Άρθρο 59 – Έκδοση προσωρινών αδειών λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων έργων (Σ.Ε.Μ.Ε.)

Στο άρθρο 6 του ν. 1575/1985 (Α’ 229), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Τα λειτουργούντα καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έως την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, συνεργεία επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων έργων, υποχρεούνται να λαμβάνουν προσωρινή άδεια λειτουργίας από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Οι προϋποθέσεις χορήγησης προσωρινής άδειας λειτουργίας των ανωτέρω συνεργείων, η διαδικασία προσωρινής αδειοδότησης, ο τρόπος διενέργειας των ελέγχων και επιβολής του παραπάνω προστίμου θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η άδεια χορηγείται μετά από σχετική αίτηση, η οποία, για τα ήδη λειτουργούντα συνεργεία, υποβάλλεται εντός 6 μηνών από την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης του προηγούμενου εδαφίου. Τα ιδρυόμενα μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης συνεργεία θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση πριν την έναρξη λειτουργίας τους. Σε όσους εκτελούν ή επιβλέπουν εργασίες συντήρησης και επισκευής Μηχανημάτων Έργων χωρίς να έχουν την απαιτούμενη προσωρινή άδεια, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1000 ευρώ».