Άρθρο 53 – Ρυθμίσεις για τα αυτοκίνητα οχήματα των Μοναστηριακών Αρχών και της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους

1. Στο άρθρο 1 του ν. 2367 της 7/10 Απριλίου 1953 (Α’ 82) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Τα αυτοκίνητα οχήματα τα εισαγόμενα υπό των Μοναστηριακών Αρχών του Αγίου Όρους και της Ι. Κοινότητος και προοριζόμενα να καλύψουν τις ανάγκες αυτών και να κυκλοφορούν εντός της μοναστικής Πολιτείας, ως αυτή καθορίζεται υπό του άρθρου 105 παρ. 1 του Συντάγματος, δεν υπόκεινται στις διατυπώσεις των ανωτέρω παραγράφων, αλλά ταξινομούνται υπό των υπηρεσιών της Ι. Κοινότητος του Α.Ο., οι οποίες και χορηγούν την οικεία άδεια κυκλοφορίας δι΄ αυτά και τις οικείες πινακίδες κυκλοφορίας και αναγνωρίσεως».
2. Στο άρθρο 2 του Β. Δτος 281/1973 «Περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Ι.Χ.» προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής:
«14. Η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, οποιουδήποτε μικτού βάρους, τα οποία εισάγονται υπό των Μοναστηριακών Αρχών του Αγίου Όρους και της Ι. Κοινότητος και προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες αυτών και να κυκλοφορούν εντός της μοναστικής Πολιτείας, ως αυτή καθορίζεται υπό του άρθρου 105 παρ. 1 του Συντάγματος, γίνεται υπό των υπηρεσιών της Ι. Κοινότητος του Α.Ο., οι οποίες χορηγούν δι΄αυτά και τις οικείες πινακίδες κυκλοφορίας και αναγνωρίσεως».