Άρθρο 22 – Αρμοδιότητα Αρχής για τη λήψη μέτρων και επιβολή κυρώσεων

1. Η Αρχή μπορεί να λαμβάνει μέτρα και να επιβάλλει κυρώσεις, οι οποίες αποβλέπουν στη συμμόρφωση των πιστοποιημένων παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας που δραστηριοποιούνται εντός της Ελληνικής επικράτειας και έχουν νομίμως εξουσιοδοτηθεί να παρέχουν υπηρεσίες αεροναυτιλίας, σε περιπτώσεις που μετά από επιθεωρήσεις της ίδιας ή του Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροπορίας στην Ευρώπη (E.A.S.A.) διαπιστώνονται αποκλίσεις από τις απαιτήσεις των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών ή της εθνικής νομοθεσίας.

2. Στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου εμπίπτουν επίσης οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι για την παροχή δεδομένων (Data) για σκοπούς αεροναυτικών πληροφοριών, οι πιστοποιημένοι οργανισμοί εκπαίδευσης του προσωπικού των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, καθώς και όλες οι λειτουργίες που είναι σχετικές με τις ανωτέρω υπηρεσίες, όπως αυτές της διαχείρισης ροής εναέριας κυκλοφορίας (ATFM), διαχείρισης εναερίου χώρου (ASM), σχεδιασμού εναερίου χώρου (ASD).

3. Εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της παραγράφου 1 στρατιωτικές αρχές που ως πάροχοι υπηρεσιών ATM/ANS διαθέτουν και υπηρεσίες γενικής εναέριας κυκλοφορίας (Γ.Ε.Κ.) για πολιτικά αεροσκάφη.

 • 6 Απριλίου 2014, 01:00 | Λεωνίδας Φωτάκος

  1.
  ΣΝ = Σχέδιο Νόμου αρθρο 22 παρ. 1
  1. Η Αρχή μπορεί να λαμβάνει μέτρα και να επιβάλλει κυρώσεις, οι οποίες αποβλέπουν στη συμμόρφωση των πιστοποιημένων παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας που δραστηριοποιούνται εντός της Ελληνικής επικράτειας και έχουν νομίμως εξουσιοδοτηθεί να παρέχουν υπηρεσίες αεροναυτιλίας, σε περιπτώσεις που μετά από επιθεωρήσεις της ίδιας ή του Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροπορίας στην Ευρώπη (E.A.S.A.) διαπιστώνονται αποκλίσεις από τις απαιτήσεις των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών ή της εθνικής νομοθεσίας.

  Επιχειρηματολογία:
  Οι διατάξεις που επιφέρουν πειθαρχικές και διοικητικές ποινές σύμφωνα με το Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (Ν. 1815/1988), ορίζονται με διάταγμα. Επομένως ζητήματα που επισύρουν ποινές θα πρέπει να ενταχθούν σε τροποποίηση του Αεροπορικού Κώδικα και να οριστούν με Προεδρικό Διάταγμα.

  2.
  ΑΕ= Αιτιολογική Εκθεση
  Επίσης αναφέρεται ως εύρημα στο πόρισμα της επιθεώρησης της EASA (εύρημα υπ’ αριθμό 31 της επιθεώρησης EASA/ATM ANS GR 05 2012, Μάϊος 2012 ‘HCAA/HANSA does not ensure ANSP corrective actions are completed within the accepted time-frame’, όπου αναφέρεται ως αιτία του εν λόγω ευρήματος την έλλειψη του κατάλληλου νομικού πλαισίου, ‘Absence of proper Legal framework and adequate HANSA procedures for enforcement, enabling corrective Action completion within the required timeframe’).

  Επιχειρηματολογία:
  Το εν λόγω εύρημα έκλεισε κατά την πρόσφατη επιθεώρηση της EASA (1/2014) με απλή αναφορά στον ν.4146/2013 και την νέα Διαδικασία της ΕΕΑΑ για τα Corrective Actions (CAP Procedure).
  Καθώς το εύρημα θεωρείται ΚΛΕΙΣΤΟ από την EASA το επιχείρημα της αιτιολογικής έκθεσης δεν ισχύει πλέον.