Άρθρο 11 – Προϋπολογισμός − Ισολογισμός – Έλεγχος οικονομικών στοιχείων

1. Η Επιτροπή έχει υποχρέωση να συντάσσει προϋπολογισμό του επόμενου έτους, ο οποίος υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών.

2. Για κάθε οικονομική χρήση, η οποία ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος, η Επιτροπή έχει υποχρέωση να συντάσσει και να δημοσιεύει ισολογισμό και οικονομικές καταστάσεις, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας.

3. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων, των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων γίνεται από δύο ορκωτούς ελεγκτές ή ελεγκτική εταιρεία.

4. Η Επιτροπή υπόκειται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.