ΜΕΡΟΣ Β’ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 12 Σκοπός

Σκοπός του Mέρους Β΄ είναι η διασφάλιση μιας συνολικής, ομοιογενούς και αποδοτικής διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και εν γένει αξιοποίησης των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών της χώρας, ως μέρους της περιουσίας του Eλληνικού Δημοσίου.