Άρθρο 36 – Ρυθμίσεις για εκμισθωμένα Ι.Χ. Αυτοκίνητα με οδηγό

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 105 του ν.4199/2013 (Α’ 216) αντικαθίσταται ως εξής:
«1α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Τουρισμού και με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.1903/1990(Α’ 142) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθορίζονται τα διακριτικά γνωρίσματα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που φέρουν τα εκμισθωμένα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκίνητα με οδηγό προκειμένου να πραγματοποιούνται οι μεταφορές της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) όπως ισχύει, τα διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις για κάθε είδος παράβασης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
β. Για κάθε περίπτωση εκτέλεσης μεταφοράς με εκμισθωμένα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκίνητα με οδηγό που δε φέρουν τα διακριτικά γνωρίσματα και τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία της κοινής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται από την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα, για τους χώρους ευθύνης του, στις επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α’ 222) όπως ισχύει διοικητικό πρόστιμο ύψους από εκατό ευρώ (100 €) έως εξακόσια ευρώ (600 €) και διοικητική κύρωση αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) για χρονικό διάστημα από δέκα (10) έως τριάντα (30) ημέρες».