Άρθρο 47 – Παράταση εγκρίσεων τύπου για ταξινόμηση οχημάτων και θέματα εφαρμογής της Ευ

1. Επιτρέπεται η ταξινόμηση οχημάτων, των οποίων η έγκριση τύπου (ευρωπαϊκή ή εθνική) έχει λήξει, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υπό τις παρακάτω αθροιστικές προϋποθέσεις:
α) Τα οχήματα εισήχθηκαν τουλάχιστον 3 μήνες πριν την ημερομηνία λήξης της έγκρισης τύπου αυτών. Η ημερομηνία εισαγωγής προκύπτει από τη Δήλωση Άφιξης του Οχήματος, για τα δε εγχώρια παραγόμενα οχήματα λαμβάνεται η ημερομηνία του “αντίστοιχου” εγγράφου τελωνειακής υπηρεσίας.
β) Έχει παρέλθει, κατά τον χρόνο αίτησης, η δυνατότητα υπαγωγής αυτών στη διαδικασία τέλους σειράς, σύμφωνα με την οδηγία 2007/46, εφόσον έχουν εισαχθεί από επιχείρηση εμπορίας οχημάτων.
2. Ταξινόμηση οχημάτων δε μπορεί να γίνει εφόσον έχουν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 5 έτη από την ημερομηνία λήξης της έγκρισης τύπου αυτών. Για τα οχήματα που είχαν ήδη εισαχθεί μέχρι 31-12-2013, το αντίστοιχο χρονικό διάστημα είναι τα 10 έτη.
3. Για τις παραβάσεις της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας της Γενεύης (1970) για την Εργασία των Πληρωμάτων των Οχημάτων που εκτελούν Διεθνείς Οδικές Μεταφορές (AETR) από τους οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις επιβάλλονται τα πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Κανονισμού 3821/1985, όπως αντικαταστάθηκε από τον Κανονισμό 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.