Άρθρο 24 – Άλλες υποχρεώσεις των παρόχων και της Αρχής

1. Η επιβολή των μέτρων που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο δεν απαλλάσσει τον αντίστοιχο πάροχο από την υποχρέωση να αποκαταστήσει το ταχύτερο την επισημανθείσα απόκλιση. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το διάστημα που η απόκλιση παραμένει σε εκκρεμότητα, ο πάροχος υποχρεούται να προτείνει εγγράφως στην Αρχή για έγκριση μεθόδους και διαδικασίες προσωρινής εφαρμογής, καθώς και αντίστοιχες που αποβλέπουν στην οριστική αποκατάστασή της απόκλισης. Η Αρχή εξετάζει τις προτάσεις του παρόχου και τις εγκρίνει, αφού βεβαιωθεί ότι με την εφαρμογή τους η παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας μπορεί να συνεχισθεί χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια των πτήσεων.

2. Αν η αποκατάσταση της επισημανθείσας απόκλισης δεν υλοποιηθεί εντός του αμοιβαία συμφωνηθέντος μεταξύ παρόχου και Αρχής χρονοδιαγράμματος, η Αρχή έχει το δικαίωμα της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης του πιστοποιητικού του παρόχου.

3. Για την άρση των μέτρων που αναφέρονται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, ο πάροχος παρακολουθεί την εξέλιξη του προβλήματος και ενημερώνει ανάλογα την Αρχή, η οποία αίρει τα μέτρα, εφόσον βεβαιωθεί ότι τα αίτια επιβολής τους δεν υφίστανται πλέον.