ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Άρθρο 29 Παράταση προθεσμιών κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014

Η περ. β’ και η περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), περί της προθεσμίας κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες, τροποποιούνται ως προς την καταληκτική ημερομηνία κατάταξης των καταλυμάτων και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. α. Το πιστοποιητικό κατάταξης έχει διάρκεια πέντε (5) έτη. Μετά τη λήξη της πενταετίας από την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων, ο φορέας εκμετάλλευσης της επιχείρησης υποχρεούται να τηρεί στο αρχείο της επιχείρησης πιστοποιητικό ανανέωσης της κατάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες λειτουργικές προδιαγραφές και για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, σύμφωνα με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που ίσχυαν κατά την αρχική κατάταξή τους.
β. Η προθεσμία κατάταξης των καταλυμάτων των υποπερ. αα) και ββ) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1, τα οποία λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη της έως 31.12.2022. Μετά από την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού κατάταξης από τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος κατά τις κείμενες διατάξεις. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων έχει εκδοθεί έως 31.12.2020, η διάρκεια ισχύος του είναι πέντε (5) έτη. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί από 1.1.2021 έως 31.12.2022, η διάρκεια ισχύος του είναι τρία (3) έτη. Για τα καταλύματα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη του.
γ. Η προθεσμία κατάταξης των καταλυμάτων της υποπερ. γγ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1, τα οποία λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη της έως 31.12.2022. Μετά από την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού κατάταξης ή γνωστοποίησης λειτουργίας καταλύματος χωρίς κατηγορία κλειδιών, από τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος κατά τις κείμενες διατάξεις. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί έως τις 31.5.2021, η διάρκεια ισχύος του είναι πέντε (5) έτη. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί από 1.6.2021 έως 31.12.2022, η διάρκεια ισχύος του είναι τρία (3) έτη. Για τα καταλύματα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη του.».

 • 26 Ιουνίου 2021, 00:27 | Ομοσπονδία τουριστικών καταλυμάτων και επιχειρήσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού Ηπείρου » Ο ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ»

  Ο σκοπός της κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών τους. Οι οικονομικές συνέπειες, που επέφερε η πανδημία της νόσου COVID-19, δεν επιτρέπουν στους επιχειρηματίες του κλάδου να προβούν σε επενδύσεις για την αναβάθμιση των επιχειρήσεων τους. Οι περισσότερες δε εξ αυτών αποκλείστηκαν από χρηματοδοτικά εργαλεία και αδυνατούν να επαναλειτουργήσουν.
  Επίσης, με τις συνεχόμενες απαγορεύσεις μετακίνησης από πέρυσι τον Μάρτιο ήταν πρακτικά αδύνατο να τηρηθεί η καταληκτική ημερομηνία που είχε δοθεί με διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού τα 5 έτη, ήτοι η 31η Μαΐου 2021.
  Για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους προτείνουμε η προθεσμία κατάταξης των ΕΕΔΔ να παραταθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 με διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού κατάταξης πέντε (5) έτη, εάν εκδοθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 και τρία (3) έτη εάν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023. Με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί στους επιχειρηματίες του κλάδου ο απαιτούμενος χρόνος, προκειμένου να ανακάμψουν οικονομικά και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση, δεδομένου ότι καλούνται από τη μία να διαχειριστούν τις τεράστιες απώλειες που άφησε η πανδημία, καθώς και από την άλλη να κάνουν τον σχεδιασμό τους για την επόμενη ημέρα.

 • Οι οικονομικές συνέπειες, της πανδημίας δε μας επέτρεψαν να προβούμε σε επενδύσεις και με τις συνεχόμενες απαγορεύσεις μετακίνησης από πέρυσι τον Μάρτιο ήταν πρακτικά αδύνατο να τηρηθεί η καταληκτική ημερομηνία που είχε δοθεί με διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού τα 5 έτη, ήτοι η 31η Μαΐου 2021.

  Προτείνω η προθεσμία κατάταξης των ΕΕΔΔ να παραταθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 με διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού κατάταξης πέντε (5) έτη, εάν εκδοθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 και τρία (3) έτη εάν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 έτσι ώστε ο απαιτούμενος χρόνος, να βοηθήσει να ανακάμψουμε οικονομικά και να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για την αναβάθμιση των επιχειρήσεών μας αφού ο σκοπός της κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών μας.

 • Επειδή το έτος 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό και το έτος 2021 δεν
  προβλέπεται ευνοϊκή χρονιά για τα τουριστικά καταλύματα προτείνουμε η προθεσμία
  κατάταξης των ΕΕΔΔ να παραταθεί έως την 31/12/2023 με διάρκεια ισχύος του
  πιστοποιητικού κατάταξης πέντε έτη , εάν εκδοθεί έως την 31/12/22 και τρία έτη εάν
  εκδοθεί από 1/1/2023 έως 31/12/2023.

 • 25 Ιουνίου 2021, 20:02 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΠΑΛΙΚΗΣ-ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

  Άρθρο 29.Με δεδομένο ότι το 2020 ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά λόγω της πανδημίας και το 2021 οι δυσκολίες συνεχίζονται και όλοι οι παράγοντες του τουρισμού,ζούμε σε ένα απόλυτα ανασφαλές περιβάλλον με μοναδική σκέψη μας αυτή τη στιγμή την επιβίωση μας.Με συνέπεια οι διαδικασία κατάταξης σε κατηγορίες κλειδιών των καταλυμάτων μας να έρχεται σε δεύτερη μοίρα.

  Παρακαλούμε να ληφθούν υπ’όψιν του Υπουργείου η αγωνία και τα σχόλια που εκφράζουμε, ώστε να παραταθούν οι προθεσμίες όπως ακριβώς τισ ζητά και το Ανώτατο Συνδικαλιστικό μας Όργανο ( ΣΕΤΚΕ ).Η παράταση για την πενταετία να μεταφερθεί στις 31/12/2022 και για την τριετία στις 31/12/2023.
  ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ-ΑΤΣΑΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

 • 25 Ιουνίου 2021, 19:47 | Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Εν. Δωματίων Α,Μ,Θ,

  Ο ουσιαστικός σκοπός της κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες είναι να οδηγηθούν σε αναβάθμιση των υπηρεσιών τους. Οι οικονομικές συνέπειες, που επέφερε η πανδημία της νόσου COVID-19, δεν επιτρέπουν στους επιχειρηματίες του κλάδου να προβούν σε επενδύσεις για την αναβάθμιση των επιχειρήσεων τους. Οι περισσότερες δε εξαυτών αποκλείστηκαν από χρηματοδοτικά εργαλεία με αποτέλεσμα να δυακολέυονται να επαναλειτουργήσουν. Επιπλέον, με τις συνεχόμενες απαγορεύσεις μετακίνησης και την υπολείτουργία υπηρεσιών και ιδιωτών από πέρυσι τον Μάρτιο ήταν πρακτικά αδύνατο να τηρηθεί η καταληκτική ημερομηνία που είχε δοθεί με διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού τα 5 έτη, ήτοι η 31η Μαΐου 2021.Για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους προτείνουμε η προθεσμία κατάταξης των ΕΕΔΔ να παραταθεί έως την 31 η Δεκεμβρίου 2023 με διάρκεια ισχύος τουπιστοποιητικού κατάταξης πέντε (5) έτη, εάν εκδοθεί έως την 31 η Δεκεμβρίου 2022 και τρία (3) έτη εάν εκδοθεί από την 1 η Ιανουαρίου 2023 έως την 31 η Δεκεμβρίου 2023. Με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί στους επιχειρηματίες του κλάδου ο απαιτούμενος χρόνος, προκειμένου να ανακάμψουν οικονομικά και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση.

 • 25 Ιουνίου 2021, 18:11 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ

  ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ 2021 ΕΙΝΑΙ 2 ΧΡΟΝΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΜΕΝΕΣ.ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΤΑΝ ΠΛΕΙΣΤΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΛΛΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ.ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ ΕΙΧΑΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΝΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΦΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΗΤΑΝ ΑΛΛΕΣ.Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2022 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2023.

 • 25 Ιουνίου 2021, 17:32 | Σωματείο Ιδιοκτητών &Εκμεταλλευτών Ενοικιαζόμενων Δωματίων &Διαμερισμάτων νήσου Κω.

  Η παράταση προθεσμιών κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων μας, είναι απαραίτητη. Είναι η δυσκολότερη ίσως περίοδος που διανύουμε όλοι. Πρέπει η κυβέρνηση να στηρίξει τον κλάδο μας και να δώσει παράταση για το 2022 .Συμφωνούμε με τους παραπάνω συναδέλφους.

 • Για τους τις σοβαρές συνέπειες της πανδημίας, που όλοι έχομε υποστεί, προτείνουμε η προθεσμία κατάταξης των ΕΕΔΔ να παραταθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 με διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού κατάταξης πέντε (5) έτη, εάν εκδοθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 και τρία (3) έτη εάν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

 • 25 Ιουνίου 2021, 17:27 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΚΥΘΗΡΩΝ

  Σχεδίου νόμου Υπουργείου Τουρισμού «Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας, Ναυάγιο Ζακύνθου, διατάξεις για τα τουριστικά γραφεία, τις τουριστικές επιχειρήσεις και τα τουριστικά καταλύματα και άλλες ρυθμίσεις για την τουριστική ανάπτυξη»

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Άρθρο 29 Παράταση προθεσμιών κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014

  Ο σκοπός της κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών τους. Οι οικονομικές συνέπειες, που επέφερε η πανδημία της νόσου COVID-19, δεν επιτρέπουν στους επιχειρηματίες του κλάδου να προβούν σε επενδύσεις για την αναβάθμιση των επιχειρήσεων τους. Οι περισσότερες δε εξ αυτών αποκλείστηκαν από χρηματοδοτικά εργαλεία και αδυνατούν να επαναλειτουργήσουν.
  Επίσης, με τις συνεχόμενες απαγορεύσεις μετακίνησης από πέρυσι τον Μάρτιο ήταν πρακτικά αδύνατο να τηρηθεί η καταληκτική ημερομηνία που είχε δοθεί με διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού τα 5 έτη, ήτοι η 31η Μαΐου 2021.
  Για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους προτείνουμε η προθεσμία κατάταξης των ΕΕΔΔ να παραταθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 με διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού κατάταξης πέντε (5) έτη, εάν εκδοθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 και τρία (3) έτη εάν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023. Με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί στους επιχειρηματίες του κλάδου ο απαιτούμενος χρόνος, προκειμένου να ανακάμψουν οικονομικά και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση, δεδομένου ότι καλούνται από τη μία να διαχειριστούν τις τεράστιες απώλειες που άφησε η πανδημία, καθώς και από την άλλη να κάνουν τον σχεδιασμό τους για την επόμενη ημέρα.
  Ευελπιστούμε βέβαια ότι το έτος 2022 θα επέλθει ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού και θα αποτελέσει μία καλύτερη τουριστική χρονιά από τα έτη 2020 και 2021, που αποδείχθηκαν –αναμφισβήτητα- επιζήμια για τον κλάδο μας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα τουριστικά καταλύματα να λειτουργήσουν με θετικό πρόσημο.
  ο πρόεδρος η γεν. γραμματέας

  Θεόδωρος Οικονόμου Ακριβή Μανωλέσου

 • 25 Ιουνίου 2021, 16:38 | Γρηγόριος Βεϊδαμενιδης

  Άρθρο 29.Συμφωνουμε με την Ομοσπονδία Ενοικιαζομενων δωματίων και διαμερισμάτων Πιερίας, Ημαθίας Πέλλας. Η καταλυτική ημερομηνία να μεταφερθεί για την 31/12/2022 με ισχυ 5 Έτη, και από 1/1/2023 έως 31/12/2023 με ισχυ 3ετη.

 • 25 Ιουνίου 2021, 15:30 | Ομοσπονδια Τουριστικών Καταλυμάτων Ν.Ρεθύμνου «ΑΡΚΑΔΙ»

  Η Ομοσπονδία Ν.Ρεθύμνου αφουγκραζόμενη τ’ οικονομικά αδιέξοδα πολλών επιχειρηματιών, μελών της, λόγο της πανδημίας και της ουσιαστικά χαμένης χρονιάς 2020 και καθώς διαφαίνεται και το 2021 θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα, προτείνει η προθεσμία κατάταξης των ΕΕΔΔ πρέπει να παραταθεί έως την 31-12-2023 με διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού κατάταξης πέντε (5) έτη, εάν εκδοθεί έως την 31-12-2022 και τρία (3) έτη εάν εκδοθεί από την 1-1-2023 έως την 31-12-2023.

 • 25 Ιουνίου 2021, 14:04 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

  Η Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Δωδεκανήσου συμφωνεί απόλυτα με την πρόταση της ΣΕΤΚΕ για την παράταση της προθεσμίας κατάταξης των ΕΕΔΔ έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 με διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού κατάταξης πέντε (5) έτη εάν εκδοθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 και τρία (3) έτη εάν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν επιχειρηματίες του κλάδου μας, έχοντας τον απαιτούμενο χρόνο, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την κατάταξη του καταλύματος τους.

 • Άρθρο 29. Ο Σύλλογος μας συμφωνεί και στηρίζει το αίτημα της ΣΕΤΚΕ η προθεσμία κατάταξης των ΕΕΔΔ να παραταθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 με διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού κατάταξης πέντε (5) έτη, εάν εκδοθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 και τρία (3) έτη εάν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023. Ο σκοπός της κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών τους. Οι οικονομικές συνέπειες, που επέφερε η πανδημία της νόσου COVID-19, δεν επιτρέπουν στους επιχειρηματίες του κλάδου να προβούν σε επενδύσεις για την αναβάθμιση των επιχειρήσεων τους. Οι περισσότερες δε εξ αυτών αποκλείστηκαν από χρηματοδοτικά εργαλεία και αδυνατούν να επαναλειτουργήσουν.
  Επίσης, με τις συνεχόμενες απαγορεύσεις μετακίνησης από πέρυσι τον Μάρτιο ήταν πρακτικά αδύνατο να τηρηθεί η καταληκτική ημερομηνία που είχε δοθεί με διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού τα 5 έτη, ήτοι η 31η Μαΐου 2021.
  Για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους προτείνουμε η προθεσμία κατάταξης των ΕΕΔΔ να παραταθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 με διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού κατάταξης πέντε (5) έτη, εάν εκδοθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 και τρία (3) έτη εάν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023. Με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί στους επιχειρηματίες του κλάδου ο απαιτούμενος χρόνος, προκειμένου να ανακάμψουν οικονομικά και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση, δεδομένου ότι καλούνται από τη μία να διαχειριστούν τις τεράστιες απώλειες που άφησε η πανδημία, καθώς και από την άλλη να κάνουν τον σχεδιασμό τους για την επόμενη ημέρα.
  Ευελπιστούμε βέβαια ότι το έτος 2022 θα επέλθει ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού και θα αποτελέσει μία καλύτερη τουριστική χρονιά από τα έτη 2020 και 2021, που αποδείχθηκαν –αναμφισβήτητα- επιζήμια για τον κλάδο μας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα τουριστικά καταλύματα να λειτουργήσουν με θετικό πρόσημο.

 • Άρθρο 29. Η Ομοσπονδία μας συμφωνεί και στηρίζει το αίτημα της ΣΕΤΚΕ η προθεσμία κατάταξης των ΕΕΔΔ να παραταθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 με διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού κατάταξης πέντε (5) έτη, εάν εκδοθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 και τρία (3) έτη εάν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023. Ο σκοπός της κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών τους. Οι οικονομικές συνέπειες, που επέφερε η πανδημία της νόσου COVID-19, δεν επιτρέπουν στους επιχειρηματίες του κλάδου να προβούν σε επενδύσεις για την αναβάθμιση των επιχειρήσεων τους. Οι περισσότερες δε εξ αυτών αποκλείστηκαν από χρηματοδοτικά εργαλεία και αδυνατούν να επαναλειτουργήσουν.
  Επίσης, με τις συνεχόμενες απαγορεύσεις μετακίνησης από πέρυσι τον Μάρτιο ήταν πρακτικά αδύνατο να τηρηθεί η καταληκτική ημερομηνία που είχε δοθεί με διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού τα 5 έτη, ήτοι η 31η Μαΐου 2021.
  Για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους προτείνουμε η προθεσμία κατάταξης των ΕΕΔΔ να παραταθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 με διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού κατάταξης πέντε (5) έτη, εάν εκδοθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 και τρία (3) έτη εάν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023. Με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί στους επιχειρηματίες του κλάδου ο απαιτούμενος χρόνος, προκειμένου να ανακάμψουν οικονομικά και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση, δεδομένου ότι καλούνται από τη μία να διαχειριστούν τις τεράστιες απώλειες που άφησε η πανδημία, καθώς και από την άλλη να κάνουν τον σχεδιασμό τους για την επόμενη ημέρα.
  Ευελπιστούμε βέβαια ότι το έτος 2022 θα επέλθει ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού και θα αποτελέσει μία καλύτερη τουριστική χρονιά από τα έτη 2020 και 2021, που αποδείχθηκαν –αναμφισβήτητα- επιζήμια για τον κλάδο μας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα τουριστικά καταλύματα να λειτουργήσουν με θετικό πρόσημο.

 • Ο σκοπός της κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών τους. Οι οικονομικές συνέπειες, που επέφερε η πανδημία της νόσου COVID-19, δεν επιτρέπουν στους επιχειρηματίες του κλάδου να προβούν σε επενδύσεις για την αναβάθμιση των επιχειρήσεων τους. Οι περισσότερες δε εξ αυτών αποκλείστηκαν από χρηματοδοτικά εργαλεία και αδυνατούν να επαναλειτουργήσουν.
  Επίσης, με τις συνεχόμενες απαγορεύσεις μετακίνησης από πέρυσι τον Μάρτιο ήταν πρακτικά αδύνατο να τηρηθεί η καταληκτική ημερομηνία που είχε δοθεί με διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού τα 5 έτη, ήτοι η 31η Μαΐου 2021.
  Για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους προτείνουμε η προθεσμία κατάταξης των ΕΕΔΔ να παραταθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 με διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού κατάταξης πέντε (5) έτη, εάν εκδοθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 και τρία (3) έτη εάν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023. Με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί στους επιχειρηματίες του κλάδου ο απαιτούμενος χρόνος, προκειμένου να ανακάμψουν οικονομικά και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση, δεδομένου ότι καλούνται από τη μία να διαχειριστούν τις τεράστιες απώλειες που άφησε η πανδημία, καθώς και από την άλλη να κάνουν τον σχεδιασμό τους για την επόμενη ημέρα.
  Ευελπιστούμε βέβαια ότι το έτος 2022 θα επέλθει ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού και θα αποτελέσει μία καλύτερη τουριστική χρονιά από τα έτη 2020 και 2021, που αποδείχθηκαν –αναμφισβήτητα- επιζήμια για τον κλάδο μας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα τουριστικά καταλύματα να λειτουργήσουν με θετικό πρόσημο.
  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.)

 • H Ομοσπονδια μας πιστεύει ότι το 2020 αλλά και το 2021 ειναι τουριστικά χαμένες χρονιές λόγω της πανδημίας αλλά και απο τα συνεχόμενα LOCK DOWNS.Οί επιχειρήσεις του κλάδου μας είναι τώρα 20 μήνες χωρίς έσοδα και θεωρούμε ότι κανείς δέν εχει ενδιαφερθεί να κάνει κατάταξη και ούτε θα ενδιαφερθεί στο επόμενο εξάμηνο για τον απούστατο λόγο οτι δεν μπορεί τώρα να επενδύσει στην επιχείρηση του αν δεν ομαλοποιηθεί η κατάσταση στον Τουρισμό. Αν μιά επιχείρηση δεν αναβαθμιστεί ώστε να ανέβει κατηγορία η κατάταξη θα είναι λιγο πολύ ανώφελη.Προτείνουμε λοιπόν η ΠΑΡΑΤΑΣΗ για την ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ να μεταφερθεί στις 31/12/2022 και για την ΤΡΙΕΤΙΑ στις 31/12/2023 για να υπάρχει εύλογος χρόνος για την αναβάθμιση των επιχειρήσεων.

 • 17 Ιουνίου 2021, 10:18 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 29 . Πιστεύουμε σαν Ομοσπονδία ότι το παραπάνω σχόλιο που έγραψε η κα Μανέτα Μαρία είναι απόλυτα σωστό και συμφωνούμε και εμείς στην μετάθεση της ημερομηνίας.
  Πρέπει η λήξη της πρώτης ημερομηνία να μετατεθεί από (31/5/2021) στο τέλος του 2021 (31/12/2021) ώστε όσοι επιθυμούν, να προλάβουν την 5ετία και η οριστική ημερομηνία να είναι η 31η Δεκεμβρίου 2022.

 • Άρθρο 29. Σχετικά με τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων, πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι το 2020 ήταν μια ουσιαστικά χαμένη χρονιά για τον τουρισμό και για το λόγο αυτό ελάχιστες επιχειρήσεις μπήκαν στη διαδικασία νέας κατάταξης σε κατηγορίες κλειδιών. Αποτέλεσμα ήταν να χάσουν την ευκαιρία να λάβουν το 5ετές πιστοποιητικό.
  Θα ήταν απόλυτα δίκαιο η λήξη της πρώτης ημερομηνία να μετατεθεί από (31/5/2021) στο τέλος του 2021 (31/12/2021) ώστε όσοι επιθυμούν να προλάβουν την 5ετία και η οριστική ημερομηνία να είναι η 31η Δεκεμβρίου 2022.