Άρθρο 17 – Εκθέσεις

1. Για την έρευνα ατυχήματος ή συμβάντος που αναφέρεται στο άρθρο 8 του παρόντος νόμου, συντάσσονται εκθέσεις σε μορφή ανάλογη με το είδος και τη σοβαρότητα του ατυχήματος ή του συμβάντος και τη σημασία των πορισμάτων. Στις εκθέσεις, εκτός των λοιπών στοιχείων, περιλαμβάνονται και συστάσεις για την ασφάλεια. Τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση στοιχεία καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου

2. Η Επιτροπή δημοσιεύει την Έκθεση το συντομότερο δυνατόν, το αργότερο εντός 12 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το περιστατικό. Η Έκθεση κοινοποιείται στα μέρη που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4, καθώς και στους υπόλοιπους φορείς και στα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

3. Η Επιτροπής δημοσιεύει έως την 30ή Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, ετήσια έκθεση απολογισμού όλων των ερευνών που διενεργήθηκαν το προηγούμενο έτος, τις συστάσεις ασφάλειας που εκδόθηκαν και τα μέτρα που ελήφθησαν σύμφωνα με τις εκδοθείσες συστάσεις