Άρθρο 29 – Ρυθμίσεις σχετικά τη διάθεση εισιτηρίων και τον έλεγχο κομίστρου στα μέσα μεταφοράς

1. Το άρθρο 1 του ν. 1214/1981 (Α’ 286), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι επιβάτες των χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων δημόσιας χρήσης (οδικών αστικών και υπεραστικών και σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών), οφείλουν να καταβάλουν το νόμιμο, κατά περίπτωση, κόμιστρο της αντιστοίχου διαδρομής, που ορίζονται από την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική, αμέσως μετά την είσοδό τους επί των συγκοινωνιακών μέσων ή και των χώρων πρόσβασης σ’ αυτά (προκειμένου για τα υπόγεια μέσα μεταφοράς – ΜΕΤΡΟ, Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος), να φυλάσσουν το αποδεικτικό καταβολής καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής και να επιδεικνύουν αυτό όταν ζητείται από αρμόδιο, κατά νόμο, Ελεγκτή.
2. Στους επιβάτες, που, κατά την διάρκεια του ελέγχου από αρμόδιο Ελεγκτή, δεν επιδεικνύουν το αποδεικτικό καταβολής του νόμιμου κομίστρου (κανονικού ή μειωμένου που οφείλει να διαθέτει επικυρωμένο κατά τον έλεγχο ο επιβάτης για τη νόμιμη μετακίνησή του), επιβάλλεται το, κατά περίπτωση, πρόστιμο ως εξής:
α. Στους διακινούμενους με αστικά συγκοινωνιακά μέσα στις περιοχές Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ίσο με το 60πλάσιο του νομίμου εισιτηρίου.
β. Στους διακινούμενους με αστικά συγκοινωνιακά μέσα των λοιπών περιοχών της χώρας, ίσο με το 20πλάσιο του νομίμου εισιτηρίου.
γ. Στους διακινούμενους με υπεραστικά συγκοινωνιακά μέσα, ίσο με τα διπλάσιo της τιμής του εισιτηρίου αφετηρίας – τέρματος του δρομολογίου.
δ. Στους διακινούμενους με σιδηροδρομικά οχήματα, ίσο με το διπλάσιο του αντιτίμου της διαδρομής την οποία πραγματοποίησε το τρένο, από την αφετηρία αυτού και έως του πρώτου, μετά την διαπίστωση της παράβασης, σταθμού στον οποίο προβλέπεται στάση της αμαξοστοιχίας.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τα ως άνω επιβαλλόμενα πρόστιμα μπορεί να μεταβάλλονται».
2. To άρθρο 2 του ν. 1214/1981, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Αρμόδιοι για τον έλεγχο και επιβολή προστίμου
1. Αρμόδιοι για την διενέργεια των ελέγχων μετακίνησης με το νόμιμο κόμιστρο και της επιβολής προστίμου στους καταλαμβανόμενους παραβάτες (μετακινούμενοι χωρίς το επικυρωμένο νόμιμο κόμιστρο ή αν δεν επιδεικνύουν αυτό κατά τον έλεγχο) είναι οι εντεταλμένοι Ελεγκτές Κομίστρου, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του οικείου συγκοινωνιακού φορέα ή υπάλληλοι τρίτου φορέα (νομικού προσώπου), στον οποίο έχει αναθέσει ο οικείος συγκοινωνιακός φορέας τον έλεγχο κομίστρου, εφόσον οι υπάλληλοι του τρίτου φορέα φέρουν ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση του οικείου συγκοινωνιακού φορέα. Ειδικά, για τις αστικές συγκοινωνίες της περιοχής ευθύνης του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), αρμόδιος φορέας για την διενέργεια του ελέγχου καταβολής κομίστρου είναι ο Ο.Α.Σ.Α., ο οποίος δύναται να αναθέσει την δραστηριότητα αυτή στις οικείες Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΠΣΕ) του ν. 3920/2011 (Α’ 33) ή σε εταιρεία που ιδρύει ο Ο.Α.Σ.Α. για τον ίδιο σκοπό.
2. Η επιβολή του προστίμου γίνεται με πράξη του ειδικώς εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό Ελεγκτή Κομίστρου, ως ανωτέρω ορίζεται, την οποία συντάσσει κατά την διαπίστωση της παράβασης, δηλαδή εντός του οχήματος και ειδικά για τους μετακινούμενους με το ΜΕΤΡΟ και τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο το πρόστιμο επιβάλλεται και σε όσους δεν επιδεικνύουν το αποδεικτικό του νόμιμου κομίστρου στις αποβάθρες μετά τα επικυρωτικά (ακυρωτικά) μηχανήματα.
3. Αντίγραφο της πράξης βεβαίωσης παράβασης παραδίδεται στον παραβάτη από τον Ελεγκτή Κομίστρου που διαπίστωσε την παράβαση. Στην πράξη βεβαίωσης της παράβασης διατυπώνεται πρόσκληση στον παραβάτη για άμεση πληρωμή του προστίμου στον συντάκτη της πράξης Ελεγκτή Κομίστρου ή για πληρωμή μέσα σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της βεβαίωσης της παράβασης στο ταμείο του οικείου Συγκοινωνιακού φορέα ή με άλλο τρόπο που θα καθορίσει ο οικείος συγκοινωνιακός φορέας,
4. Ο καταλαμβανόμενος ως παραβάτης είναι υποχρεωμένος, αν δεν καταβάλει αμέσως το πρόστιμο στον συντάκτη της πράξης επιβολής του, να επιδείξει στον αρμόδιο για τον έλεγχο και την καταβολή του προστίμου Ελεγκτή Κομίστρου, την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Σε περίπτωση άρνησης του παραβάτη να καταβάλει αμέσως το πρόστιμο και να επιδείξει στοιχείο αποδεικτικό της ταυτότητάς του, ο ελεγκτής Κομίστρου μπορεί να ζητήσει την συνδρομή αστυνομικού οργάνου, το οποίο (αστυνομικό όργανο) υποχρεούται να συνδράμει τον Ελεγκτή για την καταγραφή στη βεβαίωση παράβασης των στοιχείων του παραβάτη.
5. Αν το επιβαλλόμενο πρόστιμο δεν καταβάλλεται από τον παραβάτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, η πράξη επιβολής προστίμου διαβιβάζεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Εφορία (Δ.Ο.Υ.), στην οποία υπάγεται ο συγκοινωνιακός φορέας. Το πρόστιμο στην περίπτωση αυτή βεβαιώνεται στο πενταπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος και εισπράττεται ως έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, από το οποίο αποδίδεται στον συγκοινωνιακό φορέα που βεβαίωσε την παράβαση το ποσό του επιβληθέντος προστίμου κατά την βεβαίωση της παράβασης».
3. Το άρθρο 3 του ν. 1214/1981 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Ρύθμιση λεπτομερειών
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται ο τύπος της βεβαίωσης παράβασης, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του προηγουμένου άρθρου.»
4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3920/2011 προστίθεται περίπτωση κθ’ ως εξής:
«κθ. Η σύναψη συμβάσεων με τρίτους με αντικείμενο την εκ μέρους τους έκδοση ή και διάθεση στο επιβατικό κοινό κάθε μορφής αποδεικτικού καταβολής κομίστρου».