηματογραφικές παραγωγές, τουριστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις, καθώς και σε προγράμματα συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης διεθνώς, είτε αναλαμβάνοντας στο ακέραιο την υλοποίηση των δράσεων είτε από κοινού σε συνεργασία με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
  2. […]