Άρθρο 63 – Τροποποίηση του π.δ. 138/2009

1. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 138/2009 (Α΄185) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κάθε μελετητής μπορεί να δεσμεύσει το πτυχίο του σε μία μόνο εταιρεία μελετών. Η δέσμευση στερεί το μελετητή του δικαιώματος να υποβάλει εφεξής φακέλους συμμετοχής με το ατομικό πτυχίο του και προσφορές σε κάθε είδους διαδικασίες για την ανάληψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης ή παροχής υπηρεσιών».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 138/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ορίζεται ως Γραμματέας της υπάλληλος της ΓΓΔΕ του ΥΠΥΜΕΔΙ με τον αναπληρωτή του».