Άρθρο 42 – Συμπληρωματικές Ρυθμίσεις για Φ.Ι.Χ. Αυτοκίνητα

1. Όπου στο ν. 1959/1991 (Α΄123) και σε κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη αναφέρεται ο όρος «μικτό βάρος» φορτηγού αυτοκινήτου, αυτός αντικαθίσταται από τη δημοσίευση του παρόντος με τον όρο «μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος» (ΜΑΜΦΟ)».
2. Όπου στο ν. 1959/1991 και σε κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη διακρίνονται τα φορτηγά αυτοκίνητα ανάλογα με τη μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) με τους όρους «κάτω των τεσσάρων χιλιάδων χιλιογράμμων» και «άνω των τεσσάρων χιλιάδων χιλιογράμμων», αυτοί αντικαθίστανται με τους όρους «κάτω των τρεισήμισι χιλιάδων χιλιογράμμων» και «άνω των τρεισήμισι χιλιάδων χιλιογράμμων.
Άδειες κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων που έχουν εκδοθεί πριν την ισχύ του παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν. Σε περίπτωση αντικατάστασής τους, η διαφορά στην καταβαλλόμενη εισφορά για τυχόν προκύπτουσα διαφορά στη ΜΑΜΦΟ των οχημάτων δεν αναζητείται.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Το εδάφιο β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 49/1968 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στον όρο «φορτηγό αυτοκίνητο» περιλαμβάνεται το αυτοτελές όχημα, ο συρμός, το αρθρωτό όχημα, ως και το τρίτροχο και τετράκυκλο, του οποίου η μάζα κενού οχήματος είναι μικρότερη ή ίση των 500 kg, μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, των οποίων η μέγιστη καθαρή ισχύς του κινητήρα δεν υπερβαίνει τα 15 kW στην περίπτωση οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων».