Άρθρο 2 Αντικείμενο του Μέρους Α

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Μέρος Α εισάγει τρείς αλληλένδετες οργανωτικές δομές: α) τη Διυπουργική Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, β) τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, και γ) το Τοπικό/Περιφερειακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.

  • 26 Ιουνίου 2021, 13:08 | Κυριάκος Κώτσογλου Εντ. Σύμβουλος Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης

    Η Περιφέρεια Κρήτης έχει ήδη δημιουργήσει το Παρατηρητήριο Τουρισμού Κρήτης, το οποίο θα συνδράμει στο έργο της Δ/νσης Τουρισμού καθώς η λειτουργία του αποτελεί με βάση τον Οργανισμό Λειτουργίας της Περιφέρειας Κρήτης αρμοδιότητα του Τμήματος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Δ/νσης Τουρισμού της Π.Κ. και θα μπορούσε να διασυνδεθεί με το Εθνικό Δίκτυο Παρατηρητηρίων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης. Συνεπώς δεν υφίσταται ανάγκη δημιουργίας των οργανωτικών δομών β) και γ)καθώς υπάρχουν ήδη και λειτουργούν αποτελεσματικά.