Άρθρο 64 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4233/2014

Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του ν. 4233/2014 (Α’ 22) καταργείται και η παράγραφος 2 αναριθμείται σε 1.