Άρθρο 41 – Χορήγηση Φ.Ι.Χ. Αυτοκινήτων

1. Σε φυσικά πρόσωπα, που δεν ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα και έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα, μπορεί να χορηγείται έως μια άδεια κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου μεικτού βάρους κάτω των 3,5 τόνων με κλειστό ή ανοιχτό αμάξωμα μη ειδικοποιημένο, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των προσωπικών τους αναγκών, απαγορευομένης της άμεσης ή έμμεσης μεταφοράς με είσπραξη κομίστρου και με καταβολή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για την χορήγηση αδειών κυκλοφορίας σύμφωνα με αυτό το άρθρο, οι καταχωρίσεις στην άδεια κυκλοφορίας και κάθε άλλο θέμα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή αυτής της διάταξης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ρυμούλκησης οχημάτων κατηγορίας 01 με ΜΑΜΦΟ η οποία δεν υπερβαίνει τα 750 kg καθώς και τροχόσπιτων ανεξαρτήτου ΜΑΜΦΟ.