Άρθρο 43 Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Κρουαζιέρας

Οι αρμοδιότητες του Σ.Α.Τ.Κ. είναι οι εξής:
α) Εισηγείται στρατηγικές για την ανάπτυξη του κλάδου τουρισμού κρουαζιέρας, με βάση τις τρέχουσες και μελλοντικές εξελίξεις, καθώς και τις τρέχουσες υγειονομικές, κοινωνικές, οικονομικές ή άλλες συνθήκες,
β) ενημερώνει και συμβουλεύει τον Υπουργό Τουρισμού για τις ενδεδειγμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες και δράσεις στο πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης του κλάδου της κρουαζιέρας,
γ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού και άλλων υπουργείων, για τον καλύτερο άμεσο συντονισμό στην αντιμετώπιση θεμάτων και την επίτευξη της ανάπτυξης του τουρισμού κρουαζιέρας, όπως και με την Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Κρουαζιέρας (Ε.Σ.Ε.Κ) και την υποβοηθά στο έργο της,
δ) συνεργάζεται με τις περιφέρειες και τους δήμους για τη διαμόρφωση δράσεων για την υλοποίηση, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, της τουριστικής ανάπτυξης της κρουαζιέρας και την αύξηση της επίδρασης του κλάδου στην εθνική και τοπική οικονομία,
ε) συνεργάζεται με αντίστοιχες υπηρεσίες και φορείς άλλων κρατών και με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για την ανταλλαγή δεδομένων και καλών πρακτικών, την υλοποίηση προγραμμάτων και τη διοργάνωση κοινών ενημερωτικών δράσεων,
στ) προτείνει και πραγματοποιεί δράσεις για την προβολή της κρουαζιέρας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), τα αντίστοιχα γραφεία Ε.Ο.Τ. του εξωτερικού και άλλους φορείς και συμμετέχει σε συνέδρια, συναντήσεις και εκθέσεις του κλάδου,
ζ) παρακολουθεί την πορεία της ανάπτυξης της κρουαζιέρας και εισηγείται βελτιωτικές παρεμβάσεις και διορθωτικές στρατηγικές για τον τουρισμό, αναλόγως με τις εξελίξεις του κλάδου σε εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο,
η) συντάσσει και υποβάλλει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, προς τον Υπουργό Τουρισμού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, περιοδική έκθεση στρατηγικής ανάλυσης για τον τουρισμό της κρουαζιέρας.