Άρθρο 40 – Εξαιρέσεις από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 561/2006

Στο άρθρο 14 του ν. 3534/2007 (Α’ 40) προστίθεται παράγραφος 5Α, ως εξής:

«5A. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να εξαιρούνται από την εφαρμογή των άρθρων 5 έως και 9 του κανονισμού 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 ορισμένες ή όλες οι μεταφορές της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του κανονισμού και να χορηγούνται εξαιρέσεις από την εφαρμογή των άρθρων 6 έως 9 του κανονισμού 561/2006 για μεταφορές που εκτελούνται σε έκτακτες περιστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 14 του ίδιου κανονισμού. Με τις ανωτέρω αποφάσεις ρυθμίζονται και τα θέματα σχετικά με την διαδικασία χορήγησης της εξαίρεσης σε οχήματα που πραγματοποιούν αποκλειστικά τις μεταφορές που εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 3, 13 παράγραφος 1 και 14 του κανονισμού, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των όρων της εξαίρεσης εντός των ορίων του άρθρου 12 αυτού του νόμου, τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου και κάθε άλλη διοικητική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή τω άρθρων 3, 13 παράγραφος 1 και 14 του κανονισμού 561/2006».