Άρθρο 50 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3429/2005

1. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 8 του άρθρου 14α του ν. 3429/2005 (Α’ 314) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Πρόσκληση κάθε ενδιαφερόμενου, ανεξαρτήτως συμμετοχής του ή όχι στη διαδικασία της παραγράφου 6, να παραλάβει από τον εκκαθαριστή το υπόμνημα προσφοράς, εφόσον δεν το έχει ήδη παραλάβει και να υποβάλει σφραγισμένη δεσμευτική προσφορά, η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή τράπεζας, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, για ποσό και με όρους, που θα προσδιορίζονται στη διακήρυξη ή με τραπεζική επιταγή συνοδευόμενη από σχετική επιστολή του ενδιαφερόμενου».
2. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 14α του ν. 3429/2005 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και κτηματολογικών γραφείων περιορίζονται σε ποσοστό 20% αποκλειστικά και μόνο όσον αφορά τη σύνταξη, υπογραφή και μεταγραφή της σύμβασης μεταβίβασης».
3. Στην παράγραφο 14 του άρθρου 14α του ν. 3429/2005 προστίθεται έβδομο εδάφιο ως εξής:
«Στη διαδικασία του παρόντος άρθρου, απαιτήσεις κατά τρίτων, οποτεδήποτε και αν γεννήθηκαν, αναγνωρίζονται ως έσοδα της εταιρείας, που έχει υπαχθεί σε ειδική εκκαθάριση, και καταχωρούνται στα βιβλία της και στον πίνακα κατάταξης, με την είσπραξή τους».