Άρθρο 38 – Σύσταση Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου σε Δήμους

Στο άρθρο 1 του ν. 3446/2006 (Α’ 49), στο τέλος, προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

«11. Στις παραμεθόριες περιοχές όπως ορίζονται στο ν. 287/1976 (Α’ 78) όπως ισχύει κάθε φορά, μπορούν να συστήνονται ένα ή περισσότερα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Δήμων Παραμεθόριων Περιοχών (ΜΚΕ-ΔΠΠ). Τα έσοδα από την είσπραξη των προστίμων που επιβάλλουν τα ΜΚΕ-ΔΠΠ αποτελούν έσοδα των Δήμων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με τη συγκρότηση, τη σύνθεση, την τοπική αρμοδιότητα ελέγχου, την αποζημίωση των μελών τους και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λειτουργία τους».