Άρθρο 52 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4199/2013 και του ν. 1108/1980

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 115 του ν. 4199/2013 (Α’ 216) καταργείται.
2. Το άρθρο 6 του ν. 1108/1980 (Α’ 304) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
1. Επιτρέπεται με τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή άλλου εναλλακτικού καυσίμου φιλικού προς το περιβάλλον για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων και λιπαντηρίων αυτοκινήτων κείμενων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και των πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς.
3. Με τη δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα ανωτέρω θέματα καταργείται».