Άρθρο 21 – Νομική φύση, αποστολή και λειτουργία της Αρχής

1. Η Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας (εφεξής Αρχή), που ιδρύθηκε με το άρθρο 25 του ν. 3446/2006, αποτελεί αυτοτελή δημόσια Υπηρεσία, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και έχει ως αποστολή την εποπτεία, τον έλεγχο και την πιστοποίηση των υπηρεσιών αεροναυτιλίας πολιτικής αεροπορίας, κατά τρόπο ανεξάρτητο, αμερόληπτο και διαφανή. Επίσης, η Αρχή εκδίδει το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών αεροναυτιλίας, καθώς και οδηγίες για τη συμμόρφωση με τους εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες αεροναυτιλίας, συντάσσει δε και παρακολουθεί την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Επιδόσεων Αεροναυτιλίας, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες αρχές των άλλων κρατών, καθώς και τους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργανισμούς Αεροναυτιλίας.

2. Ως υπηρεσίες αεροναυτιλίας νοούνται οι υπηρεσίες διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας, οι υπηρεσίες επικοινωνίας, πλοήγησης και επιτήρησης, οι μετεωρολογικές υπηρεσίες που προορίζονται για την αεροναυτιλία, οι υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών και οι υπηρεσίες σχεδιασμού εναέριου χώρου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων διορίζεται ο Διοικητής της Αρχής, ο οποίος προΐσταται όλων των Υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο της και είναι ο διατάκτης των δαπανών της.

4. Το προσωπικό της Αρχής προέρχεται από τους παρόχους Υπηρεσιών αεροναυτιλίας και μετατάσσεται ή μεταφέρεται στην Αρχή με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Διοικητή της Αρχής, στο οποίο υπάγεται το εν λόγω προσωπικό.

5. Το προσωπικό της Αρχής διέπεται από το μισθολογικό καθεστώς του προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

6. Η Αρχή καταρτίζει προϋπολογισμό δαπανών, ο οποίος υποβάλλεται κατ’ έτος για έγκριση στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ο προϋπολογισμός της Αρχής χρηματοδοτείται απευθείας από τα τέλη αεροναυτιλίας, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς του ΕΕΟ.

7. Ύστερα από γνώμη της Αρχής, εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Αρχής, στον οποίο ρυθμίζονται ιδίως: α) η διάρθρωση και λειτουργία των Υπηρεσιών της Αρχής και οι αρμοδιότητες τους, καθώς και οι θέσεις ευθύνης του προσωπικού, β) ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού, η κατανομή τους κατά κλάδους, κατηγορίες και ειδικότητες, δ) τα θέματα προμηθειών και ε) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

8. Με την έκδοση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Αρχής, οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κανονιστικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ν.3913/2011, πλην αυτών που αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις ιαια, ιβιβ, ιγιγ και ιειε της περίπτωσης Δ της ανωτέρω παραγράφου, ασκούνται εφεξής από την Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας.

 • 6 Απριλίου 2014, 01:38 | Λεωνίδας Φωτάκος

  Γενική παρατήρηση για το Άρθρο 21 , Νομική φύση, αποστολή και λειτουργία της Αρχής

  • Η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας σε άλλη οργανωτικά διαχωρισμένη αρχή, όπως αυτή περιγράφεται με στο παρόν σχέδιο νόμου, δεν προκύπτει ως ανάγκη ούτε από την εν ισχύ Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ούτε από τις Διεθνείς πρακτικές (αναφορά: Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Γαλλίας ).
  • Η Ελλάδα, σε εφαρμογή του άρθρου 4 του Ε.Κ 549/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επέλεξε τον Λειτουργικό Διαχωρισμό της ΕΕΑΑ από τον Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (ΦΠΥΑ).
  • Το Συμβούλιο της Επικρατείας με γνωμοδότηση του έκρινε την επιλογή Λειτουργικού Διαχωρισμού της ΕΕΑΑ από τον ΦΠΥΑ σύμφωνη με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Πρακτικό Συνεδριάσεως και Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας-Τμήμα Ε’, 68/2010)
  • Η πρόσφατη επιθεώρηση της ΕΕΑΑ από την European Aviation Safety Agency (EASA, Ιανουάριος 2014) έκλεισε τα ευρήματα που αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση που βασίζεται σε ευρήματα της επιθεώρησης από το ίδιο Οργανισμό το 2012 (EASA Εύρημα F2: “Adequate separation between the competent authority and the air navigation service provider is not fully achieved at the functional level”) και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το υπάρχον σχήμα (ν.4146/2013) εξασφαλίζει τον επαρκή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ ελέγχοντος και ελεγχόμενου.

  Αναλυτικά:
  1.
  ΑΕ= Αιτιολογική Εκθεση Σελ 3 παρ.2
  Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ επιχειρείται ο διαχωρισμός της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας από τον πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας (Υ.Π.Α.), σε συμμόρφωση της χώρας με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς αεροναυτιλίας.
  ΣΝ = Σχέδιο Νόμου άρθρο 21, παρ. 1
  1. Η Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας (εφεξής Αρχή), που ιδρύθηκε με το άρθρο 25 του ν.3446/2006, αποτελεί αυτοτελή δημόσια Υπηρεσία, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

  Επιχειρηματολογία:
  • Το εύρημα της EASA (F2) στην επιθεώρηση του 2012 είναι σαφές ότι αφορούσε στον “επαρκή διαχωρισμό σε λειτουργικό επίπεδο”. Ο Ν. 4146/13, αρ.68 παρ.1, επέλυσε αυτό το θέμα και στην πρόσφατη Επιθεώρηση της EASA το εύρημα έκλεισε και δεν υφίσταται πλέον. Συνεπώς δεν απαιτείται η καμία αλλαγή στο νομικό καθεστώς και τη λειτουργία της ΕΕΑΑ από την EASA.
  • Η Ελλάδα επέλεξε τον Λειτουργικό Διαχωρισμό της ΕΕΑΑ από τον Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (ΦΠΥΑ). Το ΣτΕ με την αρ. 68/2010 γνωμοδότησή του επιβεβαίωσε τη νομιμότητα της εν λόγω επιλογής, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο.

  2.
  ΑΕ= Αιτιολογική Εκθεση Σελ. 15 Πρώτη παράγραφος
  Επίσης, μέσα από την προτεινόμενη διάταξη διασφαλίζεται μόνιμα η επαρκής στελέχωση της ΕΕΑΑ με προσωπικό υψηλής συναφούς κατάρτισης και η διατήρηση των προηγούμενων οικονομικών απολαβών, αμοιβών, αποζημιώσεων αυτού ως κίνητρα προσέλκυσής του στην ΕΕΑΑ και ως εγγύηση της αμεροληψίας και ανεξαρτησίας (άμεσης και έμμεσης) της Αρχής από τους εκάστοτε φορείς υπηρεσιών αεροναυτιλίας απ’ όπου το προσωπικό προέρχεται και που εν συνεχεία επιθεωρεί.
  Και
  ‘επιφέρει και άρση των σχετικών ευρημάτων της EASA (EASA Εύρημα F2 ως άνω, και EASA Εύρημα F8:
  ‘Greece has not ensured that the competent authority has the necessary human resources to carry out all its tasks in an efficient and timely manner’)
  και απάντησης σε ένα από τα επιμέρους ερωτήματα στην Αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής EU PILOT 5128/13 προς την Ελλάδα (EU PILOT 5128/13)
  ΣΝ = Σχέδιο Νόμου άρθρο 21, παρ. 4
  4. Το προσωπικό της Αρχής προέρχεται από τους παρόχους Υπηρεσιών αεροναυτιλίας και μετατάσσεται ή μεταφέρεται στην Αρχή με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Διοικητή της Αρχής, στο οποίο υπάγεται το εν λόγω προσωπικό.

  Επιχειρηματολογία:
  • H επαρκής στελέχωση δεν διασφαλίζεται με κανέναν τρόπο με το Σ.Ν., εφόσον δεν μπορεί να θεωρείται βέβαιο ότι υπάλληλοι του ΦΠΥΑ θα επιλέξουν να αλλάξουν Υπηρεσία.
  Παράλληλα, αντίστοιχο εξειδικευμένο προσωπικό δεν υπάρχει σε καμία άλλη δημόσια υπηρεσία.
  Είναι λοιπόν σαφές, ότι ο διαχωρισμός της ΕΕΑΑ με τον ΦΠΥΑ πρέπει να παραμείνει ως έχει λειτουργικός, εφόσον έτσι διευκολύνεται η μετακίνηση προσωπικού μεταξύ των δύο φορέων, εξασφαλίζοντας την στελέχωση των εν λόγω Υπηρεσιών.
  • Το εύρημα της EASA (F2) στην επιθεώρηση του 2012 είναι σαφές ότι αφορούσε στον “επαρκή διαχωρισμό σε λειτουργικό επίπεδο”. Ο Ν. 4146/13, αρ.68 παρ.1, επέλυσε αυτό το θέμα και στην πρόσφατη Επιθεώρηση της EASA το εύρημα έκλεισε και δεν υφίσταται πλέον. Συνεπώς δεν απαιτείται η καμία αλλαγή στο νομικό καθεστώς και τη λειτουργία της ΕΕΑΑ από την EASA.
  • Με το σημερινό Νομικό Καθεστώς, το προσωπικό της ΕΕΑΑ τοποθετείται στην Υπηρεσία με απόφαση του Υπουργού ΥΠΜΕΔΙ. Η ΕΕΑΑ αποτελεί διεύθυνση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με αρμοδιότητα τη σύνταξη και εισήγηση του προϋπολογισμού της, υπό τον Διοικητή της ΥΠΑ (επίπεδο Γενικού Γραμματέα ΥΠΜΕΔΙ). Ο ΦΠΥΑ υπάγεται διοικητικά στον Υποδιοικητή της ΥΠΑ (επίπεδο σε Ειδικού Γραμματέα του ΥΠΜΕΔΙ). Και οι δύο θέσεις έχουν Πολιτικό Προϊστάμενο τον Υπουργό του ΥΠΜΕΔΙ.
  Εάν η υπάρχουσα Δομή των Υπηρεσιών αυτών που σήμερα διοικούνται σε ανώτατο επίπεδο από τον Υπουργό ΥΠΜΕΔΙ δεν εξασφαλίζει Διοικητική Ανεξαρτησία, εύλογο είναι ότι το πρόβλημα με το υπάρχον Σχέδιο Νόμου παραμένει, εφόσον ο τελικός Προϊστάμενος παραμένει ο ίδιος Υπουργός.
  • Η διαδικασία επιλογής και αποδοχής του προσωπικού, όπως αναφέρεται στο Σ.Ν., προβλέπει την εισήγηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠΜΕΔΙ και του Διοικητή της ΕΕΑΑ για την επιλογή υπαλλήλων που υπάγονται σε άλλο φορέα (ΥΠΑ-ΦΠΥΑ). Οι όποιες μετακινήσεις-μετατάξεις υπαλλήλων θα πρέπει να ακολουθούν τα προβλεπόμενα από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα. Με το προωθούμενο σχέδιο Νόμου επιχειρείται να δημιουργηθεί καθεστώς αντιτιθέμενο στον τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο οι υποψήφιοι υπάλληλοι της ΕΕΑΑ, ενώ ανήκουν οργανικά στην ΥΠΑ, θα κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου το οποίο δεν τους γνωρίζει και δεν διαθέτει τους Υπηρεσιακούς τους φακέλους, γεγονός απαραίτητο για την αξιολόγηση και την επιλογή τους.
  • Τέλος, είναι επίσης έξω από κάθε έννοια Δημοσίου Δικαίου ο εκάστοτε “Διοικητής” της ΕΕΑΑ, χωρίς κανένα αντικειμενικό κριτήριο και με ανύπαρκτη διαδικασία, να εισηγείται την επιλογή του προσωπικού που θα στελεχώσει την ΕΕΑΑ!

  3.
  ΣΝ = Σχέδιο Νόμου άρθρο 21, παρ. 7
  7. Ύστερα από γνώμη της Αρχής, εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Αρχής, στον οποίο ρυθμίζονται ιδίως:
  α) η διάρθρωση και λειτουργία των Υπηρεσιών της Αρχής και οι αρμοδιότητες τους, καθώς και οι θέσεις ευθύνης του προσωπικού,
  β) ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού, η κατανομή τους κατά κλάδους, κατηγορίες και ειδικότητες,
  δ) τα θέματα προμηθειών και
  ε) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

  Επιχειρηματολογία:
  • Οι Κανονισμοί Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Αρχής, για να έχουν νομική υπόσταση, θα πρέπει να έχουν τη μορφή Π.Δ. και να έχουν υποστεί την προβλεπόμενη νομική επεξεργασία και όχι να βασίζονται στην «γνώμη» του εκάστοτε Διοικητή της Αρχής.

 • 31 Μαρτίου 2014, 07:13 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

  1. –ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ <> ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΑΓΡ. 8 ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΟΥΜΕ / ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΠΑΡΑΓΡ (ιδ ιδ) «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ » ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΤΟΥ Ν.3913 ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΛΟΓΟΥΣ ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ (ιβιβ) (ιγιγ) και (εε) ΦΕΚ/Β/2607/15-10-13 ,ΦΕΚ/Β/1093/12-12-78 & ΦΕΚ /Β/1026/20-7-05 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.
  ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ (ιδιδ) ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ (ιβιβ) (ιειε) & (ιγιγ) ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ