Άρθρο 62 – Επιθεωρητές Δημοσίων Έργων

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 177 του κ.ν. 3669/2008 (Α΄ 116) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από 01.01.2014 οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρ.19 του ν. 4038/2012 έχουν ανάλογη εφαρμογή στους Επιθεωρητές Δημοσίων Έργων που υπηρετούν το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων».