Άρθρο 57 – Περιστασιακή απασχόληση

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 107 της Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων (κ.ν. 3669/2008), προστίθεται προτελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Η εμπειρία στελεχών για εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) είναι δυνατόν να προέρχεται και από περιστασιακή απασχόληση σε επιχείρηση του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π), με την οποία συνδέεται αποδεδειγμένα η επιχείρηση στην οποία ανήκει το στέλεχος».

  • 7 Απριλίου 2014, 11:26 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΣΑΤΕ

    Το εν λόγω άρθρο του σχεδίου νόμου προς διαβούλευση έχει ως εξής:
    «Στην παράγραφο 4 του άρθρου 107 της Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων (κ.ν. 3669/2008), προστίθεται προτελευταίο εδάφιο ως εξής:
    «Η εμπειρία στελεχών για εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) είναι δυνατόν να προέρχεται και από περιστασιακή απασχόληση σε επιχείρηση του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π), με την οποία συνδέεται αποδεδειγμένα η επιχείρηση στην οποία ανήκει το στέλεχος».»

    Θα πρέπει να επεξηγηθεί περαιτέρω η έννοια της αποδεδειγμένα συνδεδεμένης επιχείρησης.