Άρθρο 51 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4024/2011 και του ν. 3833/2010

1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του Α΄ Κεφαλαίου του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί – Δ.Ε.Κ.Ο» (Α΄ 314), όπως ισχύει, οι οποίες είτε λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση, με το σύστημα της, κυκλωματικής εργασίας, είτε το προσωπικό τους απασχολείται και μετά τη λήξη των ωρών της υποχρεωτικής απασχόλησης για τις ανάγκες της επίβλεψης των εκτελούμενων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3669/2008, υπό των αναδόχων δημόσιων έργων, είναι δυνατόν, με αποφάσεις των Διοικήσεών τους, οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού τους να κατανέμονται, ανά υπάλληλο, καθ΄ υπέρβαση των παραπάνω ωρών, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης, ανά μήνα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό που προκύπτει από το γινόμενο των είκοσι (20) ωρών επί τον αριθμό των εργαζομένων, ανά αντίστοιχη Διεύθυνση ή Υπηρεσιακή Μονάδα, της Δημόσιας Επιχείρησης».
2. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 20 Ν. 4024/2011 (Α΄ 226), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Κατ΄ εξαίρεση, για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, είναι δυνατόν, με αποφάσεις των Διοικήσεών τους, οι ώρες της νυκτερινής εργασίας, καθώς και οι ώρες της εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, να κατανέμονται, ανά υπάλληλο, καθ΄ υπέρβαση των παραπάνω ωρών, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός των ωρών της νυκτερινής εργασίας, καθώς και οι ώρες της εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά μήνα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό που προκύπτει από το γινόμενο των δεκαέξι (16) ωρών επί τον αριθμό των εργαζομένων, ανά αντίστοιχη Διεύθυνση ή Υπηρεσιακή Μονάδα, της Δημόσιας Επιχείρησης».
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ομοίως δεν περιλαμβάνεται και η προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 2465/1997 (Α’ 28), όπως ισχύει. Το ύψος της ανωτέρω εκπαιδευτικής – εξεταστικής αποζημίωσης και κάθε σχετικό θέμα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
4. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 ν. 3833/2010 (Α΄ 40) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του Α΄ Κεφαλαίου του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί – Δ.Ε.Κ.Ο.» (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005), όπως ισχύει, οι οποίες είτε λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση, με το σύστημα της, κυκλωματικής εργασίας, είτε το προσωπικό τους απασχολείται και μετά τη λήξη των ωρών της υποχρεωτικής απασχόλησης για τις ανάγκες της επίβλεψης των εκτελούμενων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3669/2008, υπό των αναδόχων δημόσιων έργων, είναι δυνατόν, με αποφάσεις των Διοικήσεων τους, οι παραπάνω ημέρες των, κατ΄ έτος και κατά μήνα, μετακινήσεων εκτός έδρας, να κατανέμονται, ανά υπάλληλο, καθ΄ υπέρβαση του επιτρεπόμενου με το παρόν ανωτάτου ορίου ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός των ημερών, ανά έτος ή μήνα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό που προκύπτει από το γινόμενο των εξήντα (60) μετακινήσεων επί τον αριθμό των εργαζομένων, ανά αντίστοιχη Διεύθυνση ή Υπηρεσιακή Μονάδα, της Δημόσιας Επιχείρησης».