Άρθρο 20 – Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων

1. Εντός μίας εβδομάδος μετά τη λήψη της απόφασης για έναρξη της διεξαγωγής της έρευνας, η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τον Οργανισμό. Παρέχονται πληροφορίες για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο του περιστατικού, καθώς και για το είδος και τις συνέπειές του όσον αφορά τα (απώλεια ζωών, τραυματισμοί) και υλικών ζημιών.

2. Η Επιτροπή διαβιβάζει στον Οργανισμό αντίγραφο των Εκθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου, το ταχύτερο δυνατόν.