Άρθρο 49 – Οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος

1. Επιτρέπεται η διαγραφή οχημάτων από το Μηχανογραφικό Σύστημα αδειών κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δίχως την παράδοσή τους σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής, όπως το π.δ.116/2004 (Α’81) ορίζει, εφόσον έχουν χαρακτηριστεί ως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται η διαδικασία, τα κριτήρια χαρακτηρισμού των οχημάτων ως ιστορικού ενδιαφέροντος και τα δικαιούμενα πρόσωπα χορήγησης σχετικής έγκρισης στα οχήματα αυτά, οι όροι και οι προϋποθέσεις κυκλοφορίας των εν λόγω οχημάτων, τα στοιχεία κυκλοφορίας που πρέπει να φέρουν (άδεια και πινακίδες), οι παραβάσεις, τα όργανα ελέγχου και επιβολής, τα επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα και οι κυρώσεις που κυμαίνονται από τριακόσια ευρώ (300) έως τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000) και από μία (1) ημέρα απαγόρευση κυκλοφορίας έως οριστική απαγόρευση κυκλοφορίας, αντίστοιχα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου.