Άρθρο 28 Δραστηριότητες των τουριστικών γραφείων – Προσθήκη περ. α΄ στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 393/1976

Στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α’ 199), περί των δραστηριοτήτων των τουριστικών γραφείων, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Αι περί ων η προηγουμένη παράγραφος εργασίαι περιλαμβάνουν ιδία:
α. Την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων που διοργανώνονται αποκλειστικά από τουριστικά γραφεία εντός ή εκτός χώρας με ιδιόκτητα ή μισθωμένα θαλάσσια, χερσαία ή αεροπορικά μεταφορικά μέσα. Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων εντός ή εκτός χώρας, όταν εκτελείται με ιδιόκτητα ή μισθωμένα χερσαία οδικά μεταφορικά μέσα δέκα (10) θέσεων και άνω, διενεργείται αποκλειστικά με ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης.
β. Την μεσολάβησιν προς διασφάλισιν ή και ενοικίασιν καταλύματος, σιτίσεως, αναψυχής, ψυχαγωγίας και μέσων διακινήσεως.
γ. Την μεσολάβησιν προς έκδοσιν εισιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου, πλην των προς μετανάστευσιν.
δ. Την διαμεσολάβησιν δια την οργάνωσιν πάσης φύσεως συνεδρίων.
ε. Την παραλαβήν και αποστολήν αποσκευών παντός αιτούντος τούτο αλλοδαπού ή ημεδαπού περιηγητού.
στ. Την διαμεσολάβησιν δια την έκδοσιν διαβατηρίων, πλην των προς μετανάστευσιν.
ζ. Την παροχήν πάσης ετέρας υπηρεσίας εχούσης άμεσον ή έμμεσον σχέσιν με τον τουρισμόν, ως η προβολή τουριστικών μονάδων, η διάθεσις εισιτηρίων καλλιτεχνών εκδηλώσεων διενεργουμένων υπό του Ε.Ο.Τ. ή ετέρων φορέων.
η. Την παροχή υπηρεσιών και διοργάνωση δραστηριοτήτων θεματικού τουριστικού χαρακτήρα.
θ. Τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τουριστικού συνοδού, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 710/1977 (Α΄ 283). Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Τουρισμού, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος τουριστικού συνοδού. Τα εισιτήρια εκδίδονται και διατίθενται είτε εντός της γραφειακής εγκατάστασης του τουριστικού γραφείου, είτε ηλεκτρονικά, είτε από εκδοτήρια εισιτηρίων που λειτουργεί το τουριστικό γραφείο, όπου αυτό προβλέπεται από ειδικότερη νομοθεσία. Ειδικά και για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31.5.2019, τα εισιτήρια ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης και τουριστικών τρένων μπορεί να διατίθενται από τουριστικά γραφεία και από σημεία πώλησης που έχουν καθοριστεί με σύμβαση μεταξύ του φορέα έκδοσης ή διάθεσης των εισιτηρίων και του τουριστικού γραφείου.».

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Άρθρο 26 Παραστατικά Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων λειτουργίας τουριστικού γραφείου – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 4 του ν. 393/1976
  Στον τίτλο και στο κείμενο του άρθρου 4 του ν. 393/1976 (Α’ 199) περί παραστατικών χορήγησης βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων οι λέξεις «ειδικό σήμα λειτουργίας» και το αρκτικόλεξο «Ε.Σ.Λ.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων», ο τίτλος και οι παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 τροποποιούνται και το άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 4
  Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου
  1. Για τη χορήγηση της Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων, ο αιτών υποβάλλει στην οικεία Περιφερειακή υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  α. Αίτηση – δήλωση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δημόσια Οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. Στην ίδια αίτηση δηλώνεται και ο εγκεκριμένος διακριτικός τίτλος εφόσον έχει ήδη εγκριθεί ή ο προς έγκριση διακριτικός τίτλος (προαιρετικά). Για τα νομικά πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο και συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους.
  β. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή.
  γ. Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών έκδοσης τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., υποβάλλουν ισοδύναμα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους, με τα οποία βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα και η μη κήρυξη σε πτώχευση. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το πιστοποιητικό μη κήρυξης σε πτώχευση ή το απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Η δήλωση περί μη κήρυξης σε πτώχευση μπορεί επίσης να δοθεί ενώπιον αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. Τα έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.
  δ. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, από το οποίο προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας διαθέτει εγκατάσταση γραφείων.
  ε. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €) υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο κατατίθεται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., στον κωδικό 3741.
  στ. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.
  2. Τα δικαιολογητικά των περ. β) και γ) της παρ. 1 υποβάλλονται στην οικεία Π.Υ.Τ. κάθε πέντε (5) έτη, ενώ η εγγυητική επιστολή της περ. στ) της ιδίας παραγράφου ανανεώνεται πριν από τη λήξη της. Σε περίπτωση μη υποβολής των δικαιολογητικών αυτών, η Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων ανακαλείται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Π.Υ.Τ..
  3. Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της επιχείρησης, με βάση τα οποία εκδόθηκε η Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων, δηλώνεται στην οικεία Π.Υ.Τ. και προσκομίζονται τα αντίστοιχα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά για την προσήκουσα τροποποίηση της Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων.
  4. Η Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την πλήρη υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται ανωτέρω. Για κάθε αίτηση χορήγησης Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων χορηγείται βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α’ 63). Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι η Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη χορήγηση της Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων αρχή.
  5. Επιτρέπεται η λειτουργία τουριστικών γραφείων τα οποία μπορούν να παρέχουν αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄ 199). Τα τουριστικά αυτά γραφεία οφείλουν στον διακριτικό τίτλο τους να περιέχουν τον όρο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» (e-service). Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου απαιτείται η ύπαρξη εγκατάστασης γραφείων, η οποία γνωστοποιείται στην αρμόδια ΔΟΥ και στην κατά τόπο αρμόδια Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Τουρισμού και υποβάλλονται τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος. Ειδικά για τη ρυθμιζόμενη περίπτωση, στη θέση του δικαιολογητικού της περ. δ) της παρ. 1 υποβάλλεται αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος από την οικεία Δ.Ο.Υ.
  Σε περίπτωση μετατροπής υφιστάμενου τουριστικού γραφείου σε τουριστικό γραφείο που παρέχει αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου υπηρεσίες, και αντίστροφα, εκδίδεται νέα Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων σε αντικατάσταση της υφισταμένης και εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 3.»
  6. Επιτρέπεται η λειτουργία γραφείων τα οποία παρέχουν Τουριστικές Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής (Τ.Υ.Δ.Α.). Οι Δραστηριότητες Αναψυχής Τ.Υ.Δ.Α. είναι μεμονωμένες ή σε συνδυασμό, κινητικές δράσεις, οι οποίες δεν παρουσιάζουν εξ ορισμού δομημένη μορφή και δεν αποβλέπουν στον ανταγωνισμό. Οι δραστηριότητες αυτές καλύπτουν την ανάγκη των τουριστών-επισκεπτών για βιωματικές εμπειρίες, προωθούν τον ενεργό τρόπο ζωής και αποβλέπουν μέσω της έκθεσης των συμμετεχόντων στην ύπαιθρο ή και σε αστικό περιβάλλον στην ευζωία αυτών (σωματική, πνευματική, ψυχική, συναισθηματική).
  Για τη λειτουργία τους, θεσπίζεται «Ειδική Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων».
  Με απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης Ειδικής Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων λειτουργίας Γραφείου Τ.Υ.Δ.Α..

  Άρθρο 27 Εγγυήσεις για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου – Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 393/1976
  Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 393/1976 (Α’ 199), περί των εγγυήσεων για τη λειτουργία τουριστικών γραφείων, αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Η εγγυητική επιστολή της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 4, ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, εκδίδεται υπέρ του ελληνικού Δημοσίου από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Επίσης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέτει ισόποσες εγγυοδοτικές παρακαταθήκες, οι οποίες εκδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Στην εγγυητική επιστολή, η οποία έχει πενταετή τουλάχιστον διάρκεια, αναφέρεται ότι η ισχύς της παρατείνεται αυτοδίκαια για ένα επιπλέον εξάμηνο μετά από την ημερομηνία ανάκλησης της Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων για οποιονδήποτε λόγο, καθώς, επίσης, εάν πριν από τη λήξη της ισχύος της, δεν κατατεθεί άλλη εγγυητική επιστολή πενταετούς τουλάχιστον ισχύος.».
  Άρθρο 28 Δραστηριότητες των τουριστικών γραφείων – Προσθήκη περ. α΄ στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 393/1976
  Στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α’ 199), περί των δραστηριοτήτων των τουριστικών γραφείων, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
  «2. Αι περί ων η προηγουμένη παράγραφος εργασίαι περιλαμβάνουν ιδία:
  α. Την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων που διοργανώνονται αποκλειστικά από τουριστικά γραφεία εντός ή εκτός χώρας με ιδιόκτητα ή μισθωμένα θαλάσσια, χερσαία ή αεροπορικά μεταφορικά μέσα. Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων εντός ή εκτός χώρας, όταν εκτελείται με ιδιόκτητα ή μισθωμένα χερσαία οδικά μεταφορικά μέσα δέκα (10) θέσεων και άνω, διενεργείται αποκλειστικά με ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης.
  β. Την μεσολάβησιν προς διασφάλισιν ή και ενοικίασιν καταλύματος, σιτίσεως, αναψυχής, ψυχαγωγίας και μέσων διακινήσεως.
  γ. Την μεσολάβησιν προς έκδοσιν εισιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου, πλην των προς μετανάστευσιν.
  δ. Την διαμεσολάβησιν δια την οργάνωσιν πάσης φύσεως συνεδρίων.
  ε. Την παραλαβήν και αποστολήν αποσκευών παντός αιτούντος τούτο αλλοδαπού ή ημεδαπού περιηγητού.
  στ. Την διαμεσολάβησιν δια την έκδοσιν διαβατηρίων, πλην των προς μετανάστευσιν.
  ζ. Την παροχήν πάσης ετέρας υπηρεσίας εχούσης άμεσον ή έμμεσον σχέσιν με τον τουρισμόν, ως η προβολή τουριστικών μονάδων, η διάθεσις εισιτηρίων καλλιτεχνών εκδηλώσεων διενεργουμένων υπό του Ε.Ο.Τ. ή ετέρων φορέων.
  η. Την παροχή υπηρεσιών και διοργάνωση δραστηριοτήτων θεματικού τουριστικού χαρακτήρα.
  θ. Τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τουριστικού συνοδού, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 710/1977 (Α΄ 283). Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Τουρισμού, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος τουριστικού συνοδού. Τα εισιτήρια εκδίδονται και διατίθενται είτε εντός της γραφειακής εγκατάστασης του τουριστικού γραφείου, είτε ηλεκτρονικά, είτε από εκδοτήρια εισιτηρίων που λειτουργεί το τουριστικό γραφείο, όπου αυτό προβλέπεται από ειδικότερη νομοθεσία. Ειδικά και για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31.5.2019, τα εισιτήρια ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης και τουριστικών τρένων μπορεί να διατίθενται από τουριστικά γραφεία και από σημεία πώλησης που έχουν καθοριστεί με σύμβαση μεταξύ του φορέα έκδοσης ή διάθεσης των εισιτηρίων και του τουριστικού γραφείου.».
  Ι. Τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών εμψυχωτή υπαίθριων δραστηριοτήτων με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 710/1977 (Α΄ 283). Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Τουρισμού, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος συνοδού-εμψυχωτή δραστηριοτήτων αναψυχής.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΞΕΝΑΓΟΥΣ Άρθρο 35 Διοικητική εποπτεία ξεναγών – Επιβολή κυρώσεων – Αντικατάσταση των άρθρων 4 και 12 του ν. 710/1977
  1. Το άρθρο 4 του ν. 710/1977 (Α’ 283), περί των βασικών υποχρεώσεων των ξεναγών, αντικαθίσταται ως εξής:
  «Άρθρο 4
  Βασικές υποχρεώσεις ξεναγών
  Ο ξεναγός ασκεί τα καθήκοντά του με τρόπο που δεν εκφεύγει από το πλαίσιο της κοσμιότητας.
  2. Στο άρθρο 12 του ν. 710/1977, περί άσκησης εποπτείας στο έργο των ξεναγών και περί επιβολής κυρώσεων, τίθεται τίτλος και το περιεχόμενό του αντικαθίσταται ως εξής:
  «Άρθρο 12
  Εποπτεία επί των ξεναγών – Κυρώσεις – Εξουσιοδοτική διάταξη
  1. Το Υπουργείο Τουρισμού ασκεί εποπτεία στο έργο των ξεναγών.
  2. Η εποπτεία συνίσταται στη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων για τις περιπτώσεις παράβασης του παρόντος νόμου.
  3. Σε όποιον ασκεί το επάγγελμα του ξεναγού, χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκησή του, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους, επιβάλλεται πρόστιμο δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ενώ σε κάθε επόμενη υποτροπή επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
  Σε όποιον ασκεί το επάγγελμα του ξεναγού, χωρίς να τηρεί το απαιτούμενο πλαίσιο της κοσμιότητας, τόσο κατά την άσκηση των καθηκόντων του, όσο και κατά τη χρήση της ιδιότητας του, επιβάλλεται η ποινή της επίπληξης και σε περίπτωση υποτροπής πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. Σε περίπτωση νέας υποτροπής εντός έτους, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, ενώ για κάθε επόμενη υποτροπή εντός έτους αφαιρείται το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού για διάστημα έως τριών (3) μηνών.
  4. Σε γραφεία και τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες στο πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων τους, προσφέρουν υπηρεσίες ξενάγησης ιστορικού – αρχαιολογικού περιεχομένου και συνεργάζονται με πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες ξεναγού, χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού, επιβάλλεται πρόστιμο δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του έτους, επιβάλλεται πρόστιμο τεσσάρων (4.000) χιλιάδων ευρώ, ενώ σε κάθε επόμενη υποτροπή ανακαλείται η Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων (Β.Σ.Ν.Π.) της τουριστικής επιχείρησης για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών.
  Σε όποιον διαφημίζει σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έντυπο υλικό των οποίων έχει την αποκλειστική διαχείριση, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο την παροχή υπηρεσιών ξενάγησης ιστορικού – αρχαιολογικού περιεχομένου του άρθρου 1, χωρίς να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ενώ σε κάθε επόμενη υποτροπή επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Οι τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες στο πλαίσιο άσκησης του έργου τους, διαφημίζουν την παροχή υπηρεσιών ξενάγησης ιστορικού – αρχαιολογικού περιεχομένου από πρόσωπο που δεν έχει τις νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις, υπόκεινται σε πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του έτους, επιβάλλεται πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ενώ σε κάθε επόμενη υποτροπή ανακαλείται η Β.Σ.Ν.Π. για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών.
  Δεν μπορεί να θεωρηθεί διαφήμιση η ανάρτηση σχολίου σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έντυπο υλικό από συμμετέχοντα λήπτη τουριστικών υπηρεσιών.
  6. Για παραβάσεις του άρθρου 4, που διαπιστώνονται από όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας ή από εντεταλμένους υπαλλήλους – ελεγκτές των κατά τόπο αρμόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού, επιβάλλεται η ποινή της επίπληξης και σε περίπτωση υποτροπής πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. Σε περίπτωση νέας υποτροπής εντός έτους, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, ενώ για κάθε επόμενη υποτροπή εντός έτους αφαιρείται το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού για διάστημα έως τριών (3) μηνών.
  7. Τα πρόστιμα των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 επιβάλλονται υπέρ του ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Τουρισμού.
  8. Κατά της απόφασης της παρ. 7 επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της περ. δ) της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α’ 187). Η προσφυγή υποβάλλεται στο Υπουργείο Τουρισμού εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης. Με την άσκηση της προσφυγής και για το διάστημα της προς άσκηση αυτής προθεσμίας αναστέλλεται η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης.
  9. Τα πρόστιμα βεβαιώνονται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) της κατοικίας ή της έδρας του υπόχρεου και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 356/1974, Α’ 90).».

 • 14 Ιουνίου 2021, 13:24 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

  Καλησπερα σας, στην παραγραφο 2.α. αναφερεται οτι η εκτελεση εκδρομων γινεται αποκλειστικα με ειδικα τουριστικα λεωφορεια δημοσιας χρησεως 10 θεσεων και ανω. Ο νομος μας εχει δωσει την δυνατοτητα να εχουμε στην κατοχη μας Ε.Ι.Χ. με οδηγο εως 9 θεσεις και πολλοι απο εμας εχουμε επενδυσει σε αυτα για εκτελουμε εκδρομες/μεταφορες στους πελατες μας. Αυτο δεν ισχυει πλεον? Και εαν οχι με ποια αιτιολογια? Εαν δεν μπορουμε να τα χρησιμοποιουμε πλεον θα μας αποζημιωσετε?
  Ευχαριστω πολυ για τον χρονο σας,
  Με εκτιμηση,
  Σπυρος Κουλουρης