Άρθρο 60 – Λειτουργικές Δαπάνες εποπτευομένων από το ΥΠΥΜΕΔΙ Νομικών Προσώπων

Οι λειτουργικές δαπάνες των εποπτευομένων από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων νομικών προσώπων, τα οποία εκτελούν έργα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου και στις αποφάσεις ένταξης των έργων τους σε επιχειρησιακά προγράμματα δεν έχει προβλεφθεί σχετικό κονδύλιο, καλύπτονται από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με εγγραφή διακριτών ενάριθμων έργων. Ο προϋπολογισμός των λειτουργικών δαπανών ορίζεται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε ποσοστό μέχρι 5% επί του προϋπολογισμού των εκτελούμενων έργων και εγκρίνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 • Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης
  των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης

  Ταχ. Δ/νση: ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 15 –106 77, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2105227812 – 2105227276
  Fax: 2105243701, http://www.eetem.gr – E-mail: eetem@eetem.gr

  Στο άρθρο 60 δεν κατονομάζονται τα Νομικά Πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού. Για το λόγο αυτό ζητάμε να γίνει λεπτομερής αναφορά των εποπτευόμενων νομικών προσώπων προκειμένου να αξιολογηθεί η εν λόγω διάταξη.