Άρθρο 40 Διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.»

1. Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαρτίζεται από δύο (2) μέλη ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, ένα μέλος που ορίζεται από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από τους υφιστάμενους τοπικούς συλλόγους ξενοδόχων, ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Ζακύνθου, ένα (1) μέλος που ορίζεται από τον Δήμο Ζακύνθου, για λογαριασμό του ΟΤΑ α’ βαθμού στην περιφέρεια του οποίου κείται η Υπό Αξιοποίηση Περιοχή και έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Τουρισμού, ως μέλος, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.
2. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής και δύναται να ανανεώνεται. Σε περίπτωση κένωσης θέσης των μελών του Δ.Σ. προ της λήξης της θητείας τους, η θέση πληρούται για τον υπόλοιπο χρόνο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1.
3. Τα υποδεικνυόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου γνωστοποιούνται στον Υπουργό Τουρισμού από τους υποδεικνύοντες φορείς εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς σχετικής έγγραφης πρόσκλησης. Σε περίπτωση παράλειψης ή άρνησης ορισμού μελών εντός της προθεσμίας, ο Υπουργός Τουρισμού δύνανται να ορίσει πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας σχετικής με τον σκοπό της Εταιρείας, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι αμοιβές του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

  • 15 Ιουνίου 2021, 10:01 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ

    Προσθήκη στο άρθρο 1.Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ηλικίας 21-65,απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.