Άρθρο 48 – Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

1. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κ.ν. 2696/1999, Α’ 57) προστίθεται παράγραφος 4α ως εξής:
«4α. Ειδικότερα για τους οδικούς συρμούς μεταφοράς οχημάτων, επιτρέπεται η μεταφορά οχημάτων που προεξέχουν άπω το εμπρόσθιο τμήμα του συρμού μέχρι 0,50 μέτρο και από το πίσω τμήμα του συρμού μέχρι 1.50 μέτρο. Οι προεξοχές αυτές μετρούνται από το απώτερο σταθερό τμήμα του αμαξώματος του συρμού μπροστά ή πίσω μέχρι του απώτερου σημείου του πρώτου ή τελευταίου οχήματος που αποτελούν μέρος του φορτίου αντίστοιχα. Κάποια από τα οχήματα που αποτελούν το φορτίο μπορούν να στηρίζονται σε εκτεινόμενες φορητές κατασκευές που προεξέχουν του αμαξώματος και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη μέτρηση των διαστάσεων, χωρίς να επιτρέπεται αυτές οι κατασκευές να εξέχουν και του φορτίου».

2. Στο άρθρο 34 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:
«15. Οι διατάξεις της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τον καθορισμό των θέσεων στάσης, αφετηρίας των λεωφορείων που διενεργούν διεθνείς λεωφορειακές γραμμές, στις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Ομοίως εφαρμόζονται για τον καθορισμό των θέσεων στάσης και αφετηρίας των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων για όλη την επικράτεια της χώρας».

3. Το άρθρο 49 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 49
Αγώνες στις οδούς και στις πίστες

1.Αγώνες ζωήλατων οχημάτων, ζώων, ποδηλάτων, αυτοκινήτων, τετράτροχων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων σε οδούς και χώρους του πεδίου εφαρμογής του παρόντος, για τους οποίους απαιτείται διακοπή ή δυσχέρεια της δημόσιας κυκλοφορίας, επιτρέπεται να γίνονται μόνο έπειτα από σχετική άδεια.
2. Η κατά τη προηγούμενη παράγραφο άδεια χορηγείται:
α) Για τους αγώνες ζωήλατων οχημάτων και ζώων, από τις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Τροχαίας.

β) Για τους αγώνες ποδηλάτων, ομοίως από τις παραπάνω Αρχές, έπειτα από προηγούμενη αίτηση των ενδιαφερομένων και γνώμη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.).

γ) Για όλους τους αγώνες μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και τετράτροχων οχημάτων, που διενεργούνται από συλλόγους, μέλη της ειδικώς αναγνωρισμένης Αθλητικής Ομοσπονδίας, ή από την ίδια, από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ή τις εξουσιοδοτημένες από αυτόν Αρχές, έπειτα από σύμφωνη γνώμη της Αθλητικής Ομοσπονδίας Μοτοσικλετών ή του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί νόμιμα στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (Δ.Ο.Μ.), σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας που ορίζει η Διεθνής Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (Δ.Ο.Μ.). Ειδικά για τους αγώνες που διοργανώνονται από την Αθλητική Ομοσπονδία Μοτοσικλετών, απαιτείται απλή αίτησή της κατά τους όρους της παρούσας παραγράφου.

δ) Για όλους τους αγώνες αυτοκινήτων, οχημάτων καρτ, παλαιών αυτοκινήτων ιστορικού ενδιαφέροντος, από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ή τις εξουσιοδοτημένες από αυτόν Αρχές, έπειτα από σύμφωνη γνώμη της Αθλητικής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτων ή του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί νόμιμα στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.), σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας που ορίζει η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.).

ε) Για όλες τις εκδηλώσεις των παλαιών αυτοκινήτων ιστορικού ενδιαφέροντος από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ή τις εξουσιοδοτημένες από αυτόν Αρχές, έπειτα από σύμφωνη γνώμη του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί νόμιμα στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α) ή τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.).

Η αίτηση των ενδιαφερομένων για τις ανωτέρω περιπτώσεις γ’, δ’ και ε’ του παρόντος υποβάλλεται κατά περίπτωση στις ανωτέρω Αθλητικές Ομοσπονδίες (Αυτοκινήτου ή Μοτοσικλετών) ή στα νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα είτε τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.), είτε τη Διεθνή Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (Δ.Ο.Μ.), είτε τη Διεθνή Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α), και διαβιβάζεται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή στις εξουσιοδοτημένες από αυτόν Αρχές, μαζί με την απαιτούμενη σύμφωνη γνώμη τους, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική άδεια
3. Για την περίπτωση των οχημάτων καρτ, απαιτείται άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή άδεια οδηγού αγώνων κάρτινγκ οποιασδήποτε κατηγορίας, που έχει εκδοθεί από την Αθλητική Ομοσπονδία Αυτοκινήτου ή από το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί νόμιμα στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.). Τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από το Διεθνή Κανονισμό Καρτ, τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους θεατές, εφαρμόζονται αναλόγως.

4. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και με ποινή απαγόρευσης διοργάνωσης αγώνων για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της παράβασης».

 • 30 Μαρτίου 2014, 08:18 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΕΤΡΑΚΑΚΙΣ

  Η υποπαραγράφος β της παραγράφου 2 του άρθρου 34
  «2. H στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται:
  β) Σε απόσταση μικρότερη από δώδεκα (12) μέτρα από στάσεις αστικών, υπεραστικών, ηλεκτροκίνητων λεωφορείων και τροχιοδρομικών οχημάτων….»
  θα πρέπει να τροποποιηθεί όπως παρακάτω :
  «2. H στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται:
  β) Σε απόσταση μικρότερη από δώδεκα (12) μέτρα από στάσεις λεωφορείων, τρόλλεϋ και τροχιοδρομικών οχημάτων που έχουν οριοθετηθεί με οριζόντια σήμανση ή κατακόρυφα με πινακίδα Π-28….»

  Ενώ η δεύτερη παράγραφος της προτεινόμενης παρ. 15 του άρθρου 34, θα πρέπει εφόσον ρυθμίζει θέματα για «ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων» του άρθρου 36 του Ν 3710/08 « Επιτρέπεται η θέση σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων, δηµόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου, αστικής περιήγησης πόλεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ….. » να προσδιορίσει την έννοια της « αστικής περιήγησης πόλεων» του Ν 3710/08
  θα πρέπει να τροποποιηθεί όπως παρακάτω :
  «…Ομοίως εφαρμόζονται για τον καθορισμό των θέσεων στάσης και αφετηρίας των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων για όλη την επικράτεια της χώρας, εντός των θεσμοθετημένων Αστικών περιοχών ή εντός των εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων ή εντός των ορίων των οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 και οριοθετημένων με το Π.Δ. 24-4-1985 (ΦΕΚ 181 τ. Δ΄ 1985)…»

  Εφόσον όμως ο αληθής στόχος της ρύθμισης είναι η κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου (κωδικός αμαξώματος CJ – Διώροφο όχημα ανοικτής οροφής σύμφωνα με τον κανονισμό 678/2011 (L 185/2011 σελ 48)) σε όλη την επικράτεια της χώρας χωρίς περιορισμούς (αστικής περιήγησης πόλεων κ.λ.π.) , με την προϋπόθεση να έχουν έγκριση τύπου σύμφωνα με την αριθμ. 29949/1841/09 κοινή Υπουργική απόφαση «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ…» ΦΕΚ 2112/Β/09) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα τότε
  θα πρέπει να διατυπωθεί όπως παρακάτω :
  «…Ομοίως εφαρμόζονται για τον καθορισμό των θέσεων στάσης και αφετηρίας των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης κλειστού ή ανοικτού τύπου για όλη την επικράτεια της χώρας….»
  καλύπτοντας και το κενό που υπάρχει για τον καθορισμό των «στάσεων Τουριστικών Λεωφορείων» εντός κατοικημένων περιοχών για αποβίβαση/επιβίβαση επιβατών στα πλαίσια οργανωμένων εκδρομών στην επικράτεια της χώρας (βλέπε αριθμ. πρωτ. ΔΜΕΟ/232/18-2-14 «καθορισμός στάσεων επιβατικών γραμμών» της Δ/νσης Μελετών Έργων Οδοποιίας του Υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών και Δικτύων)

  Με τις καλύτερες ευχές από το όμορφο Ρέθυμνο.

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΕΤΡΑΚΑΚΙΣ
  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ
  ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ADR – ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΣΑΜΕΕ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Ε.ΣΥ.Δ.
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ – ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
  ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ & ΟΔΗΓΟΥΣ
  Εμμ. Καλαϊτζάκη 37
  ΤΘ: ΒΟΧ 548
  74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
  Ηλεκτρονική διεύθυνση: gpetrak@e-driving.gr
  Τηλέφωνο: 28310-26740
  Τηλεομοιότυπο: 28310-26740
  Κινητό: 6976693390 / 6976615346