Άρθρο 48 Υφιστάμενες εγκαταστάσεις ιαματικής θεραπείας – Τροποποίηση του άρθρου 23 του ν. 3498/2006

 

1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230), περί των υφιστάμενων εγκαταστάσεων ιαματικής θεραπείας, καθώς και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων στις οποίες γίνεται χρήση ιαματικών φυσικών πόρων, αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Τα πρόσωπα που διοικούν ή διαχειρίζονται ή έχουν αναλάβει τη λειτουργία εγκαταστάσεων ιαματικής θεραπείας, καθώς και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων στις οποίες γίνεται χρήση ιαματικών φυσικών πόρων και οι οποίες υφίστανται κατά τη δημοσίευση του παρόντος, υποχρεούνται να προσαρμόζονται στις διατάξεις του νόμου αυτού και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων.

2. Εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν έχει γίνει προσαρμογή στις διατάξεις του παρόντος θεωρείται ότι δεν έχουν άδεια λειτουργίας. Η λειτουργία τους επιτρέπεται μόνο αν διαπιστωθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού ότι τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις και εκδοθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας.»

  • 23 Ιουνίου 2021, 14:17 | Βασιλης ψαρομματης

    Είναι καταπληκτικά τα ιαματικά μπράβο