Άρθρο 05 – Πειθαρχική ευθύνη των μελών

1. Όλα τα μέλη της Επιτροπής υπέχουν πειθαρχική ευθύνη για παραβάσεις των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από τον παρόντα νόμο.

2. Τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών της Επιτροπής παραπέμπονται στο πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 24 του ν. 3891/2010 (Α΄ 216), για τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ) του άρθρου 22 του ν.3891/2010 (Α’ 188). Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Επιτροπής.

3. Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου κινεί ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη της Επιτροπής.

4. Στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 25 του παρόντος νόμου ρυθμίζονται οι πειθαρχικές ποινές των μελών της Επιτροπής, η πειθαρχική διαδικασία και κάθε σχετικό θέμα.