Άρθρο 54 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 30 του ν.4070/2012 (Α’ 82) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης οι κάτοχοι αδειοδοτημένων κεραιών προκαταβάλλουν στην Ε.Ε.Α.Ε. ετήσιο τέλος ύψους 220 ευρώ για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευής κεραίας ως προς την τήρηση των ορίων ακτινοβολίας. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εκάστοτε αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε., καθορίζονται όλα τα θέματα τα σχετικά με την επιβολή και είσπραξη του τέλους.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εκάστοτε αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού, δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω τέλους, ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να καλύπτονται τα έξοδα της διενέργειας των ελέγχων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έξοδα της λειτουργίας, ανάπτυξης και επέκτασης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, του άρθρου 22 του ν.4053/2011. Μέρος των εσόδων που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή μπορεί να διατίθεται από την Ε.Ε.Α.Ε. στους Δήμους ή άλλους εμπλεκόμενους φορείς για την κάλυψη πάσης φύσεως εξόδων τους σχετικών με τη λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων».
2. Στην παρ. 9 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σύνταξη και υποβολή τεχνικής μελέτης δεν απαιτείται για τους σταθμούς των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών δεν ξεπερνά τα 100 W (164 Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 MHz και το 1KW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από 30 MHz, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης».
3. Μετά την παρ. 9 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012 προστίθεται παρ. 9Α ως εξής:
«9Α. Σε περίπτωση που η ΕΕΑΕ διαπιστώσει οποτεδήποτε ότι τα δηλωθέντα στην υποβληθείσα μελέτη (που προβλέπεται στο άρθρο 6 της ΚΥΑ 53571/3839/2000, Β΄ 1105) ή/και τα συνημμένα σε αυτή σχέδια παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση με την πραγματικότητα, οι οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς τους υπολογισμούς της μελέτης ή/και τα μέτρα προφύλαξης του κοινού, χωρίς, ωστόσο, να πλήττονται τα όρια ασφαλούς έκθεσης αυτού, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, ενημερώνει άμεσα εγγράφως (περιλαμβανομένης της τηλεομοιοτυπίας και του ΣΗΛΥΑ) την ΕΕΤΤ και τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας. Η ΕΕΤΤ ενημερώνει άμεσα εγγράφως (περιλαμβανομένης της τηλεομοιοτυπίας και του ΣΗΛΥΑ) τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας να προβεί στην κατάθεση διορθωμένης μελέτης ραδιοεκπομπών εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίησή του και γνωστοποίησή της στην ΕΕΤΤ. Η διορθωμένη μελέτη ραδιοεκπομπών κατατίθεται απευθείας στην ΕΕΑΕ και εξετάζεται κατά προτεραιότητα από την ΕΕΑΕ, η οποία εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της είτε εκδίδει γνωμάτευση είτε ενημερώνει τον πάροχο για την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων. Στην περίπτωση που η διορθωμένη μελέτη ραδιοεκπομπών αφορά στην αλλαγή των τεχνικών χαρακτηριστικών του υπό εξέταση σταθμού, μετά την έκδοση της γνωμάτευσης της ΕΕΑΕ, θα αναρτάται στο ΣΗΛΥΑ από τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας ολοκληρωμένος φάκελος που θα περιέχει και τη νέα γνωμάτευση της ΕΕΑΕ.
Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των είκοσι (20) ημερών, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας προβαίνει σε άμεση διακοπή λειτουργίας του υπαίτιου σταθμού και γνωστοποίησή της στην ΕΕΤΤ».
4. Η παρ. 16 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«16. Οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες στις οποίες κατατίθενται τα δικαιολογητικά για την έγκριση της τοποθέτησης των κατασκευών κεραιών που έχουν αδειοδοτηθεί ή αδειοδοτούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ. σε εφαρμογή του προγενέστερου του ν. 4053/2012 νομοθετικού πλαισίου, υποχρεούνται εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεση των δικαιολογητικών να αποφανθούν αιτιολογημένα επί της νομιμότητας, πληρότητας και καταλληλότητας αυτών. Αν το διάστημα αυτό παρέλθει χωρίς απάντηση της Πολεοδομικής Υπηρεσίας, θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί η πολεοδομική έγκριση και η κεραία δύναται να ηλεκτροδοτηθεί μετά από υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης προς την ηλεκτρική εταιρεία, η οποία θα συνοδεύεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης του φακέλου στην Πολεοδομική Υπηρεσία και στην οποία θα δηλώνονται τα τετραγωνικά που μισθώνει η εταιρεία τηλεπικοινωνιών επί του ακινήτου.
Για τις κατασκευές κεραιών που έχουν αδειοδοτηθεί ή αδειοδοτούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ. βάσει του προγενέστερου του ν. 4053/2012 νομοθετικού πλαισίου, καθώς και για τις κατασκευές κεραιών που αδειοδοτούνται με τη διαδικασία της παρ. 17 του άρθρου 30 του παρόντος νόμου, σε περίπτωση άρνησης χορήγησης πολεοδομικής έγκρισης ή ανάκλησης της έγκρισης ή άρνησης αποδοχής των δικαιολογητικών, ο κύριος των εγκαταστάσεων κατασκευών κεραιών δικαιούται εντός τριάντα (30) ημερών αφότου έλαβε γνώση των ως άνω πράξεων να προσφύγει στον αρμόδιο κατά τόπο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος κρίνει επί της ουσιαστικής και τυπικής νομιμότητας των πράξεων της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας και εκδίδει ή απορρίπτει οριστικά την αιτούμενη έγκριση εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου επί της προσφυγής από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της προσφυγής δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αυθαίρετων του π.δ. 267/1998 (Α` 195). Μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της προσφυγής η ΕΕΤΤ δεν απορρίπτει την αίτηση για άδεια κατασκευής κεραίας ούτε και ανακαλεί το πιστοποιητικό πληρότητας ή την άδεια κατασκευής κεραίας. Κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης χωρεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου τριμελούς Διοικητικού Εφετείου σύμφωνα με την περίπτωση 1θ του άρθρου 1 του ν. 2944/2001 (Α` 222), όπως ισχύει, η οποία εκδικάζεται εντός ενός (1) μηνός από την ημέρα κατάθεσής της και εκδίδεται απόφαση εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την εκδίκασή της. Αναβολή της συζητήσεως είναι δυνατή μόνο μία φορά και για σπουδαίο λόγο, ο δε επαναπροσδιορισμός της δίκης δεν δύναται να απέχει περισσότερο από ένα μήνα από την αρχική δικάσιμο, εκτός κι αν υφίσταται περίπτωση συνεκδίκασης περισσότερων προσφυγών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου, που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, προσβάλλονται με έφεση, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η έφεση εκδικάζεται εντός τριμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης της».
5. Στο τέλος του στοιχείου Α της παρ. 17 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Δεν απαιτείται τροποποίηση της άδειας κατασκευής κεραίας ή του πιστοποιητικού πληρότητας, ούτε έκδοση νέας άδειας κατασκευής κεραίας, αλλά η υποβολή Τυποποιημένης Δήλωσης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) σε περίπτωση αναβάθμισης των παρεχoμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό με την τροποποίηση των υφισταμένων κεραιοσυστημάτων, ή/και των χαρακτηριστικών εκπομπής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται οποιαδήποτε επιπλέον τροποποίηση στο δομικό μέρος της υφιστάμενης κατασκευής κεραίας, συμπεριλαμβανομένου του ύψους της κατασκευής και του οικίσκου.
Η Τυποποιημένη Δήλωση, που υποβάλλεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ), πρέπει να συνοδεύεται από: (α) επικαιροποιημένη μελέτη ραδιοεκπομπών, που αφορά το σύνολο των κεραιοσυστημάτων της κατασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται βάσει της ΚΥΑ υπ’ αριθμό 53571/3839/2000 (Β’ 1105), όπως ισχύει
(β) επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή κατά περίπτωση επικαιροποίηση της Δήλωσης Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Μετά τη χορήγηση:
(α) θετικής γνωμάτευσης της ΕΕΑΕ και
(β) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων επί της επικαιροποιημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή παρέλευσης τουλάχιστον ενός (1) μηνός από την υποβολή της Τυποποιημένης Δήλωσης, εφόσον η κατασκευή κεραίας εντάσσεται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας μπορεί να προβεί στην τροποποίηση των υφισταμένων κεραιοσυστημάτων, ή/και των χαρακτηριστικών εκπομπής».
6. Η περίπτωση γ΄ του στοιχείου Γ της παρ. 17 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Απορρίπτει την αίτηση σε περίπτωση που υπάρχει τουλάχιστον μία οριστική αιτιολογημένη απόρριψη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και δεν εκκρεμεί κατά της απορριπτικής απόφασης προσφυγή ενώπιον διοικητικής αρχής του κατόχου της κατασκευής κεραίας».
7. Το στοιχείο ΣΤ της παρ. 17 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«ΣΤ. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. το Πιστοποιητικό Πληρότητας ανακαλείται σε περίπτωση που υπάρχει τουλάχιστον μία οριστική αιτιολογημένη απόρριψη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και δεν εκκρεμεί κατά της απορριπτικής απόφασης προσφυγή του κατόχου της κατασκευής κεραίας ενώπιον διοικητικής αρχής . Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον κάτοχο της κεραίας, ο οποίος οφείλει να προβεί σε άμεση αποξήλωση της συγκεκριμένης κατασκευής κεραίας».
8. Οι παράγραφοι 6 έως 8 του άρθρου 75 του ν. 4070/2012 αντικαθίστανται και προστίθενται παράγραφοι 9, 10 και 11 ως εξής:
«6. Αν από την ανωτέρω οικονομική διαχείριση της Ε.Ε.Τ.Τ. εκάστου έτους, μετά την αφαίρεση από την Ε.Ε.Τ.Τ. ποσών (α) ίσων με τις εκάστοτε επίδικες διαφορές κατά της Ε.Ε.Τ.Τ. και (β) πάσης φύσεως προβλέψεων, ιδίως επισφαλών ή/και ανεπίδεκτων εισπράξεως απαιτήσεων από υποχρέους καταβολής τελών, προκύπτει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα μείον έξοδα), ποσοστό του αποτελέσματος αυτού αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως δημόσιο έσοδο και διατίθεται πρωτίστως για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος νόμου. Η απόδοση γίνεται εντός του επομένου μηνός από την έγκριση του ισολογισμού από την Ε.Ε.Τ.Τ. και την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων από τους ορκωτούς λογιστές. Το ανωτέρω αποδιδόμενο ποσοστό, που δεν θα υπερβαίνει το 80%, καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. Ειδικά κατά το έτος 2014, το αποδιδόμενο ποσοστό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αφορά στις διαχειριστικές χρήσεις 2012 και 2013. Το υπόλοιπο ποσοστό παραμένει στην Ε.Ε.Τ.Τ. και μπορεί να διατίθεται, μετά από απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για δαπάνες που αφορούν: α) την προμήθεια εξοπλισμού πάσης φύσεως και τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, β) τις ειδικές δράσεις αρμοδιότητας αυτής, γ) την επιστημονική, μελετητική και συμβουλευτική υποστήριξη αυτής, δ) τις αμοιβές επιτροπών και ομάδων εργασίας, ε) τη συμμετοχή, οργάνωση και χρηματοδότηση συνόδων ή συνεδρίων ή σεμιναρίων που διοργανώνονται από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ή άλλους φορείς, καθώς και στ) τη χρηματοδότηση έργων, ειδικών εργασιών ή μελετών από ειδικούς επιστήμονες, ομάδες εργασίας ή άλλους φορείς, εφόσον άπτονται ζητημάτων της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

7. Κατά το μεθεπόμενο οικονομικό έτος εκάστης διαχειριστικής χρήσεως, το τυχόν αδιάθετο ποσό του αποθεματικού, που μπορεί, κατά τα ανωτέρω, να διατίθεται για ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, και το οποίο έχει παραμείνει στην Ε.Ε.Τ.Τ., αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1-1-2015.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., αποδίδεται εφάπαξ στον Κρατικό Προϋπολογισμό εντός του 2014 το σύνολο του αδιάθετου αποθεματικού των ετών 1995 έως και 2012, που δεν έχει διατεθεί για δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και παραμένει στην Ε.Ε.Τ.Τ..

9. Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4024/2011 (Α` 226), όπως εκάστοτε ισχύει, εφαρμόζονται σε ότι αφορά τις αποδοχές του συνόλου του προσωπικού και της Ολομέλειας της Ε.Ε.Τ.Τ.

10. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται ετησίως σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταχωρούνται δε στον ιστοχώρο της Ε.Ε.Τ.Τ.

11. Ο τρόπος οικονομικής διαχείρισης της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται με Κανονισμό, που εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ.».

 • 7 Απριλίου 2014, 10:26 | ΟΤΕ Α.Ε

  Εκ μέρους ΟΤΕ, υποβάλλουμε τα ακόλουθα σχόλια για το άρθρο 54:

  Ο ΟΤΕ καλωσορίζει την παρουσίαση τροποποιήσεων διατάξεων του άρθρου 30 του ν.4070/2012 που έχουν ως στόχο να απλουστεύσουν και να επιταχύνουν τις διαδικασίες αδειοδότησης των κεραιών. Ο ΟΤΕ θεωρεί ότι οι διατάξεις στις προτεινόμενες παραγράφους 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου επιλύουν πρακτικά προβλήματα που έχουν προκύψει από την μέχρι τώρα εφαρμογή της νομοθεσίας και ως εκ τούτου είναι απολύτως αναγκαίες και επείγουσες. Η μόνη επισήμανση που έχουμε ως προς τις ανωτέρω παραγράφους, αφορά στην παρ. 3, και δη στο τελευταίο εδάφιο, όπου για λόγους σαφήνειας προτείνουμε μετά τη φράση «η ανωτέρω προθεσμία των είκοσι (20) ημερών» να προστεθεί η φράση «για την κατάθεση διορθωμένης μελέτης». Δηλαδή το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου να διαμορφωθεί ως εξής:
  «Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των είκοσι (20) ημερών για την κατάθεση διορθωμένης μελέτης, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας προβαίνει σε άμεση διακοπή λειτουργίας του υπαίτιου σταθμού και γνωστοποίησή της στην ΕΕΤΤ».

  Όσον αφορά στην παράγραφο 1, τα σχόλιά μας έχουν ως εξής:
  Με την επιχειρούμενη τροποποίηση αυξάνεται το ετήσιο τέλος για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευής κεραίας ως προς την τήρηση των ορίων ακτινοβολίας από 200 σε 220 Ευρώ (αύξηση κατά 10%). Ακόμη, με την προσθήκη του δεύτερου εδαφίου, αφενός προβλέπεται δυνατότητα περαιτέρω αναπροσαρμογής του τέλους, αφετέρου δυνατότητα μέρους των εσόδων να διατίθεται σε Δήμους ή άλλους εμπλεκόμενους φορείς για την κάλυψη πάσης φύσης εξόδων σχετικών με το Παρατηρητήριο.
  Η εταιρεία μας θεωρεί ότι το υπάρχον ετήσιο τέλος των 200 Ευρώ ανά κεραία είναι ήδη ιδιαιτέρως υψηλό και λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον μεγάλο αριθμό κεραιών (περίπου 10.000 σήμερα), όσο και την οικονομική συγκυρία, είναι απολύτως επαρκές για τον λόγο που θεσμοθετήθηκε. Υπενθυμίζουμε ότι αυτό το τέλος που προκαταβάλλουν οι πάροχοι αφορά αποκλειστικά σε μετρήσεις ακτινοβολίας και είναι επιπλέον των λοιπών τελών για συχνότητες, αριθμούς, λειτουργία δικτύων και υπηρεσιών που καταβάλλουν οι πάροχοι. Σε κάθε περίπτωση, το κόστος λειτουργίας του Παρατηρητηρίου δεν πρέπει να μετακυλήσει στους παρόχους μέσω πρόσθετων τελών ή περαιτέρω αύξησης των υφιστάμενων τελών, καθότι ενδέχεται να δημιουργηθούν αμφιβολίες ως προς την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητά του. Περαιτέρω, οποιαδήποτε συζήτηση / πρόβλεψη περί μελλοντικών εξόδων του Παρατηρητηρίου είναι εξαιρετικά πρώιμη, λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχετική Σύμβαση για την ανάπτυξη του Παρατηρητηρίου ακόμη δεν έχει ακόμη υπογραφεί (προβλέπεται χρόνος υλοποίησης 22 μήνες), ενώ στο πλαίσιο αυτής έχουν εξασφαλιστεί 4.748.611,60 € μέσω της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Για τους λόγους αυτούς, η εταιρεία μας αντιτίθεται τόσο στην αύξηση του τέλους, όσο και στη δυνατότητα αναπροσαρμογής αυτού με «ανοιχτή» νομοθετική εξουσιοδότηση για έκδοση κοινής Απόφασης.
  Τέλος, δεν κατανοούμε γιατί χρειάζεται να θεσμοθετηθεί με νόμο, ειδικά η δυνατότητα χρηματοδότησης των Δήμων (π.χ. για έξοδα ασφαλούς στάθμευσης των οχημάτων μέτρησης!), ή έστω γενικότερα φορέων, όταν δεν εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία μετρήσεων του Δικτύου, ενδέχεται να επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τα έξοδα του Παρατηρητηρίου, ακόμη και να προβάλουν απαιτήσεις / προϋποθέσεις κατά τη διενέργεια των μετρήσεων.
  Συνεπώς, η εταιρεία μας θεωρεί ότι όλη η παράγραφος 1 πρέπει να διαγραφεί.