Άρθρο 13 – Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης

1. Ύστερα από γνώμη της Επιτροπής, με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων θεσπίζεται Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης διορισμού του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

2. Στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης ρυθμίζονται ιδίως:
α) Τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής,
β) Η διάρθρωση και λειτουργία των Υπηρεσιών της Επιτροπής και οι αρμοδιότητες τους, καθώς και οι θέσεις ευθύνης του προσωπικού,
γ) Ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού, τα απαραίτητα τυπικά προσόντα τους και η κατανομή τους κατά κλάδους, κατηγορίες και ειδικότητες,
δ) η πειθαρχική διαδικασία,
ε) τα θέματα προμηθειών
στ) τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και
ζ) η διαδικασία διερεύνησης των σιδηροδρομικών ατυχημάτων και συμβάντων, καθώς και η διάρκεια και ο τρόπος διατήρησης των αποδεικτικών στοιχείων,
ζ) ο τύπος και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διερεύνησης
η) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.

3. Μέχρι την έκδοση του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής, ο Πρόεδρος της Αρχής ορίζεται ως διατάκτης, μπορεί έπειτα από απόφασης της Αρχής, να εκδίδει χρηματικά εντάλματα και να διαχειρίζεται το λογαριασμό της Επιτροπής , να συνάπτει συμβάσεις και να αποφασίζει για την ανάθεση προμηθειών, σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

4. Η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί άτομα καταλλήλως εκπαιδευμένα και πιστοποιημένα για την υποστήριξη της διερεύνησης των σιδηροδρομικών ατυχημάτων, ως ειδικούς διερευνητές Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, εφεξής καλούμενοι «Διερευνητές». Η εκπαίδευση, τα προσόντα και οι λοιπές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου ένα άτομο να επιλεγεί ως Διερευνητής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζονται αναλυτικά στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας.

5. Η Επιτροπή μπορεί να προβαίνει σε ανάθεση μελετών, έργων παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ειδικών διερευνητών ή/και τεχνικών συμβούλων, και προμηθειών για θέματα που άπτονται της λειτουργίας της. Η σύναψη και υλοποίηση των συμβάσεων αυτών διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της οικείας νομοθεσίας και από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης.

6. Η Επιτροπή διατηρεί ενημερωμένη ιστοσελίδα και τηλεφωνική γραµµή για την ενημέρωση και επικοινωνία των ενδιαφερομένων.