Άρθρο 44 – Τροποποίηση του άρθρου 97 του ν. 4199/2013 και του Παραρτήματος ΙΧ του άρθρου 37 του ΠΔ 104/2010 για την πλήρη εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 97 του ν. 4199/2013 καταργείται και η παράγραφος 3 αναριθμείται σε 2. 2. Το πρώτο εδάφιο του Παραρτήματος ΙΧ του π.δ. 104/2010 (Α’ 181) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά την υποβολή της αίτησης για παρέκκλιση, κατατίθενται τα ακόλουθα έγγραφα:».
3. Το έβδομο στοιχείο της περίπτωσης (β) του πρώτου εδαφίου του Παραρτήματος ΙΧ του π.δ. 104/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«περιγραφή των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν ώστε να προαχθεί η τελική διαλειτουργικότητα του έργου».