Άρθρο 35 – Κατηγορίες παραβάσεων λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

1. Οι παραβάσεις της νομοθεσίας για τη λειτουργία των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που έχουν ταξινομηθεί στη Ελλάδα καθώς και των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που φέρουν αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας κατατάσσονται, ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, στις κάτωθι κατηγορίες:
α) Ελαφρές παραβάσεις.
β) Σοβαρές παραβάσεις.
γ) Πολύ σοβαρές παραβάσεις.
δ) Ιδιαζόντως σοβαρές παραβάσεις.
2. Τα ύψη των διοικητικών προστίμων για τις κατηγορίες παραβάσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προσδιορίζονται ως εξής:
α) Για τις ελαφρές: από πενήντα ευρώ (50,00€) έως εκατό ευρώ (100,00€)
β) Για τις σοβαρές: από εκατό ευρώ (100,00€) έως τριακόσια ευρώ (300,00€).
γ) Για τις πολύ σοβαρές: από τριακόσια ευρώ (300,00€) έως εξακόσια ευρώ (600,00€)
δ) Για τις ιδιαζόντως σοβαρές: από εξακόσια ευρώ (600,00€) έως τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00€)
3. Στους παραβάτες των διατάξεων περί λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων δύναται να επιβάλλεται από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα, πέραν των διοικητικών προστίμων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η διοικητική κύρωση της αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του αυτοκινήτων (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) ή της αφαίρεσης της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για χρονικό διάστημα από τρεις (3) ημέρες έως έξι (6) μήνες στους ιδιοκτήτες, εκμεταλλευτές ή οδηγούς των οχημάτων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατατάσσονται, ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, οι παραβάσεις του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στις κατηγορίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθορίζονται τα διοικητικά πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις ανά κατηγορία παράβασης, η διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής αυτών από τα αρμόδια όργανα ελέγχου του άρθρου 104 του ν.4070/2012 όπως ισχύει καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’ και δ’ του άρθρου 100 του ν.4070/2012 (Α’ 82) όπως ισχύει, καθορίζονται οι παραβάσεις που εξετάζονται καθώς και τα διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις που επιβάλλονται από τα αρμόδια για τον έλεγχο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων Πειθαρχικά Συμβούλια.
5. Μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου παύει η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 των π.δ 243 και 244/1987 (Α’ 104), των περιπτώσεων γ’ και δ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν.2801/2000 (Α’ 46) όπως ισχύει, των παραγράφων 2,3 και 4 του άρθρου 98 και το άρθρο 101 του ν.4070/2012 όπως ισχύει».