Άρθρο 12 – Θετικά οικονομικά αποτελέσματα

1. Αν από την οικονομική διαχείριση της Επιτροπής, εκάστου έτους, προκύπτει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα, ποσοστό του αποτελέσματος αυτού αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Το αποδιδόμενο ποσοστό, που δεν θα υπερβαίνει το 80% επί του θετικού αποτελέσματος, καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

3. Το ποσό που παραμένει στην Επιτροπής διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού προς κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της.