Άρθρο 5 Ετήσιο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

1. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού ενός Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης υποχρεούται να συντάσσει ετήσιο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης προς την Επιτροπή που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 3, με αναλυτική αναφορά για την πραγματική κατάσταση του Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, το όραμά του, την αναπτυξιακή στρατηγική του με αναφορά σε ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες με σκοπό την αποσυμφόρηση του Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, καθώς και να προτείνει παρεμβάσεις βελτίωσης της συνολικής εικόνας του, λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητα του Προορισμού και τις αρχές και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης και τις καλές πρακτικές συναφών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προορισμών Αριστείας για τον Βιώσιμο Τουρισμό (EDEN).
2. Το πρώτο σχέδιο προς την Επιτροπή κατατίθεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την καταχώριση στο οικείο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.ΕΜ.Η.) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της τροποποίησης του καταστατικού υφισταμένου Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή υφισταμένης αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. για τη λειτουργία της ως Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού ή από τη σύσταση του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού κατά την παρ. 2 του άρθρου 4.
3. Σε προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000, το ετήσιο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης λαμβάνει υπόψη το Σχέδιο Διαχείρισης της Προστατευόμενης Περιοχής.

  • 26 Ιουνίου 2021, 13:44 | Κυριάκος Κώτσογλου Εντ. Σύμβουλος Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης

    Την ίδια υποχρέωση θα έχει και μια Περιφέρεια αν δεν προχωρήσει στη σύσταση Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού μέσα από αναπτυξιακή αλλά επιθυμεί να χαρακτηριστεί Πρότυπος Τουριστικός Προορισμός Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και καταθέσει αίτημα ως ΟΤΑ;