Άρθρο 34 – Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα

1. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Ε.Δ.Χ. από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων Ειδικής Μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ) χωρίς μετρητή. Τα Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες πρέπει να είναι ειδικά διασκευασμένα για το σκοπό αυτό (ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ).»

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 82 του ν.4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«6α. Έναρξη- Τέλος διαδρομής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου:
i. Έναρξη διαδρομής: Το σημείο επιβίβασης του επιβάτη.
ii. Τέλος διαδρομής: Το σημείο αποβίβασης του επιβάτη.
β. Έναρξη- Τέλος λειτουργίας ταξιμέτρου Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτου.
i. Έναρξη λειτουργίας ταξιμέτρου: Στις περιπτώσεις μίσθωσης και προμίσθωσης όπου ο επιβάτης βρίσκεται εντός των ορίων της έδρας- διοικητικής μονάδας του Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτου το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία με την επιβίβαση- παραλαβή του επιβάτη, ενώ στις περιπτώσεις προμίσθωσης όπου ο επιβάτης βρίσκεται εκτός των ορίων της έδρας- διοικητικής μονάδας του Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ, το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία στο σημείο εξόδου από τα όρια της έδρας- διοικητικής μονάδας
ii. Τέλος λειτουργίας ταξιμέτρου: Στο τέλος της διαδρομής του Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτου.»

3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 82 του ν.4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Ταξίμετρο: Η συσκευή που υπολογίζει αυτόματα και καταγράφει κάθε χρονική στιγμή το πληρωτέο για μεταφορά με Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκίνητο χρηματικό ποσό.»

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 85 του ν.4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από προηγούμενη γνώμη επιτροπής που αποτελείται από τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών της οικείας Περιφέρειας ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, έναν (1) εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Τροχαίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων της ίδιας αυτής Περιφέρειας και έναν (1) εκπρόσωπό του ή των σωματείων επιτηδευματιών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της Περιφέρειας αυτής, έναν (1) εκπρόσωπο του σωματείου εργαζομένων οδηγών ΤΑΞΙ της Περιφέρειας αυτής και έναν (1) εκπρόσωπο από τα Εμπορικά Επιμελητήρια της Περιφέρειας αυτής. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και συνεδριάζει και αποφαίνεται εγκύρως εφόσον παρίστανται και υπογράφουν την σχετική γνώμη της τρία (3) από τα μέλη της».

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 88 του ν.4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η προμίσθωση Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτου γίνεται από τον επιβάτη προσωπικά ή τηλεφωνικά ή μέσω ειδικών ραδιοδικτύων ταξί ή ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με καταβολή του προβλεπόμενου αντιτίμου και της τυχόν ειδικής προσαύξησης. Στην περίπτωση αυτή το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία κατά τα οριζόμενα της περίπτωσης β’ της παραγράφου 6 του άρθρου 82 του παρόντος νόμου».

6. Στο άρθρο 91 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Τα Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ αυτοκίνητα επιτρέπεται να μεταφέρουν αποκλειστικά ΑμΕΑ καθώς και τους συνοδούς αυτών».

7. Η υποπερίπτωση (αα) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«(αα) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για ένα από τα αδικήματα του εδαφίου α΄ του άρθρου 100 του παρόντος νόμου».

8. Στο άρθρο 102 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, πλην των περιπτώσεων γονικής παροχής ή κληρονομικής διαδοχής, των νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της διαδικασίας των άρθρων 85 και 106 του παρόντος νόμου για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων του οικείου Περιφερειάρχη της παραγράφου 9 του άρθρου 106 του παρόντος νόμου».

9. Το τελευταίο εδάφιο των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 106 του ν.4070/2012 (Α’ 82) όπως ισχύει, αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Άδειες χορηγούνται στους κληρωθέντες».

10. Στο άρθρο 106 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Οι δικαιούχοι νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων στο όνομα των οποίων έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου δύνανται εντός αποκλειστικής προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης αυτών να ταξινομήσουν και να θέσουν σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα. Στις περιπτώσεις παρέλευσης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος δίχως την ταξινόμηση και θέση σε κυκλοφορία αυτοκινήτου, τότε με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται οριστικά το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου».

11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 109 του ν.4070/2012 (Α’ 82) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα άρθρα 107 και 108 του παρόντος νόμου, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν εκδοθεί, πλην των δικαιολογητικών (i) και (ii) της ενότητας Β της παρούσας παραγράφου, μετά την πρώτη ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης των οικείων Περιφερειαρχών του άρθρου 106.

12. Η παράγραφος 1 του άρθρου 110 του ν.4070/2012 (Α’ 82) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφανείας στο πρόσωπό τους, τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του παρόντος οφείλουν μαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για καθεμία άδεια για την οποία ενδιαφέρονται.»

13. Στο άρθρο 111 του ν.4070/2012, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
«11. Ειδικά για τις έδρες- διοικητικές μονάδες των Περιφερειών όπου έως τη δημοσίευση του παρόντος έχει εφαρμοστεί για πρώτη φορά η διαδικασία αδειοδότησης των άρθρων 85 και 106 του ν.4070/2012, οι δικαιούχοι νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων στο όνομα των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις έγκρισης παραχώρησης θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, δύνανται να τα ταξινομήσουν έως τις 30-08-2014. Στις περιπτώσεις παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας δίχως την ταξινόμηση και θέση σε κυκλοφορία αυτοκινήτου, τότε με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται οριστικά το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου».

14. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14 των π.δ. 243 και 244/ 1987 (Α’ 104) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δε γνωρίζει γραφή ή παρουσιάζει Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (λ.χ. δυσλεξία), η ειδική εξέτασή του πραγματοποιείται προφορικά από την επιτροπή των εξετάσεων η οποία του διαβάζει το ερωτηματολόγιο και σημειώνει τις αντίστοιχες απαντήσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασης και χρήσης Μηχανογραφικού Συστήματος για τη διεξαγωγή της ειδικής εξέτασης υποψηφίων για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, τότε στους εν λόγω υποψηφίους εφαρμόζονται αναλογικά οι ρυθμίσεις περί της εξέτασης υποψηφίων για την απόκτηση άδειας οδήγησης, ήτοι εξετάζονται με τη βοήθεια προσωπικών ακουστικών και με εκφώνηση των ερωτηματολογίων από την επιτροπή των εξετάσεων.
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι που παρουσιάζουν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες καταθέτουν γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής (Δ.Ι.Ε.) η οποία εκδίδεται κατόπιν ειδικής διαγνωστικής έκθεσης που βεβαιώνει την ύπαρξη ειδικής μαθησιακής δυσκολίας η οποία χορηγείται από το σχετικό για το σκοπό αυτό τομέα Κρατικό Ίδρυμα ή Κρατικό Νοσοκομείο και προσκομίζεται στη Δ.Ι.Ε. κατά την εξέταση».

 • 31 Μαρτίου 2014, 18:46 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΕΤΡΑΚΑΚΙΣ

  Η μετατροπή των «ΑΓΟΡΑΙΟΝ» που εξυπηρετούσε την «μαζική μεταφορά» των κατοίκων των ορεινών, ημιορινών, μειονεκτικών περιοχών και περιοχών με ειδικά προβλήματα με κόμιστρο μετά από συμφωνία, σε «ΤΑΞΙ» προωθήθηκε για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών σε παροχή υπηρεσιών «ΤΑΞΙ» στους επισκέπτες – τουρίστες των αναπτυσσόμενων τουριστικών περιοχών στην επικράτεια.
  Ταυτόχρονα αναπτύχθηκαν διαδικασίες προσωρινής μεταφοράς της έδρας των «ΑΓΟΡΑΙΩΝ» και «περιοχών κοινής λειτουργίας ΕΔΧ» στις έδρες των παραλιακών τουριστικών καταλυμάτων – Ξενοδοχείων κ.λ.π., για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των ιδιοκτητών – εκμεταλλευτών των «ΑΓΟΡΑΙΩΝ» και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών – τουριστών.
  Η σημερινή οικονομική συγκυρία, η αδυναμία των κατοίκων των ορεινών, ημιορινών, μειονεκτικών περιοχών και περιοχών με ειδικά προβλήματα να καταβάλουν το κόμιστρο για την χρήση «ΤΑΞΙ», η ελλιπής έως ανύπαρκτη τακτική συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των περιοχών αυτών από τα Λεωφορεία του ΚΤΕΛ, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των δράσεων για την συγκράτηση του πληθυσμού στις ορεινές, ημιορινές, μειονεκτικές περιοχές και περιοχές με ειδικά προβλήματα , δημιουργεί την ανάγκη μετατροπής των ΕΔΧ με έδρα ορεινές, ημιορινές, μειονεκτικές περιοχές και περιοχές με ειδικά προβλήματα σε ΕΔΙΜΙΣΘ μέχρι εννέα (9) θέσεων Ειδικής Μίσθωσης χωρίς περιορισμούς ( όπως στην Ασή Γωνιά του Ν. Χανίων κ.λ.π).
  Οι διατάξεις του Ν 4070/12 έχουν προβλέψει την μετατροπή ΕΔΧ σε ΕΔΙΜΙΣΘ μέχρι εννέα (9) θέσεων Ειδικής Μίσθωσης, αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρ. 5 του άρθρου 85 :

  Ν 4070/2012
  «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
  Άρθρο 85
  «Αριθμός και έκδοση αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ανά έδρα»
  «1. Ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα καθορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση επιμερίζεται για κάθε έδρα ο αριθμός αυτός ως προς τις άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ και τις άδειες Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ. Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ο υφιστάμενος αριθμός αδειών Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ και Ε. Δ. Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ανά έδρα, καθώς και η διαφορά αυτών σε σχέση με τον οριζόμενο αριθμό.
  ………………………….
  « 5. Σε περίπτωση που από την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προκύπτουν για κάποια έδρα λιγότερες άδειες Ε.Δ.Χ. από αυτές που υφίστανται κατά το χρόνο πριν τον υπολογισμό, οι επιπλέον άδειες δεν αφαιρούνται ούτε ανακαλούνται, αλλά δεν συνεχίζεται η διαδικασία εκδόσεως νέων αδειών κατά τα άρθρα 106 και επόμενα του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή όμως επιτρέπεται, με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, να μετατραπούν, με αίτηση των ιδιοκτητών, άδειες Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε άδειες Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή και το αντίστροφο, εφόσον τέτοιες άδειες δεν υφίστανται ή ο αριθμός τους υπολείπεται του αναλογούντος στην διοικητική μονάδα αριθμού αδειών Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΤΑΞΙ αντίστοιχα.
  …………………………………………….»

  για να ρυθμιστεί το συγκεκριμένο θέμα προτείνεται η προσθήκη της παρ. 11 στο άρθρο 106 του Ν 4070/12 όπως διατυπώνεται παρακάτω στα πλαίσια της παρούσας νομοθετικής ρύθμισης που βρίσκεται σε διαβούλευση

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
  «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

  Άρθρο 34
  «Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. Οχήματα»
  ………….
  10. Στο άρθρο 106 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 10 και 11 ως εξής:
  «10. Οι δικαιούχοι νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων ……………………………… ανακαλείται οριστικά το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτου.
  11. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας που καθιστά την απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη της παραγράφου 1 του άρθρου 85 του παρόντος νόμου , οριστική και αμετάκλητη, ανεξάρτητα του χρόνου υποβολής της σχετικής αίτησης, επιτρέπεται η μετατροπή των υφιστάμενων κυκλοφορούντων επιβατηγών δημόσιας χρήσης οχημάτων ΕΔΧ με έδρα ορεινές, ημιορινές, μειονεκτικές περιοχές και περιοχές με ειδικά προβλήματα , στην κατηγορία ΕΔΙΜΙΣΘ μέχρι εννέα (9) θέσεων Ειδικής Μίσθωσης η οποία είναι αμετάκλητη για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μετά από προηγούμενη γνώμη της επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 85 του παρόντος νόμου.
  Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται η διαδικασία μετατροπής των κυκλοφορούντων Ε.Δ.Χ. στην κατηγορία ΕΔΙΜΙΣΘ μέχρι εννέα (9) θέσεων Ειδικής Μίσθωσης της παραπάνω παραγράφου, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΕΤΡΑΚΑΚΙΣ
  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ
  ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ADR – ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΣΑΜΕΕ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Ε.ΣΥ.Δ.
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ – ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
  ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ & ΟΔΗΓΟΥΣ
  Εμμ. Καλαϊτζάκη 37
  ΤΘ: ΒΟΧ 548
  74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
  Ηλεκτρονική διεύθυνση: gpetrak@e-driving.gr
  Τηλέφωνο: 28310-26740
  Τηλεομοιότυπο: 28310-26740
  Κινητό: 6976693390 / 6976615346

 • 27 Μαρτίου 2014, 17:30 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΞΑΝΘΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»

  Στο παρόν σχέδιο νόμου «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ», στο «Άρθρο 34 – Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα» και συγκεκριμένα στην παράγραφο i. («6α. Έναρξη- Τέλος διαδρομής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου:) υπάρχει παράληψη αναφορικά με την περιμετρική ζώνη για τη λειτουργία του ταξιμέτρου.

  Θα έπρεπε σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Αριθμ. Α54501/5518 ΦΕΚ 227/Β/2014 «Καθορισμός κομίστρου για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα – ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ).» που έχει αναρτηθεί στις 28/01/2014 και στο http://et.diavgeia.gov.gr/f/yme/ada/%CE%92%CE%99%CE%A181-2%CE%A41 με αριθμό ΑΔΑ ΒΙΡ81-2Τ1 να προβλέπεται το ακόλουθο της παραγράφου 3:

  3. Λειτουργία ταξιμέτρου στις περιπτώσεις μίσθωσης και προμίσθωσης:

  Στις περιπτώσεις προμίσθωσης και μίσθωσης Ε.Δ.Χ.−ΤΑΞΙ αυτοκινήτου το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία στο σημείο επιβίβασης του επιβάτη και λειτουργεί έως το τέλος της διαδρομής με χρήση τιμολογίου 1 για την απόσταση που διανύεται εντός της περιμετρικής ζώνης ή εντός των διοικητικών ορίων της έδρας − διοικητικής μονάδας του Ε.Δ.Χ. − ΤΑΞΙ αυτοκινήτου, εφόσον δεν υφίσταται περιμετρική ζώνη, και με χρήση τιμολογίου 2 για την απόσταση που διανύεται εκτός της περιμετρικής ζώνης ή εκτός των διοικητικών ορίων της έδρας− διοικητικής μονάδας του Ε.Δ.Χ. − ΤΑΞΙ αυτοκινήτου, εφόσον δεν υφίσταται περιμετρική ζώνη. Επίσης, τιμολόγιο 2 εφαρμόζεται για τις ώρες 00:00’ έως 05:00’ για κάθε χιλιόμετρο διαδρομής που το Ε.Δ.Χ. − ΤΑΞΙ εκτελεί είτε εντός είτε εκτός της περιμετρικής ζώνης ή των διοικητικών ορίων της έδρας− διοικητικής μονάδας του Ε.Δ.Χ. − ΤΑΞΙ αυτοκινήτου, εφόσον δεν υφίσταται περιμετρική ζώνη.

 • 26 Μαρτίου 2014, 23:30 | Κώστας

  Στην παράγραφο 14 αναφέρεται «Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δε γνωρίζει γραφή…». Θεωρείτε σωστό, κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση να είναι επαγγελματίας οδηγός ταξί? Πώς θα βρεί τη διεύθυνση αν δεν μπορεί να διαβάσει? Πώς θα διαβάσει τις πινακίδες κατεύθυνσης? Μπορεί για ένα οδηγό ΙΧ το ρίσκο του να χάσει το δρόμο να είναι δικό του, σε ένα οδηγό ταξί όμως κάτι τέτοιο είναι ανεπίτρεπτο!